Nå kan man søke Marco Polo-støtte

Utlysningen for prosjektstøtte til EUs støtteordning for miljøvennlig godstransport, Marco Polo-programmet, er nå åpen. Søknadsfristen er i slutten av mai og norske bedrifter har mulighet til å søke.

Les mer

Maritim politikk diskutert i Europaparlamentet

EUs første jernbanepakke og maritim politikk var blant toppsakene under møter i Europaparlamentets transport- og turismekomité forrige uke.

Les mer

Finanskrisen har rammet EUs havneaktivitet

I en fersk undersøkelse gjennomført av Eurostat, kommer det frem at godshåndtering i EUs havner sank med 0,5 % i 2008. Dette skjer etter nærmere ti år med sterk vekst.

Les mer

Gode resultater for Marco Polo-programmet

Marco Polo-programmet, EUs støtteordning for mer miljøvennlig godstransport, noterte en sterk økning i gode en prosjekter i 2009 sammenlignet med året før. Nå er prioriteringene for 2010 klare.

Les mer

EU-støtte til Sea-Cargo og Posten Norge

Rederiet Sea-Cargo AS med hovedkontor i Bergen og Posten Norge AS har blitt tildelt prosjektstøtte for mer miljøvennlig godstransport gjennom EUs Marco Polo-program.

Les mer

Framtidas transport. Grønne korridorer?

Europakommisjonen (KOM) arrangerte 9. desember en konferanse om grønne korridorer, et konsept som ble lansert  i EU´s handlingsplan for varetransportlogistikk fra 2007. Målet er å legge til rette for fraktkorridorer som benytter seg av avansert teknologi og ko-modalitet for å oppnå energieffektivisering og reduserte miljøkonsekvenser.

Les mer

Infrastruktur i Nord-Europa

EUs Northern Dimension (ND) policy, eller på norsk; Nordlig Dimensjon ble utarbeidet i 1999, med Island, Norge og Russland som partnere til EU. Målet med ND er å utarbeide et felles rammeverk for dialog og konkret samarbeid, styrke stabilitet og livskvalitet, intensivere økonomisk samarbeid, promotere økonomisk integrasjon, konkurransedyktighet og bærekraftig utvikling i Nord-Europa. (Europakommisjonen).

Senere har flere samarbeidspartnere og nye sektorer kommet til. ND; partnerskap for transport og logistikk ble bestemt etablert i oktober 2008. Under en konferanse i Napoli 21. og 22. oktober i år, under tittelen «The future of Trans-European Transport Networks: building bridges between Europe and its neighbours», lanserte Europakommisjonen et initiativ for å fremme transportforbindelser i Nord-Europa.

Les mer

Bærekraftig bytransport

Kommisjonen vedtok 30. september sin handlingsplan for bytransport – dette skriver Den Norske EU-delegasjonen på sine nettsider. Europakommisjonen foreslår 20 konkrete tiltak for å hjelpe lokale, regionale og nasjonale myndigheter til å oppnå bærekraftig bytransport.

Forslagene handler blant annet om bedre informasjon, passasjerrettigheter, bedre planlegging, grønnere transport, erfaringsutveksling og finansiering. Tiltakene skal etter planen iverksettes i løpet av den kommende fireårsperioden, med en progressvurdering i 2012.

Les mer om Handlingsplan for bytransport i Europakommisjonens pressemelding og i Europakommisjonens informasjonsbrosjyre. Mer informasjon, blant annet konkrete tiltak oversatt til norsk finner du på Den norske EU-delegasjonens hjemmesider.

Eikåstunnelen oppfyller ikke EU-krav

Den planlagte Eikåstunnelen i Åsane utenfor Bergen oppfyller ikke nye EU-krav om sikkerhet, og ny planlegging forsinker tunnelen med et halvt år. Eksisterende norsk tunnelstandard ville normalt krevd firefelts vei gjennom tunnelen, men forventningen om at den planlagte Nyborgtunnelen (2018) vil avlaste strekningen førte til at Statens Vegvesen valgte en tofelts tunnel med bredeste standard.  Statens Vegvesen håper nå å få godkjent tofelts tunnel med utvidet standard, det vil si en tunnel med bredde på 9,5 meter og med ett meter bredt gult midtfelt. I tillegg kommer en paralell rømningstunnel adskilt med betongmur. Rømningstunnelen vil også kunne benyttes som gang- og sykkelvei, og skal være bred nok for utrykningskjøretøy. Tunnelen skal etter planen være ferdig i 2011-2012. Den nye løsningen medfører en merkostnad på anslagsvis 20-25 millioner norske kroner. Mer om denne saken på bt.no.

Vedtak om veitransport

Rådet vedtok nylig sitt standpunkt fra mai 2007 i forslaget om å modernisere, erstatte og slå sammen bestemmelser som angår aktører innen veitransport og tilgang til veitransportmarkedene. Rådets felles standpunkt skal oversendes Europaparlamentet for andregangsbehandling. Østerrike er negativ til forslaget, mens Italia og Portugal avsto fra å stemme. Mer om denne saken her.