eos-midlene

EØS-midlene er Norge, Island og Liechtensteins bidrag til sosial og økonomisk utjevning i EØS. I tillegg skal midlene, som går til 15 ulike land i Sør- og Øst-Europa, bidra til å styrke de bilaterale båndene mellom giver- og mottakerlandene. Budsjettet for perioden 2014-2021 er på om lag 2,8 milliarder euro, der omtrent 98 prosent dekkes av Norge. Midlene skal bidra til utvikling på en rekke ulike områder, og blant hovedsektorene er forskning og innovasjon, klima og energi, sosial inkludering, justis og sivilsamfunn.

Norske aktører oppfordres til å delta

EØS-midlene er ikke direkteoverføringer mellom giverlandene og mottakerlandene. Midlene finansierer programmer og prosjekter som skal bidra til utvikling, og det er flere muligheter for aktører fra giverlandene å ta del i dette. Norske offentlige institusjoner og fagetater bidrar med kunnskap og erfaring, og deltar aktivt i utformingen av programmer.

Under disse programmene utlyses det støtte til felles prosjekter mellom aktører i giver- og mottakerland. Her er det åpent for at norske bedrifter, kommuner, forskere og organisasjoner kan delta. Norsk deltakelse på relevante områder er et av Regjeringens mål, og norske prosjektpartnere får dekket sine kostnader som følger med samarbeidet.

Utover programmene og prosjektene med sikte på sosial og økonomisk utjevning er det også satt av bilaterale fond som en del av EØS-midlene. Disse fondene skal bidra til å styrke bilateralt samarbeid, og er mer fleksible støtteordninger. Disse fondene går til aktiviteter som konferanser, studieturer og utvekslinger.

Ungdomsledighetsfondet

I april 2017 ble det som en del av EØS-midlene lansert et nytt fond – ungdomsledighetsfondet. Hensikten med fondet er å støtte transnasjonale prosjekter som skal bidra til å bekjempe arbeidsledighet blant unge. I løpet av perioden 2017-2021 skal 60 millioner euro brukes til utdanning og arbeidstrening for unge, og til å skape nye arbeidsplasser i mottakerlandene. Les mer om ungdomsledighetsfondet her.

Les mer om EØS-midlene på nettsidene til Regjeringen, Forskningsrådet og EEA Grants.
Mer informasjon om hvordan man kan delta i samarbeid gjennom EØS-midlene finnes her.