Køyrelys på alle nye bilar

Frå no av skal alle nye typar personbilar og små varebilar vere utstyrt med køyrelys. For lastebilar og bussar  gjeld dei same reglane først frå august 2012. Lysa kjem på automatisk når ein startar motoren, og skal auke trafikksikkerheita ved at det vert mykje lettare for andre trafikantar å sjå bilen. Lysa brukar og mykje mindre energi enn vanleg nærlys. I land der køyrelys allereie er påbudt har det hatt ein positiv effekt for trafikksikkerheita.

Visepresidenten i EU-kommisjonen, Antonio Tajani, som er ansvarleg for industri og entreprenørskap seier at: ”Køyrelys er ein viktig del av arbeidet med å få ned talet på ulukker på europeiske vegar. Det er òg meir miljøvenleg sida neit lågare energiforbruk vil redusere CO2-utsleppa smanlikna med dagens nærlys.”

Les mer

Like arbeidstidsbestemmelser for alle yrkesjåfører

Europaparlamentet stemte denne uken mot Europakommisjonens forslag om å unnta selvstendige næringsdrivende fra arbeidstidsdirektivet for sjåfører.

Les mer

Innspill til Europakommisjonens hvitbok Transport 2050

I et innspill til Europakommisjonens hvitbok Transport 2050 gir EØS EFTA landene sin støtte til etableringen av et felles europeisk transportområde. 

Les mer

Duket for miljøavgift for tungtransport?

EUs samferdselsministre har nå godkjent et forslag som inkluderer luft- og støyforurensning i avgiftsberegningen for tyngre kjøretøy.

Les mer

Europakommisjonen ønsker økt jernbanekonkurranse

17.september la Kommisjonen fram et omfattende direktivforslag og en meddelelse om et felles europeisk jernbaneområde som vil bidra til større konkurranse på jernbanemarkedet i Europa.

Les mer

Europakommisjonen ønsker å bidra til klimaavtale for maritim sektor

Internasjonal maritim transport står for nærmere 3 prosent av globale CO2-utslipp, og utslipp fra skip forventes doblet innen 2050. IMO (International Maritime Organization) startet sitt arbeid i forhold til klimautfordringer på midten av 1990-tallet, men de har fremdeles ikke lykkes i å fremforhandle en omfattende avtale for utslippsreduksjon. Les mer

Maritim politikk diskutert i Europaparlamentet

EUs første jernbanepakke og maritim politikk var blant toppsakene under møter i Europaparlamentets transport- og turismekomité forrige uke.

Les mer

Samferdselsdepartementet ønsker innspill til EUs fjerde jernbanepakke

I forbindelse med at Europakommisjonen har lagt frem forslag til jernbanepakke IV ønsker nå Samferdselsdepartementet innspill til den norske responsen. Flere av initiativene som nå er foreslått vil kunne få betydning for jernbanen i Norge. Dette gjelder blant annet full liberalisering av innenlands passasjertrafikk og tiltak knyttet til jernbanesikkerhet. I alt inneholder pakken seks forslag til direktiver og forordninger som nå skal behandles i Europaparlamentet og Rådet.

Les mer

Strammer opp den maritime sikkerheten

13. september vedtok Europakommisjonen nye regler som skal forbedre sikkerhet i shippingindustrien.

Les mer