Store forskjeller i bruken av Erasmus+ i høyere utdanning

I to nye rapporter fra direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (DIKU) kommer det frem at det er stor variasjon i bruk av Erasmus+ blant norske universiteter og høyskoler.

Erasmus+ er EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett, og med et budsjett på 14,7 milliarder euro for perioden 2014-2020 regnes det som verdens største utdanningsprogram. Norske aktører kan delta i prosjekter på alle disse områdene.

I rapportserien kommer det frem at selv om Erasmus+ i stor grad sammenfaller med norske interesser er det likevel stor variasjon i grad av deltakelse blant de ulike institusjonene. For student- og ansattutveksling har enkelte institusjoner hatt en positiv utvikling, mens andre viser relativt stabile tall siden 2014. Det viser seg også at NTNU står alene for én fjerdedel av deltakelsen i samarbeidsprosjekter. I følge DIKU kommer det også frem at institusjoner som har fått prosjektstøtte én gang, har større sannsynlighet for å motta støtte i neste periode. Dette er trolig grunnet at disse har opparbeidet seg en strategisk tilnærming til søknadsprosesser, samt metoder for å bruke partnerskap i utviklingsarbeid.

DIKU gir råd

Ettersom bevilgingene til Erasmus + gradvis øker, argumenterer DIKU for at det er ønskelig at norske høyere utdanningsinstitusjoner utnytter de mulighetene som finnes i Erasmus+ programmet. Rapportene viser at deltakelse i prosjekter kan være ressurskrevende, men at med god tilrettelegging kan det gi berikende bidrag for kvalitetsutvikling av norsk utdanning, samt økt internasjonalt samarbeid. DIKU har i denne forbindelse kartlagt enkeltinstitusjoner og hvilke muligheter de har for økt deltakelse. Overordnet handler dette om styrking av ledelsens og fagmiljøers kunnskap om hvilke muligheter deltakelse kan gi, men også om tilrettelegging og utvikling av støttesystemer for hvordan en kan ta i bruk programmet.

Her kan du lese de to rapportene:

Denne artikkelen har tatt utgangpunkt i en nyhetssak fra DIKU.

De europeiske forsknings- og innovasjonsdagene 2019

De europeiske forsknings- og innovasjonsdagene (European Research and Innovation Days) er et årlig arrangement som samler en rekke aktører på tvers av sektorer som entreprenørskap, industri, finans og akademia til å bidra med å utforme retningen til sentral forskning og innovasjon i Europa.

Les mer

Er du vår nye praktikant for høsten 2019?

Vest-Norges Brusselkontor søker en ny studentpraktikant for høsten 2019. Vi søker en fleksibel og serviceorientert person, som har interesse for, og kunnskap om EU og EØS. Praktikantordningen er for deg som er i gang med høyere utdanning og har mulighet til å få studiepoeng for semesteret i praksis. Les mer

Styrkar fokuset på forsking

Vest-Norges Brusselkontor har  hatt ein solid medlemsvekst så langt i år, og blant dei nye medlemmene vi har hatt gleda av å ønske velkommen er Høgskulen på Vestlandet (HVL). Les mer

Horisont Europa

Rekordmykje finansiering til forsking og utdanning

I kjølvatnet av det nye langtidsbudsjettet til EU kjem forslaga til budsjett for den komande programperioden. I Kommisjonens forslag har dei nye programma Erasmus og Horisont Europa begge fått meir å rutte med enn sine forgjengarar.

Les mer

Skoleledere hentet informasjon og inspirasjon fra Europa

VNB tok 18.-20. april imot 45 skoleledere og ansatte i opplæringsavdelingen i Hordaland fylkeskommune. Programmet for studieoppholdet var utviklet i tett samarbeid med opplæringsavdelingen. Målet for studiebesøket var både å få bedre kjennskap til de europeiske trendene for skole og utdanning, og å reflektere over hvordan en skal møte de utfordringene man står overfor. Samtidig var det et mål å få impulser til hvordan man kan arbeide videre med skoleutvikling, demokrati og medborgerskap og hvordan samfunnsoppdraget kan møtes. Les mer

Nye muligheter for lærlinger med Erasmus+

Erasmus+ er et av de mest veletablerte og kjente EU-programmene. Programmet har siden etableringen for 30 år siden støttet hele 9 millioner ungdom, studenter, lærere og lærlinger. For lærlinger i Europa kan Europakommisjonens nye satsing ErasmusPRO gi nye muligheter.
Les mer

Si din mening – Norge bør ta del i Det europeiske solidaritetskorpset

Europakommisjonen presenterte ideen om Det europeiske solidaritetskorpset i fjor høst, og programmet skal etter planen lanseres fra 2018. Solidaritetskorpset skal gi unge i Europa mulighet til å gjøre en solidarisk innsats i Europa, enten frivillig eller profesjonelt. Programmet skal etter planen også omfatte Europeisk voluntørtjeneste (EVS), men forslaget omfatter så langt bare EUs medlemsland og ekskluderer EØS-landene, inkludert Norge. Les mer

Arrangement og prosjektmuligheter for ungdomsarbeidere

Våren er full av aktuelle arrangement og muligheter for deg som jobber med ungdom. Europarådet søker etter ungdomsarbeidere til et prosjekt om sosiale rettigheter for ungdom, med fokus på ungdomsarbeid i belastede nabolag.  Søknadsfrist er 3. april. I mai organiseres et kontaktseminar i Irland for å møte nye partnere der temaet er hvordan gruppeutvekslinger kan brukes til å fremme bedre mental helse blant ungdom. Søknadsfrist er 5. april. Vil du vite mer om Europeisk volontørtjeneste (EVS) og om hvordan du enten kan ta imot eller sende ut frivillige? Da kan du melde deg på kontaktseminar i Oslo 21.– 23. juni. I september arrangeres det også et kurs i Budapest for deg som jobber med EVS-volontører. Les mer

Erasmus-programmet fyller 30 år

I år er det 30 år siden EUs utdanningsprogram ble etablert. Programmet har utviklet seg med tiden, og omfatter nå utdanning, opplæring, ungdom og idrett. Erasmus+, som er programmets navn for perioden 2014-2020, har et budsjett på 14,7 milliarder euro, og er med det EUs nest største program. Blant målene med satsningen er å redusere arbeidsledighet, unngå frafall i skolen og å promotere innovasjon, samarbeid og mobilitet mellom europeiske land. I tillegg til EU-landene er Norge, Island, Liechtenstein, Makedonia og Tyrkia med i programmet. Les mer