Nytt fond skal bekjempe arbeidsledighet blant unge

Vest-Norges Brusselkontor var til stede da det nye ungdomsledighetsfondet ble lansert onsdag 26. april på Norges Hus i Brussel. Fondet skal bekjempe arbeidsledighet blant unge europeere i aldersgruppen 15-29 år, og er en del av EØS-midlene – Norge, Island og Liechtensteins bidrag til sosial og økonomisk utjevning i Europa.

Det nye fondet har for perioden 2014-2021 et budsjett på 60,6 millioner euro, som skal gå til prosjekter som kan hjelpe unge inn på arbeidsmarkedet. Arbeidsledigheten er et stort problem i deler av Europa, spesielt blant unge, og med det nyopprettede fondet ønsker donorlandene å supplere tiltakene EU har satt i gang for å bekjempe ungdomsledighet. Potensielle mottakere er de ordinære mottakerlandene for EØS-midlene, samt Irland, Italia og Spania.

Det er definert tre satsingsområder i det nye fondet; innovasjon, forskning og utveksling av ekspertise og best practice. Prosjekter innenfor et eller flere av disse områdene kan få dekket opptil 85% av de totale kostnadene, dersom prosjektet tildeles midler. En rekke ulike typer organisasjoner kan delta, og aktuelle organisasjoner inkluderer blant annet kommuner, regioner, forskningsinstitusjoner, frivillige organisasjoner og bedrifter. Det er derimot krav til at prosjektene skal være transnasjonale, og det forutsettes derfor at hvert prosjekt skal ha deltagende partnere fra minst to land. Organisasjoner fra donorlandene og EU-land som ikke mottar EØS-midler kan delta som ekspertisepartnere. Utover dette er det en forutsetning at det søkes om minst en million euro for å motta støtte gjennom ungdomsledighetsfondet, og at organisasjoners ønske om deltagelse ikke er drevet av profitt.

For å søke om midler må beskrivelse av planlagt prosjekt leveres innen 1. august. Partnerskapene med de beste prosjektideene vil deretter bes om å levere fullstendig søknad innen november.

Mer informasjon om fondet finnes på EØS-midlenes hjemmeside.
Fullstendig utlysning finner man her.