Hydrogen får nøkkelrolle i EUs plan for sektorintegrering av energi

Kommisjonen har nettopp lansert ein strategi for sektorintegrering av energi og ein strategi for reint hydrogen. Strategiane vil saman bidra til å nå EUs mål om å kutte utslepp, auke bruk av fornybar energi og skape eit meir energieffektivt energisystem. Reint hydrogen vil spele ei nøkkelrolle i avkarboniseringa av energisystemet i Europa.

Sektorintegrering for fleksibilitet og energieffektivitet

Sektorintegrering er viktig for å avkarbonisere økonomien i EU, særleg sektorar som ikkje lett kan elektrifiserast. Kommisjonen ønskjer å kople saman ulike energikjelder i same system og skape betre integrasjon mellom energiprodusentar og energikrevjande sektorar. Transport, industri, gass og oppvarming av bygg må ikkje vere delt opp i kvar sine verdikjeder, men inngå i same system.

Målet er auka energieffektivitet og betre fleksibilitet i energinettet, mellom anna for å kunne jamne ut forbrukstoppar. Fossil energi skal på sikt ut av energimiksen, og bytast ut med ei rekke andre, fornybare energikjelder. Strategien for sektorintegrering skal slik fungere som rammeverk for omstillinga til grøn og miljøvenleg energisystem i EU framover.

På bakgrunn av dette la Kommisjonen fram sin strategi for sektorintegrering av energi 8. juli. Strategien har tre pilarar:

 • Sirkulært energisystem
  Energieffektivitet skal bli det førande prinsippet for energibruk. I tillegg skal lokale energikjelder brukast der det er mogeleg. Kommisjonen ser stort potensiale i gjenbruk av overskotsvarme, til dømes frå datasenter, industriområde og energi frå biologisk avfall.
 • Direkte elektrifisering
  Kommisjonen vil auke bruken av såkalla direkte elektrifisering av sluttbrukaren. Kraft-sektoren har størst del av fornybar energi, og derfor bør ein bruke elektrisitet der det er mogeleg. Både varmepumper til bygg, elektriske køyretøy og smelteomnar i nokre industriar blir trekt fram som gode døme på direkte elektrifisering.
 • Reine drivstoff
  Det elektrifisering er vanskeleg må ein gå frå fossile drivstoff til fornybare. Her er hydrogen og biogass gode døme. Kommisjonen skal foreslå ei ny klassifiseringssystem for fornybare drivstoff og drivstoff med lågt karbonutslett, som blått hydrogen er eit døme på.

Planen legger fram 38 handlingspunkt for å nå målet om eit integrert energisystem. Desse inkluderer mellom anna vurdering og revidering av eksisterande regelverk, investeringar og økonomiske støtteordningar, forsking og ny teknologi, samt politisk styring og infrastruktur.

For å kunne få til alt dette trengs store investeringar. Kommisjonen har lagt fram ein plan for investeringar saman med strategiane. Planen skal arbeide mot same mål som både EUs langtidsbudsjett for 2021-2021 og EUs gjenreisningspakke etter Covid-19: Klimanøytralitet, fleire jobbar og konkurransedyktigheit i EU.

Hydrogen ein sentral del av framtidas energimiks

I Kommisjonens hydrogenstrategi er hydrogen omtalt som heilt essensiell del av framtidas energimiks. Hydrogen vil spele ei sentral rolle i sektorintegringa av energisystema i Europa. Kommisjonen meiner hydrogen er nøkkelen til å avkarbonisere sektorar som er vanskelege å elektrifisere, som enkelte transportsektorar, jordbruket og anna energiintensiv industri. I tillegg har hydrogen stort potensiale for lagring og distribusjon av fornybar energi frå kraftproduksjon.

Kommisjonen er klar på at fornybart hydrogen vil bli prioritert, og at hydrogenproduksjon vil i all hovudsak kome frå vind- og solkraft. Likevel vil det bli opna for andre lågkarbon hydrogen, som blått hydrogen, på kort og mellomlang sikt. Dette vil vere ei overgangsløysing for å raskt få ned utsleppa og sikre marknadsposisjonen til hydrogen for framtida.

Overgangen til ein hydrogenøkonomi vil skje i tre periodar fram til 2050, der EU forventar ei gradvis auke i produksjon og bruk av hydrogen. I den siste perioden mellom 2030-2050 skal hydrogensektoren vere fullmoden, og være en integrert og sentral del av energimiksen i Europa.

Hydrogenallianse

For å få dette til å skje legg Kommisjonen opp til at EU skal samarbeide med nasjonale og regionale styresmakter, industrien og sivilsamfunnet. Kommisjonen lanserer derfor European Clean Hydrogen Alliance, en allianse mellom dei nemnde partane, som skal styre investeringar, drive fram ny teknologi, og fastsette standardar og sertifiseringar for hydrogensektoren framover.

Europa skal ta globalt leiarskap

Desse nye strategiane som er lagt fram er ein viktig del av EUs Green Deal, skal bane veg mot eit klimanøytralt Europa innan 2050, og skape nye arbeidsplassar. Visepresident i Kommisjonen, Frans Timmermans, slår fast overgangen til hydrogenbasert økonomi vil vere ein motor for å kome seg gjennom den økonomiske nedgangen som covid-19 har ført med seg. Europa skal bli ein foregangsregion for utvikling og distribusjon av reint hydrogen, og ta leiinga i utviklinga av rein teknologi.

