Vest-Norges Brusselkontor deltar i flere uformelle nettverk innen ulike tema i Brussel.  Dette er både rene ”norske” nettverk og nettverk hvor vi deltar med andre europeiske regioner. Aktuelle nettverk som VNB deltar i er innen regionalpolitikk, transport og forskning- og utvikling (FoU). I tillegg deltar kontoret i geografisk avgrensede nettverk som det uformelle nettverket for Østersjøregionen, informal Baltic Sea Group (iBSG). Gjennom vår deltakelse i disse fora har vi mulighet til å være oppdatert på det siste innen det aktuelle fagfeltet og fange opp saker som vil angå Vestlandsregionen på et tidlig tidspunkt. Uformelle nettverk er også viktige arenaer for å kartlegge ulike politikkområder hvor vi kan samarbeide med andre europeiske regioner.