Reiseliv i fokus

Onsdag 16. desember ble den europeiske turismedagen arrangert i Brussel i regi av Europakommisjonen. Over 300 ulike aktører med tilknytning til turistnæringen deltok på konferansen som dreide seg om hvordan man på best mulig måte kan fremme Europa som et konkurransedyktig reisemål.

Programmet for dagen var delt inn i fire paneldebatter tilknyttet det overordnede temaet. Den første debatten omhandlet unison promotering av Europa som reisemål, et «destination Europe», som ledd i målet om å opprettholde Europas posisjon som verdensledende reisemål. En tilnærming der Europa blir promotert under ett vil kunne gi Europa økt synlighet som reisemål i langdistanse­markeder, mente Europakommisjonen, som ser på slike markeder som en stor mulighet for vekst framover. Panel­deltaker og leder for den internasjonale organisasjonen The European Travel Commission, Eduardo Santander, påpekte at en slik overbyggende strategi ikke behøver å gå på bekostning av enkelte lands markedsføring som reisemål, men vil derimot kunne gi økte muligheter til alle nasjonene i Europa.

Konferansen gikk videre inn på hvordan markeds­undersøkelser, inkludert bruk av statistikk og «big data» kan bidra til vekst i turistnæringen. Richard Nicholls fra Visit­Britain, Storbritannias offisielle turistbyrå, poengterte hvor viktig bruken markedsdata er i deres arbeid, både i benyttelsen av og i egen levering av markedsdata. August Götzfried ved Eurostat, EUs statistikkontor, understreket at dette spesielt er relevant for Europas mange avsides­liggende regioner, som i stor grad er sesongbaserte reisemål.

Neste tema var synergier mellom turistnæringen og kultursektoren, og hvordan samarbeid på tvers av sektorene kan bidra til vekst og fremme begge parter. Teresa Caldarola fra turistdepartementet i Italia viste fram hvordan de har klart å bygge tette bånd mellom turismen og lokalt håndverk og den historiske arven i Toscana.

Avslutningsvis ble reiselivets små og mellomstore bedrifter diskutert, og hvordan man kan øke deres synlighet i markeder utenfor EU. Med henvisning til forslaget om en unison promotering av Europa som reise­mål, etterlyste Daniel Debono fra Maltas handels­kammer en promoterings­strategi der man fremhever mindre aktører og regioner i Europa, i motsetning til å satse utelukkende på allerede velkjente reisemål og turistattraksjoner i Europa.