Hydrogen er høgt på agendaen også på Vestlandet og hos våre medlemmar, og det vil vere gode mogelegheiter for norske aktørar å hevde seg på hydrogenfeltet framover. Vest-Norges Brusselkontor held fram med å følgje dette området tett.

Les meir

Les Kommisjonens pressemelding med all informasjon om strategiane.

Les heile strategi for sektorintegrering og faktaark om strategien.

Les om Kommisjonens hydrogenstrategi og faktaark.

Sjekk ut heimesida til European Clean Hydrogen Alliance for meir informasjon.

Her kan du sjå videosnuttar som oppsummerar strategiane:

Strategi for sektorintegrering

Strategi for hydrogen

Mangel på sesongarbeidere i landbruket – en uforutsett problemstilling

Som følge av Covid-19 er det innført strenge karanteneregler, skjerpet grensekontroll og kutt i transportmuligheter. Dette gir trøbbel for flere europeiske land som er helt avhengige av utenlandske sesongarbeidere for å kunne høste bær, frukt og grønnsaker. EU svarer på utfordringen. Les mer

Fremtidsrettet arbeidsprogram fra Europakommisjonen

Europakommisjonen la 29. januar fram sitt arbeidsprogram for 2020. Green Deal, digitalisering og vern om europeiske kjerneverdier vil som ventet bli høyt prioritert i løpet av det neste året.
Les mer

Takk for meg, Brussel

Vårsemesteret er på hell og vår studentpraktikant Karoline Hannisdal avslutter i disse dager sitt opphold hos Vest-Norges Brusselkontor. Vi takker Karoline for en fin tid og flott innsats for kontoret, og ønsker henne lykke til videre. Her er noen ord fra Karoline om de inntrykkene hun sitter igjen med etter oppholdet i Brussel.

Les mer

Takk for oss, Brussel!

«Et lærerikt og morsomt semester som studentpraktikanter i Brussel går mot slutten og vi drar hjem med gode minner og erfaringer i bagasjen», sier våre avtroppende praktikanter Bjarte og Live. «De siste månedene har vært fylt med nye inntrykk, vennskap og opplevelser.»

Les mer

Kompetanseheving i fokus i oktober

I oktober har vi hatt gleden av å bidra til flere studiebesøk fra Vest-Norge – både store konferanser og delegasjonsbesøk fra regionen. Den siste uken har det vært skolerelaterte besøk som har vært i fokus med Sogn og Fjordane Skolelederforbund, ansatte ved Stranda videregående skole i Møre og Romsdal og en flott klasse med engasjerte ungdom fra Fagerlia videregående skole.
Les mer

Ny KS-rapport om EU og kommunal sektor

Rapporten «EU på dagsorden i norske kommuner og fylkeskommuner» ble nylig publisert av NIBR på bestilling fra KS. Rapporten anslår at omtrent halvparten av sakene på dagsordenen i norske kommunestyrer og fylkesting blir berørt av EU eller EØS. EU-politikk og EU-regelverk påvirker spesielt områder som planlegging, samferdsel, klima og miljø. Les mer

logo_od

Nettverk

Rundt 250-300 europeiske regioner og storbyer er representert i Brussel. Dette utgjør et unikt nettverk for samarbeid om felles prosjekt og utveksling av erfaringer rundt tema og utfordringer som er av viktighet for flere.

Regionmønstringen Open Days viser at nærvær i Brussel er viktig. EU-institusjonene inviterer kun regioner med kontor i Brussel til å være medarrangør av Open Days. VNB har vært en aktiv deltager siden 2005 og har gjennom samarbeid med andre regioner fått et godt europeisk nettverk. Gjennom Open Days har VNB blant annet markedsført Vest-Norges kompetanse på det marine og maritime feltet, offentlig-privat partnerskap, bærekraftig ressursbruk og miljøteknologi.

Lenke til Open Days

Nettverket kan være et viktig verktøy for å finne

 • partnere til EU prosjekt
 • gode eksempler på løsninger der man møter lignende problemstillinger

VNB gir medlemmene muligheter til å bruke våre møterom og fasiliteter til møtevirksomhet med europeiske nettverkspartnere.

 

Ny studentpraktikant søkes for våren 2019

Vest-Norges Brusselkontor er ett av seks norske regionkontor i Brussel. Vi søker en fleksibel og serviceorientert studentpraktikant for våren 2019. Søkeren bør også ha interesse for, og kunnskap om, EU og EØS. Praktikantoppholdet kan gi deg opp til 30 studiepoeng. Kontoret har to faste ansatte i tillegg til en eller to praktikanter.

Les mer

Prosjektkunnskap

VNB veileder medlemmene når det gjelder å finne de riktige støtteordningene for den type aktivitet og tema de ønsker å jobbe med. I sitt arbeid fokuserer VNB spesielt på de prosjekttypene som kan være viktig i lokalsamfunnet – for eksempel innen ungdom, utdanning og kultur. Støtte til regionale samarbeidsprosjekt er også viktig for regionen.

Vest-Norges Brusselkontor mottar ukentlig partnersøk fra våre europeiske kollegaer.

Ta kontakt med Vest-Norges Brusselkontor dersom du ønker mer informasjon om partnersøkene under, eller om europeisk prosjektarbeid generelt.