Hydrogen får nøkkelrolle i EUs plan for sektorintegrering av energi

Kommisjonen har nettopp lansert ein strategi for sektorintegrering av energi og ein strategi for reint hydrogen. Strategiane vil saman bidra til å nå EUs mål om å kutte utslepp, auke bruk av fornybar energi og skape eit meir energieffektivt energisystem. Reint hydrogen vil spele ei nøkkelrolle i avkarboniseringa av energisystemet i Europa.

Sektorintegrering for fleksibilitet og energieffektivitet

Sektorintegrering er viktig for å avkarbonisere økonomien i EU, særleg sektorar som ikkje lett kan elektrifiserast. Kommisjonen ønskjer å kople saman ulike energikjelder i same system og skape betre integrasjon mellom energiprodusentar og energikrevjande sektorar. Transport, industri, gass og oppvarming av bygg må ikkje vere delt opp i kvar sine verdikjeder, men inngå i same system.

Målet er auka energieffektivitet og betre fleksibilitet i energinettet, mellom anna for å kunne jamne ut forbrukstoppar. Fossil energi skal på sikt ut av energimiksen, og bytast ut med ei rekke andre, fornybare energikjelder. Strategien for sektorintegrering skal slik fungere som rammeverk for omstillinga til grøn og miljøvenleg energisystem i EU framover.

På bakgrunn av dette la Kommisjonen fram sin strategi for sektorintegrering av energi 8. juli. Strategien har tre pilarar:

  • Sirkulært energisystem
    Energieffektivitet skal bli det førande prinsippet for energibruk. I tillegg skal lokale energikjelder brukast der det er mogeleg. Kommisjonen ser stort potensiale i gjenbruk av overskotsvarme, til dømes frå datasenter, industriområde og energi frå biologisk avfall.
  • Direkte elektrifisering
    Kommisjonen vil auke bruken av såkalla direkte elektrifisering av sluttbrukaren. Kraft-sektoren har størst del av fornybar energi, og derfor bør ein bruke elektrisitet der det er mogeleg. Både varmepumper til bygg, elektriske køyretøy og smelteomnar i nokre industriar blir trekt fram som gode døme på direkte elektrifisering.
  • Reine drivstoff
    Det elektrifisering er vanskeleg må ein gå frå fossile drivstoff til fornybare. Her er hydrogen og biogass gode døme. Kommisjonen skal foreslå ei ny klassifiseringssystem for fornybare drivstoff og drivstoff med lågt karbonutslett, som blått hydrogen er eit døme på.

Planen legger fram 38 handlingspunkt for å nå målet om eit integrert energisystem. Desse inkluderer mellom anna vurdering og revidering av eksisterande regelverk, investeringar og økonomiske støtteordningar, forsking og ny teknologi, samt politisk styring og infrastruktur.

For å kunne få til alt dette trengs store investeringar. Kommisjonen har lagt fram ein plan for investeringar saman med strategiane. Planen skal arbeide mot same mål som både EUs langtidsbudsjett for 2021-2021 og EUs gjenreisningspakke etter Covid-19: Klimanøytralitet, fleire jobbar og konkurransedyktigheit i EU.

Hydrogen ein sentral del av framtidas energimiks

I Kommisjonens hydrogenstrategi er hydrogen omtalt som heilt essensiell del av framtidas energimiks. Hydrogen vil spele ei sentral rolle i sektorintegringa av energisystema i Europa. Kommisjonen meiner hydrogen er nøkkelen til å avkarbonisere sektorar som er vanskelege å elektrifisere, som enkelte transportsektorar, jordbruket og anna energiintensiv industri. I tillegg har hydrogen stort potensiale for lagring og distribusjon av fornybar energi frå kraftproduksjon.

Kommisjonen er klar på at fornybart hydrogen vil bli prioritert, og at hydrogenproduksjon vil i all hovudsak kome frå vind- og solkraft. Likevel vil det bli opna for andre lågkarbon hydrogen, som blått hydrogen, på kort og mellomlang sikt. Dette vil vere ei overgangsløysing for å raskt få ned utsleppa og sikre marknadsposisjonen til hydrogen for framtida.

Overgangen til ein hydrogenøkonomi vil skje i tre periodar fram til 2050, der EU forventar ei gradvis auke i produksjon og bruk av hydrogen. I den siste perioden mellom 2030-2050 skal hydrogensektoren vere fullmoden, og være en integrert og sentral del av energimiksen i Europa.

Hydrogenallianse

For å få dette til å skje legg Kommisjonen opp til at EU skal samarbeide med nasjonale og regionale styresmakter, industrien og sivilsamfunnet. Kommisjonen lanserer derfor European Clean Hydrogen Alliance, en allianse mellom dei nemnde partane, som skal styre investeringar, drive fram ny teknologi, og fastsette standardar og sertifiseringar for hydrogensektoren framover.

