Horisont Europa

Rekordmykje finansiering til forsking og utdanning

I kjølvatnet av det nye langtidsbudsjettet til EU kjem forslaga til budsjett for den komande programperioden. I Kommisjonens forslag har dei nye programma Erasmus og Horisont Europa begge fått meir å rutte med enn sine forgjengarar.

Les mer

Skoleledere hentet informasjon og inspirasjon fra Europa

VNB tok 18.-20. april imot 45 skoleledere og ansatte i opplæringsavdelingen i Hordaland fylkeskommune. Programmet for studieoppholdet var utviklet i tett samarbeid med opplæringsavdelingen. Målet for studiebesøket var både å få bedre kjennskap til de europeiske trendene for skole og utdanning, og å reflektere over hvordan en skal møte de utfordringene man står overfor. Samtidig var det et mål å få impulser til hvordan man kan arbeide videre med skoleutvikling, demokrati og medborgerskap og hvordan samfunnsoppdraget kan møtes. Les mer

Nye muligheter for lærlinger med Erasmus+

Erasmus+ er et av de mest veletablerte og kjente EU-programmene. Programmet har siden etableringen for 30 år siden støttet hele 9 millioner ungdom, studenter, lærere og lærlinger. For lærlinger i Europa kan Europakommisjonens nye satsing ErasmusPRO gi nye muligheter.
Les mer

Si din mening – Norge bør ta del i Det europeiske solidaritetskorpset

Europakommisjonen presenterte ideen om Det europeiske solidaritetskorpset i fjor høst, og programmet skal etter planen lanseres fra 2018. Solidaritetskorpset skal gi unge i Europa mulighet til å gjøre en solidarisk innsats i Europa, enten frivillig eller profesjonelt. Programmet skal etter planen også omfatte Europeisk voluntørtjeneste (EVS), men forslaget omfatter så langt bare EUs medlemsland og ekskluderer EØS-landene, inkludert Norge. Les mer

Arrangement og prosjektmuligheter for ungdomsarbeidere

Våren er full av aktuelle arrangement og muligheter for deg som jobber med ungdom. Europarådet søker etter ungdomsarbeidere til et prosjekt om sosiale rettigheter for ungdom, med fokus på ungdomsarbeid i belastede nabolag.  Søknadsfrist er 3. april. I mai organiseres et kontaktseminar i Irland for å møte nye partnere der temaet er hvordan gruppeutvekslinger kan brukes til å fremme bedre mental helse blant ungdom. Søknadsfrist er 5. april. Vil du vite mer om Europeisk volontørtjeneste (EVS) og om hvordan du enten kan ta imot eller sende ut frivillige? Da kan du melde deg på kontaktseminar i Oslo 21.– 23. juni. I september arrangeres det også et kurs i Budapest for deg som jobber med EVS-volontører. Les mer

Erasmus-programmet fyller 30 år

I år er det 30 år siden EUs utdanningsprogram ble etablert. Programmet har utviklet seg med tiden, og omfatter nå utdanning, opplæring, ungdom og idrett. Erasmus+, som er programmets navn for perioden 2014-2020, har et budsjett på 14,7 milliarder euro, og er med det EUs nest største program. Blant målene med satsningen er å redusere arbeidsledighet, unngå frafall i skolen og å promotere innovasjon, samarbeid og mobilitet mellom europeiske land. I tillegg til EU-landene er Norge, Island, Liechtenstein, Makedonia og Tyrkia med i programmet. Les mer

Åpnet det nye Kunnskapskontoret

I forrige uke var det offisiell åpning av det nye Kunnskapskontoret her i Brussel. Kontoret består av Forskningsrådet, Senter for internasjonalisering av utdanning og Innovasjon Norge, som nå samlet skal jobbe for å styrke norsk deltakelse i europeisk forskning- og utdanningssamarbeid. Den offisielle åpningen fant sted på Norges Hus i Brussel og kontoret ble åpnet av Statssekretær Bjørn Haugstad. Les mer

Utdanning i verden – nettsted for unge

Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) har lansert et nettsted for unge som er interessert i å ta hele eller deler av utdanningen sin i utlandet. Nettstedet «Utdanning i verden» er rettet mot elever i videregående skole og studenter i høyere utdanning. Lurer du på å reise utenlands kan du finne både informasjon og inspirasjon på disse nettsidene, og du kan lese om erfaringene fra andre som har reist ut og hvilke karrieremuligheter dette har ført til. Les mer

Globale utfordringer påvirker framtidens utdanning

Hvordan blir utdanning påvirket av globalisering, omstilling og diverse globale utfordringer? På hvilken måte kan vi forme unge til å bli suksessfulle verdensborgere? Vil det være mulig å forbedre nordmenns holdning til entreprenørskap og yrkesfaglig utdanning? Les mer

Med fokus på gründere og innovasjon

Onsdag 27. januar holdt Regionkomiteen i Brussel en interaktiv konferanse om unge gründere og deres rolle i lokal og regional innovasjon og nytenkning. Det ble diskutert hvordan fylker og kommuner på best mulig vis kan hjelpe og støtte innovatører som ønsker å starte for seg selv, samtidig som det ble lagt vekt på betydningen av nyskaping i dagens Europa. Flere av ideene og synspunktene som kom frem under konferansen kan være til interesse for Norge, og da spesielt Vestlandet, med tanke på landets nåværende økonomiske situasjon. Les mer