Tilbud om hospitering ved Vest-Norges Brusselkontor

Vest-Norges Brusselkontor (VNB) tilbyr ansatte og politikere i våre medlemsorganisasjoner muligheten til å hospitere på kontoret i Brussel.

Vi anbefaler hospitantopphold fra 2 uker til 2 måneder for den enkelte hospitant, avhengig av agenda.

Kontaktnettverk
Vest-Norges Brusselkontor har et bredt nettverk både i det norske- og i det internasjonale miljøet i Brussel. Det vil si i EU-institusjonene, interesseorganisasjoner, europeiske paraplyorganisasjoner og en rekke regionale aktører.

Agenda
Hospitantoppholdet kan være aktuelt innenfor en rekke arbeidsområder og sektorer. Hospitanten lager selv (gjerne i samarbeid med arbeidsgiver) en plan for oppholdet og de temaene/fagområdene vedkommende ønsker å sette seg inn i. VNB bistår, med dette som bakgrunn, hospitanten med forslag til kontorer, institusjoner og personer som kan kontaktes i forhold til fordypning i aktuelt tema/fagområde. Hospitanten får i tillegg tilbud om å delta på VNBs seminar, interne- og eksterne møter av relevans, samt aktuelle kveldsarrangement.

Lengden på oppholdet
Vår erfaring er at tidsrammen avhenger av begrunnelsen for hospitantoppholdet. Ønsker hospitanten å tilegne seg kunnskap innen et begrenset fagfelt, i tillegg til å få et innblikk i VNBs arbeid, kan 3-4 uker være tilstrekkelig. Dersom det er ønskelig å skaffe seg bredere og mer omfattende kunnskap om EU/EØS i tillegg til å følge fagfelt kan lengre opphold på inntil 2 måneder være hensiktsmessig. Er oppholdet begrunnet ut i fra arbeidet med prosjektarbeid, søknadskriving og partnerkontakt kan 2 ukers opphold dekke det behovet.

Praktisk informasjon
Vest-Norges Brusselkontor tilbyr kontorplass med telefon- og internettilgang, men hospitanten må selv ta med egen PC og mobiltelefon. Reise og opphold må dekkes og organiseres av den enkelte. VNB er behjelpelig med tips og råd for oppholdet. De økonomiske forhold må i sin helhet avklares med den respektives arbeidsgiver.

Antall hospitanter
Vi tar i mot én hospitant av gangen, primært av plasshensyn. Antallet hospitanter per år avhenger av antall søkere, og hvor lange opphold det søkes om.

Søknad og utvelging
Vi tar kontinuerlig i mot søknader fra medlemmene om hospitering. I søknaden ønsker vi informasjon om:

  • Tidspunkt og lengde på hospitantoppholdet.
  • Begrunnelse for hvorfor det er interessant og relevant å hospitere hos VNB, samt noen ideer/tanker for det man ønsker å gjøre under oppholdet i Brussel.
  • Om hospitantopphold er diskutert med arbeidsgiver, og om eventuell godkjenning foreligger.

Søknader sendes til direktør Merete Mikkelsen, e-post: merete.mikkelsen@west-norway.no, merket ”hospitering”.

Ta gjerne kontakt med oss før du søker om du har spørsmål.

Les om erfaringer fra noen av våre tidligere hospitanter her: