Hva skjer i Vest-Norge under Mobilitetsuken 2023

Den europeiske mobilitetsuken (EMW) blir arrangert hvert år i perioden 16.-22. september og har som mål om å øke bevisstheten rundt bærekraftig transport i og rundt byer. I vår region er Bergen, Alver, Bjørnafjorden, Askøy og Øygarden blant kommunene som deltar. Du finner en oversikt over aktivitetene i disse kommunene her.

Les mer

Europakommisjonens nye mobilitetspakke

Europakommisjonen har lansert fire forslag som skal bidra til å modernisere transportsystemet i Europa. Disse inkluderer blant annet revisjon av det europeiske transportnettet (TEN-T) og ITS-direktivet om intelligente transportsystemer. Satsingen er en del av EUs mobilitetsstrategi fra desember 2020, hvor det overordnede målet for transportsektoren er å redusere utslippene med 90% innen 2050.

Les mer

Foto hentet fra Aftenposten

Sogn og Fjordane blir verdensledende innenfor grønn skipsfart

Ekspressbåter mellom Bergen og Sogn og Nordfjord som i dag er blant klimaverstingene, skal bli grønne nå som Sogn og Fjordane i 2024 blir først i verden med å stille krav om utslippsfrie hurtigbåter.

Les mer

Diskuterte samferdsel i Brussel

Regionkontorene i Brussel blir regelmessig invitert til uformelle møter med statssekretærer, ministre og andre representanter for den norske sentraladministrasjonen når de har EU-relaterte møter i Brussel. Disse representantene er som oftest interessert i å få noe generell informasjon om vårt arbeid, og tillegg ber de også om å få høre litt om aktuelle saker på de politikkområdene som de selv dekker. Dette er en først og fremst en anledning til å peke på saker som har europeisk tilknytning og som vi som regionkontor er med på å overvåke for våre eiere. Det er også en fin anledning til å minne om saker som er aktuelle og der prosessene foregår på hjemmebane. Les mer

Les siste nytt om samferdsel

Blant sakene du kan lese om i den siste utgaven av Samferdselsnytt fra samferdselsråden ved Den norske EU-delegasjonen er at medlemslandenes transportministre er enige om grunnlaget for EUs maritime politikk fram mot 2018 og at landene er uenige om liberaliseringen av havnetjenester. Du kan også lese om prioriteringene på samferdselsområdet for det italienske formannskapet som tok over den halvårige posten 1. juli, der infrastrukturutbygging vil stå høyt på agendaen.

Les mer

Siste nytt om samferdsel

Samferdsel er et tema som stadig står høyt på agendaen i Vest-Norge. Nå kan du lese det siste nye fra EU på denne fronten i Samferdselsnytt – som kommer fra transportråd Olav Grimsbo ved den norske EU-delegasjonen i Brussel.

Les Samferdselsnytt på Europaportalen.

Europakommisjonen klargjør EU-reglene for maritim kabotasje

Europakommisjonen kom nylig med nye retningslinjer for tolkningen av regelverket for maritim kabotasje. Dette skal også fremme et indre marked for levering av sjøtransporttjenester. Med kommisjonens nye retningslinjer vil myndigheter få økt rettslig sikkerhet ved tildelingen av kontrakter om offentlige tjenester. Rederier vil også kunne dra nytte av økt klargjøring av regelverket, som kan gjøre dem i bedre stand til å organisere sin virksomhet i Europa.

Les mer

Nye retningslinjer for kjøp av persontransporttjenester

Europakommisjonen har nylig kommet med retningslinjer knyttet til EUs regler for offentlig persontransport på vei og bane. De nye retningslinjene vil legge føringer på offentlige myndigheters kontraktinngåelser for levering av kollektivtransporttjenester for vei og bane.

Les mer

LNG seminar Foto Juha ROININEN EUP-IMAGES

LNG som alternativt drivstoff for skip

Fra paneldebatten under seminaret. Foto: Juha ROININEN / EUP-IMAGES

EU har som mål å kutte karbonutslipp fra skipstrafikk med 40 prosent innen 2050, og det er et ønske at Europas transportsektor skal bli mindre avhengig av olje. Flytende naturgass (LNG) blir sett på som et lovende alternativt drivstoff som kan være viktig for å få ned utslipp og for å nå de klimamål som EU har satt. LNG sitt potensiale som alternativt drivstoff for skipsfart var derfor tema for et seminar som ble organisert av EU-delegasjonen, Norges ambassade til Belgia og DNV GL i Brussel den 6. november. 

Les mer

TENT

Ny politikk for EUs infrastruktur

Europakommisjonen presenterte nylig EUs nye infrastrukturpolitikk, som lanseres etter den mest omfattende gjennomgangen av EUs transportpolitikk siden 1980-tallet. Den nye infrastrukturen fører til et enhetlig trans europeisk transportnettverk, TEN-T, og vil også omfatte Norge.

Les mer