Diskuterte samferdsel i Brussel

Regionkontorene i Brussel blir regelmessig invitert til uformelle møter med statssekretærer, ministre og andre representanter for den norske sentraladministrasjonen når de har EU-relaterte møter i Brussel. Disse representantene er som oftest interessert i å få noe generell informasjon om vårt arbeid, og tillegg ber de også om å få høre litt om aktuelle saker på de politikkområdene som de selv dekker. Dette er en først og fremst en anledning til å peke på saker som har europeisk tilknytning og som vi som regionkontor er med på å overvåke for våre eiere. Det er også en fin anledning til å minne om saker som er aktuelle og der prosessene foregår på hjemmebane.

Denne høsten har vi hatt møter med to statssekretærer, Elsbeth Tronstad fra Utenriksdepartementet og John Ragnar Aarseth fra Samferdselsdepartementet. I denne artikkelen vil vi oppsummere litt av det som kom frem i møtet med statssekretær John Ragnar Aarseth (nå påtroppende generalsekretær i Høyre).  Møte ble holdt 10. desember – fem av seks regionkontor var representert, og sammen med statssekretæren var også flere representanter for Samferdselsdepartementet. Blant de andre temaene som regionkontorene tok opp med statssekretæren var bedre tilknytning til TEN-T nettverket – også utenom Oslo. Utfordringer knyttet til gjennomføring av tunneldirektivet, vintersertifikat for utenlandsk tungtransport samt viktigheten av vinterskodde tungkjøretøy fra utlandet. Flere av kontorene var opptatt av togtransport– både grenseoverskridende linjer og løsninger som kunne tilrettelegge for gods frem til båthavn. Her er det også flere europeiske forslag som regionkontor følger den pågående prosessen. Vest-Norges Brusselkontor (VNB) la i møtet spesielt vekt på at det på Vestlandet var blitt jobbet mye med å få til miljøriktige løsninger innen transport både på land og sjø. Bergens biobuss og den batteridrevne fergen Ampère har også blitt vist frem i EU-sammenheng i høst. VNB pekte også på at det var viktig å fortsatt kunne satse på de fremste miljøløsningene når man skulle velge nye leverandører i anbudssammenheng, men at det er noen utfordringer knyttet til dette.

Statssekretæren og hans medarbeidere fra samferdselsdepartementet viste stor interesse for de sakene som regionkontorene presenterte. Mange spørsmål ble besvart i møtet, og vi ble også invitert til å ettersende informasjon på enkelte saker for at våre kontakter hjemme i regionen kunne få supplere med flere saksopplysninger der det var nødvendig.