Nettverksorganisasjoner

Nedenfor finner du eksempler på nettverksorganisasjoner hvor våre medlemmer deltar. I de fleste organisasjonene er det medlemmene selv som har hovedansvaret for deltakelsen, men ved behov deltar gjerne Vest-Norges Brusselkontor på vegne av eller sammen med medlemmene.

  • Conference of Peripheral Maritime Regions (CPMR) – En politisk tenketank for kystregioner og perifere regioner som arbeider for å sikre at EUs institusjoner  tar hensyn til og lytter til regionenes interesser og synspunkt. Fokusområder inkluderer  marine/maritime spørsmål, klima, energi, transport og regionalpolitikk.
  • Nordsjøkommisjonen – En av seks  geografiske underkommisjoner i CPMR. Målet er å fremme politisk samarbeid mellom regionene rundt Nordsjøen for å finne gode løsninger, dele erfaringer og arbeide for å påvirke europeisk politikkutforming.
  • Euromontana –  Et europeiske nettverket for fjellregioner som jobber for å forbedre levekår og livsgrunnlag for innbyggerne i Europas fjellområder.
  • EUROCITIES – Et nettverk for europesike byer som arbeider for å påvirke EU-institusjonene på områder som påvirker hverdagslivet for innbyggerne.
  • EARLALL – En organisasjon som jobber for samarbeid og livslang læring i Europa.
  • Covenant of Mayors (Ordføreravtalen) – Et initiativ fra Europakommisjonen der deltakende byer og kommuner forplikter seg til å utarbeide og gjennomføre en handlingsplan for klimakutt, og på den måten bidra til EUs klimamål. Deltakelse i nettverket åpner også for finansiering av klimaprosjekter.
  • Local Governments for Sustainability (ICLEI) – Et globalt nettverk for mer enn 1500 byer og regioner som har forpliktet seg til å utvikle en bærekraftig framtid.

VNB er medlem i det europeiske nettverket for forskning og innovasjon, ERRIN, og våre medlemmer har tilgang til nettverket gjennom kontoret. Vi er også medlem i den uavhengige tenketanken European Policy Centre (EPC).