Ny KS-rapport om EU og kommunal sektor

Rapporten «EU på dagsorden i norske kommuner og fylkeskommuner» ble nylig publisert av NIBR på bestilling fra KS. Rapporten anslår at omtrent halvparten av sakene på dagsordenen i norske kommunestyrer og fylkesting blir berørt av EU eller EØS. EU-politikk og EU-regelverk påvirker spesielt områder som planlegging, samferdsel, klima og miljø.Les hele rapporten på KS sine hjemmesider her.

EU berører kommunal sektor
Rapporten viser at nesten halvparten av sakene i kommunestyrer og fylkesting blir direkte berørt av EU-lovgivning. Disse sakene involverer særlig klima, miljø og regional utvikling. Kommunene berøres i størst grad rettslig som innkjøpere, samt ved tildeling av økonomisk støtte til aktiviteter og tiltak.

Forholdet mellom kommunesektoren og EU ble tidligere undersøkt i en tilsvarende rapport fra 2008. Den viste at 73 prosent av sakene i kommuner og fylkeskommuner potensielt var berørt av EU. Rapporten fra 2008 var basert på et smalere datagrunnlag og brukte en annen metodikk enn den nye rapporten fra 2018. Styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen, påpeker at den nye rapporten nyanserer bildet av hvordan og i hvilken grad EU styrer kommunesektoren. Les mer om Gunn Marit Helgesens uttalelser om den nye rapporten her .

Viktig å delta i relevante EU-program
Rapporten presenterer også hvordan EU-programmene LIFE og Europe for Citizens kan være viktige verktøy for kommunal sektor. Dette er programmer der Norge ikke deltar i inneværende programperiode. LIFE er EUs miljø- og klimaprogram, mens Europe for Citizens fremmer europeisk identitet, kulturarv samt demokratisk oppslutning og medvirkning i EUs politiske prosesser. Adgangen til relevante EU-programmer er svært viktig for kommunesektoren. Når perioden 2021-2027 nå nærmer seg er det viktig at man får tilgang til de mest relevante programmene, og dette er KS er opptatt av.