Kommuner og fylker må bidra for å nå ambisiøse mål for programdeltakelse 

30% større deltakelse i Horisont Europa og 30 000 utvekslingsstudenter. Dette er blant målene i regjeringens nye strategier for norsk deltakelse i Horisont Europa og Erasmus+ de neste seks årene. Fylker og kommuner anses som svært viktige medspillere for å nå Norges ambisiøse mål.

Gjennom EØS-avtalen kan Norge delta i EU-programmene på lik linje med medlemslandene. Denne deltakelsen er viktig for samfunnsutviklingen i Norge, og særlig innen klima og digitalisering. Det er også en sentral del av Norges samarbeid med EU. Regjeringen ønsker enda større deltakelse i den nye programperioden (2021-27), og har i den forbindelse lansert en egen strategi for deltakelse i Horisont Europa og Det europeiske forskningsområdet (ERA), og en for Erasmus+ og Det europeiske utdanningsområdet EEA). ERA legger til rette for fri bevegelse av forskere, ideer og teknologi i Europa, mens EEA presenterer en visjon om et felleseuropeisk utdanningsområde innen 2025.

Ønsker 2,8% returandel fra Horisont Europa

Regjeringen hadde et mål om en returandel på 2 prosent fra Horisont 2020, som hadde et totalbudsjett på rundt 80 milliarder euro. Norge lå på 2,49 prosent per april 2021, og har hatt den tredje største økningen i returandel blant alle deltakerlandene, bak Spania og Belgia. FoU-sektoren har hentet hjem mest midler fra Horisont 2020, tett etterfulgt av næringslivet. Offentlig sektor har et stort forbedringspotensial, men har hatt en positiv utvikling.

Horisont Europa har et budsjett på 95,5 milliarder euro, og det norske bidraget er anslått til om lag 25 milliarder kroner for hele syvårsperioden. Regjeringen har høye ambisjoner for den nye programperioden, og har et mål om at norske aktører skal motta 2,8 prosent av de konkurranseutsatte midlene. Da må deltakelsen øke med nær 30 prosent sammenliknet med Horisont 2020.

Regjeringen har fastsatt fire mål for deltakelsen i det europeiske forsknings- og innovasjonssamarbeidet i perioden 2021–2027:

 1. Deltakelsen skal øke kvaliteten i norsk forskning og gi flere fremragende og innovative miljøer.
 2. Deltakelsen skal øke verdiskapingen, styrke norsk konkurranse- og innovasjonsevne og bidra til omstilling i privat og offentlig sektor.
 3. Deltakelsen skal gjøre oss i stand til å håndtere store samfunnsutfordringer, bidra til å oppfylle bærekraftsmålene og bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling.
 4. Deltakelsen skal bidra til utvikling av forsknings- og innovasjonspolitikken og til nye samarbeidsmønstre på tvers av landegrenser, sektorer og fag.

Strategien understreker at støtteapparatets samarbeid med offentlig sektor, og da særlig kommuner og fylkeskommuner, bør styrkes. Fylkeskommuner og kommuner bør ta en større rolle når det kommer til regional mobilisering, og her vil blant annet de regionale EU-nettverkene bli viktige, som finansieres av Norges Forskningsråd. Nylig kom gladnyheten om at både Vestland og Møre og Romsdal fikk innvilget sine søknader, og de to nettverkene starter opp i høst. VNB skal være involvert i begge, og vi gleder oss til å komme i gang. Det er også gledelig å se at strategien trekker frem de norske regionkontorene som viktige aktører i Brussel.

Regjeringen oppfordrer også universiteter, høyskoler, institutter, helseforetak, næringsliv og offentlig sektor til å utvikle egne strategier for sin deltakelse i Horisont Europa.

Les strategien i sin helhet her.

Flere skal på utveksling

Norge har deltatt i Erasmus+ siden 1992. Programmet er et viktig verktøy for økt internasjonalisering og kvalitetsutvikling i hele utdanningsløpet. Deltakelsen bidrar også til å løse store samfunnsutfordringer som knytter seg til inkludering, mangfold, digitalisering og grønn omstilling. I tillegg har EU og Norge mye felles når det gjelder prioriteringer og utfordringer innenfor utdanning, opplæring, ungdom og idrett. Budsjettet for inneværende periode er på 26,5 milliarder euro, hvorav ca. 75 prosent av midlene lyses ut av nasjonalkontorene i de enkelte deltakerlandene. Det norske bidraget er anslått til om lag 8 milliarder kroner for hele programperioden.

Regjeringen ønsker enda bredere deltakelse i Erasmus+, og har satt følgende mål for det europeiske utdannings-, opplærings-, ungdoms- og idrettssamarbeidet for 2021-2027:

 1. Samarbeidet skal bidra til å løse store samfunnsutfordringer.
 2. Samarbeidet skal styrke samhandling mellom utdanning, opplæring og arbeids- og samfunnsliv.
 3. Samarbeidet skal gi flere muligheten til å delta i et internasjonalt læringsmiljø.
 4. Samarbeidet skal bidra til utvikling av politikk og rammebetingelser.

I tillegg har regjeringen satt seg ambisiøse, kvantitative mål for mobilitet:

 • 10 000 elever og lærlinger innen fag- og yrkesopplæringen
 • 1 250 ansatte og deltakere i voksenopplæringen
 • 7 500 elever og 3 500 ansatte i barne-, ungdoms- og studiespesialiserende videregående skole
 • 30 000 studenter, hvorav 4 500 skal være praksismobilitet
 • 500 administrativt- og vitenskapelig ansatte i høyere utdanning
 • 50 000 ungdommer og ungdomsarbeidere skal delta i internasjonale mobilitetsprosjekter finansiert av Aktiv Ungdom

Regjeringen skriver at det er et stort potensial når det kommer til kommunenes deltakelse i programmet, og oppfordrer nasjonalkontorene til å arbeide målrettet for å øke kommunesektorens deltakelse i Erasmus+. Her vil det blant annet bli viktig å spre gode resultater, og det nyopprettede Direktoratet for høyere utdanning og kompetansepolitikk (HK-dir) skal etablere arenaer hvor kommuner, fylker, arbeidslivet og utdanningssektoren kan møtes for å dele erfaringer og god praksis. I tillegg skal Kunnskapsdepartementet, Barne- og familiedepartementet og nasjonalkontorene drive påvirkningsarbeid for å forenkle søknads- og rapporteringsprosesser i Erasmus+. Regjeringen fremhever også viktigheten av norsk tilstedeværelse i Brussel når det kommer til tidlig påvirkning, og skriver at samarbeid med regionkontorene og norske utdanningsinstitusjoner i Brussel er sentralt i dette arbeidet.

For mer informasjon, les strategien i sin helhet her.

VNB ønsker regjeringens strategier velkommen, og vi ser frem til å bidra til en bred deltakelse fra vest-norske aktører i den nye programperioden. Ta gjerne kontakt med oss for spørsmål og råd.

 

Foto: Statsministerens kontor