Europa skal ta globalt leiarskap

Desse nye strategiane som er lagt fram er ein viktig del av EUs Green Deal, skal bane veg mot eit klimanøytralt Europa innan 2050, og skape nye arbeidsplassar. Visepresident i Kommisjonen, Frans Timmermans, slår fast overgangen til hydrogenbasert økonomi vil vere ein motor for å kome seg gjennom den økonomiske nedgangen som covid-19 har ført med seg. Europa skal bli ein foregangsregion for utvikling og distribusjon av reint hydrogen, og ta leiinga i utviklinga av rein teknologi.

Hydrogen er høgt på agendaen også på Vestlandet og hos våre medlemmar, og det vil vere gode mogelegheiter for norske aktørar å hevde seg på hydrogenfeltet framover. Vest-Norges Brusselkontor held fram med å følgje dette området tett.

Les meir

Les Kommisjonens pressemelding med all informasjon om strategiane.

Les heile strategi for sektorintegrering og faktaark om strategien.

Les om Kommisjonens hydrogenstrategi og faktaark.

Sjekk ut heimesida til European Clean Hydrogen Alliance for meir informasjon.

Her kan du sjå videosnuttar som oppsummerar strategiane:

Strategi for sektorintegrering

Strategi for hydrogen

Hold av datoene for høstens webinarserie: EU/EØS på 1-2-3

Hvordan fungerer EU og EØS- avtalen? Hvordan påvirker Green Deal regional utvikling og energisatsinger i Norge? Hva trenger vi å vite om EUs regionpolitikk, og hvorfor? Dette og mer vil vi forsøke å gi svar på i våre nettkurs!

Les mer

«European Skills Agenda»: En kompetanserevolusjon for fremtidens arbeidsmarked

Kommisjonen har lansert en oppdatert «European Skills Agenda». Den slår fast at Europa trenger en kompetanserevolusjon for å sikre arbeidsplasser i en grønn og digital omstilling, samt møte utfordringene som korona-pandemien har gitt arbeidslivet. Yrkesfag (VET) blir trukket frem som særlig viktig i fremtidens arbeidsmarked.

Les mer

Tyskland skal lede EU ut av krisen

Tyskland tar over Rådets roterende formannskap 1. juli. Dette er den 11. gangen Tyskland har formannskapet og det kan fort blir den mest utfordrende. De skal lede an når Unionen skal finne en vei ut av koronakrisen, ro i land forhandlingene for EUs neste langtidsbudsjett og komme frem til en avtale for det fremtidige forholdet til Storbritannia. Les mer

Et annerledes praktikantopphold

I disse dager avslutter Anders Århus Fjeldstad sitt praktikantopphold hos oss. De siste månedenes begivenheter gjorde det umulig å fullføre praksisen i Brussel. Heldigvis er Anders både fleksibel og arbeidsomog han har vært en super kollega både i Brussel og fra hjemmekontoret i Bergen. Vi er glade for at Anders har hatt et fint opphold, selv om semesteret ble annerledes enn forventet. Lykke til videre, vi satser på gjensyn i Brussel ved en senere anledning. Her kan du lese hva Anders har å si om oppholdet sitt. 

Les mer

Europakommisjonen med nytt langtidsbudsjett og plan for å takle koronakrisen

Europakommisjonen ønsker å ta opp et felles lån for EU-landene til å håndtere konsekvensene av koronakrisen. Et nytt forslag til langtidsbudsjett og et justert arbeidsprogram har også blitt lansert.   Les mer

(c) European Commission 2020

Ei berekraftig framtid: Kommisjonen lanserer strategiar for naturmangfald og jordbruk

Kommisjonen har lagt fram ein strategi for naturmangfald og ein strategi for berekraftige matsystem. Gjennom desse ønskjer Kommisjonen å samle jordbruksnæringa, næringsliv og konsumentar for å skape ei konkurransedyktig og berekraftig framtid der naturen står i sentrum. Strategiane vil òg få konsekvensar for Noreg.

Les mer

Årets European  Sustainable  Energy  Week  blir digital 

I år vil  arrangementet  European  Sustainable  Energy  Week  (EUSEW) foregå digitalt fra 22.-26. juni. Du kan blant annet delta på den største energikonferansen i Europa, eller vise frem ditt arbeid for energieffektivisering på energidagene.   Les mer

EU med plan for grenseåpning og turistnæringen i Europa

Den siste tidens strenge reiserestriksjoner har ført til store problemer for turister og reiselivsbransjen. Nå strekker EU ut en hjelpende hånd. Les mer

HVL-forskere leder an i nytt EU-prosjekt

Forskere fra HVL får én million euro til å finne ut hvordan forskningsdata på energi kan bli tilgjengelig for flere. Les mer