EUs programmer er et verktøy for å iverksette EUs politikk, og de skal fremme økt samarbeid på tvers av landegrensene. Norge deltar gjennom EØS-avtalen på lik linje med EUs medlemsland i mange av EUs programmer. Gjennom denne deltakelsen kan norske aktører få tilgang til den metode- og kunnskapsutvikling som finner sted i EU, og gjør at vi kan møtes og finne løsninger på felles utfordringer.

For en fullstendig oversikt over hvilke programmer Norge deltar i, se her. Alle programmer har et norsk kontaktpunkt med tilholdssted i Norge som kan gi råd og veiledning, samt at de fleste programmer har en norsk nettside med informasjon. Dette gjør at en god del informasjon finnes tilgjengelig på norsk.

Her følger en oversikt over de viktigste programmene Norge deltar i for perioden 2014-2020, og som er aktuelle for våre medlemmer:

Erasmus + – EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett

Erasmus+Erasmus + er EUs nye program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett for perioden 2014-2020. Programmet erstatter EUs program for livlang læring (LLP) og slår sammen en rekke tidligere utdanningsprogram (Comenius, Grundtvig, Leonardo da Vinci, osv.) samt EUs ungdomsprogram Aktiv Ungdom. Programmet er delt inn i tre nøkkelområder: læringsmobilitet, strategiske partnerskap og støtte til policyutforming. Erasmus + er EU nest største program med et totalt budsjett på 14,7 milliarder euro for denne perioden.

DIKU er norsk kontaktpunkt for utdanningsdelen i Erasmus+.

Barne- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) er kontaktpunkt for ungdomsdelen Erasmus+ Aktiv Ungdom.

Kreativt Europa – EUs kulturprogram

Creative EuropeKreativt Europa er EUs program for de kulturelle og kreative sektorene. Programmet erstatter MEDIA-programmet, MEDIA Mundus og det tidligere kulturprogrammet (2007-2013). Programmet har et budsjett på 1,46 milliarder euro for perioden 2014-2020. Programmet skal promotere mobilitet for europeiske kunstnere, bidra til å styrke den kreative industrien og bistå audiovisuelle kunstnere til å tilpasse seg en digital verden.

Kulturrådet er norsk kontaktpunkt for delprogrammet for kunst- og kultur. Norsk filminstitutt er kontaktpunkt for delprogrammet for TV, film og spill.

Horisont 2020 – EUs rammeprogram for forskning og innovasjon

Horisont 2020

Det nye programmet viderefører EUs 7. rammeprogram for forskning og utvikling, men med større fokus på innovasjon og å bringe forskning nærmere markedet. Horisont 2020 skal bidra til å nå målene i Europas vekststrategi, Europa 2020. Programmet skal i tillegg bidra til å koordinere nasjonale programmer i Europa (ERA), samt styrke Europas globale posisjon innenfor forskning, innovasjon og teknologi. Det tidligere uavhengige Intelligent Energy Europe-programmet er også i stor grad innlemmet under delen ”Samfunnsutfordringer” i Horisont 2020. Rammeprogrammet for forskning og innovasjon er EUs største program med et budsjett på 70 milliarder euro for perioden 2014-2020.

Forskningsrådet er kontaktpunkt for programmet i Norge, og det er en kontaktperson for hvert tema i Horisont 2020.Oversikten finner du her.

Helseprogrammet – EUs tredje helseprogram

logo EUs tredje helseprogramEUs nye helseprogram bygger på de tidligere helseprogrammene og har som mål å komplementere, støtte og gi merverdi til medlemslandenes arbeid for å forbedre helsen blant EUs innbyggere, samt å minske ulikhetene innen helse i medlemslandene og fremme bedre helse. Budsjettet for programmet i perioden 2014-2020 er på rundt 449 millioner euro.

Helsedirektoratet er norsk kontaktpunkt for programmet.

Interreg Europe – EU-program for interregionalt samarbeid
Bilderesultat for interreg europe

Interreg er EUs program for samarbeid mellom regioner i Europa. Hensikten er å fremme regional utvikling og sosial og økonomisk integrasjon på tvers av landegrensene. Programmet bygger på sin forløper Interegg IVC som varte i perioden 2007-2013. Budsjettet for Interreg er på 359 millioner euro for perioden 2014-2020. Både offentlige virksomheter, organisasjoner og private bedrifter kan motta støtte gjennom Interreg. Norske aktører er med på flere Interreg-prosjekter, og fram mot 2020 kan norske prosjektdeltakere motta mer enn 700 millioner kroner i støtte.

Det er flere kontaktpersoner for Interreg i Norge. Oversikt finnes her.


Ønsker du å lese om erfaringer fra norsk prosjektdeltakelse i forrige programperiode 2007-2013 kan du laste ned brosjyren ”Bredt og aktivt: Norsk deltakelse i EUs byråer og programmer i praksis” som er utarbeidet av Den norske EU-delegasjonen i Brussel.