Europakommisjonens nye mobilitetspakke

Europakommisjonen har lansert fire forslag som skal bidra til å modernisere transportsystemet i Europa. Disse inkluderer blant annet revisjon av det europeiske transportnettet (TEN-T) og ITS-direktivet om intelligente transportsystemer. Satsingen er en del av EUs mobilitetsstrategi fra desember 2020, hvor det overordnede målet for transportsektoren er å redusere utslippene med 90% innen 2050.

Et smart og robust transportnettverk

Øverst på agendaen er revisjonen av retningslinjene for det transeuropeiske transportnettet (TEN-T). TEN-T omtales ofte som «ryggraden» i EUs transportsektor, da det forbinder hundrevis av europeiske byer med havner, flyplasser og togterminaler. Oslo og Narvik inngår i kjernenettverket, «CORE Network». De reviderte retningslinjene innebærer blant annet at de største jernbanestrekningene må kunne håndtere passasjertog med en hastighet på 160 kilometer i timen eller mer innen 2040. Kommisjonen har også fremskyndet fristen for å ferdigstille TEN-T, fra 2050 til 2040. Videre stilles det også krav til bedre navigasjonsforhold i Europas kanaler og elver.

Jernbanen i fokus

I tillegg til TEN-T, presenterte Kommisjonen en «Action Plan on long-distance and cross-border rail». Handlingsplanen skal sikre at EU når målet sitt om å doble persontrafikken med høyhastighetstog innen 2030, og tredoble den innen 2050. For å nå dette målet, må togtransport bli mer attraktivt. Kommisjonen foreslår i den anledning å styrke brukervennligheten gjennom eksempelvis apper som skal gjøre det enklere for passasjerer å få oversikt over de beste og billigste billettene.

Kommisjonen skal også se på mulighetene for momsfritak for grensekryssende togreiser i hele EU. Dersom fritaket blir et faktum, vil det føre til en vesentlig prisreduksjon på togbilletter. Det vil også kunne gjøre tog enda mer attraktivt for utvekslingsstudenter, som fra før kan søke om ekstra reisestipend fra Erasmus+-programmet dersom de for eksempel velger jernbane fremfor fly.

Intelligente transportsystem

Kommisjonen ønsker å revidere ITS-direktivet fra 2010. Direktivet har som mål å gjøre transportsektoren «smartere», noe de annonserte revisjonene bygger videre på. Digitalisering står frem som det viktigste verktøyet, da det legges særlig vekt på apper og automatisering. Fartsgrenser, omkjøringer og vegarbeid skal også kommuniseres digitalt; i første omgang langs sentrale strekninger (TEN-T), med et endelig mål om å digitalisere hele vegnettet i Europa.

Nytt rammeverk for mobilitet i byene

Rammeverket for urban mobilitet skal – gjennom en økt satsing på kollektivtransport, syklister og fotgjengere – sørge for at transport i europeiske byer blir mer effektiv og bærekraftig. Kommisjonen meddeler i tillegg et ønske om å bygge og videreutvikle såkalte «multimodale hub’er». Multimodale huber er knutepunkt hvor bilen sømløst byttes ut med utslippsfrie transportmidler på vei inn i bysentrum. På den måten sørger de for at bykjernen blir utslipps- og bilfri.

Gi innspill til mobilitetspakken

Både TEN-T og ITS-direktivet er innlemmet i EØS-avtalen. Samferdselsdepartementet vil utarbeide et norsk innspill til Kommisjonens forslag, og ønsker i den forbindelse tilbakemeldinger og synspunkt fra norske aktører innen 2. mars. Innspill kan sendes til postmottak@sd.dep.no. Den nye mobilitetspakken vil først behandles og eventuelt revideres av EØS-landene etter at Europaparlamentet og Rådet har vedtatt forslaget. I hvilken grad den oppdaterte mobilitetspakken vil påvirke Norge, gjenstår å se. Norske aktører oppfordres også til å svare på EUs høringer om forslagene:

Onsdag 19. januar arrangerte Samferdselsdepartementet et informasjonsmøte om endringene i TEN-T, hvor Vest-Norges Brusselkontor deltok. Her var Eddy Liegeois, Head of Unit i Kommisjonens generaldirektorat for samferdsel (DG MOVE),  invitert for å oppdatere norske aktører. Han minnet om at revisjonsforslaget må vedtas av begge lovgivende organ – Rådet og Europaparlamentet – før det trer i kraft. Liegeois kunne fortelle at diskusjonen så smått har startet i Rådet, og at mottakelsen har vært overaskende positiv. Når han ble spurt om når vi kan forvente at forslaget vedtas, svarte han optimistisk og tror at endringene kan tre i kraft allerede i midten av neste år. “Overall; everybody likes TEN-T», sa Liegeois i møtet.