Havnestatskontrolldirektivet på plass fra januar 2011

EØS-komiteen vedtok 10. desember 2010 å innlemme det såkalte havnestatskontrolldirektivet i EØS-avtalen. Direktivet har som formål å drastisk redusere antall lavstandardskip i EU-farvann og skal anvendes fra 1. januar 2011.

Les mer

Reinare maritim transport.

På møtet i EØS-komiteen 1. april, diskuterte ein m.a. strategien for maritim transport, med utgangspunkt i kviteboka for transport som vart presentert 28. mars, og som Vest-Norges Brusselkontor òg skreiv om førre veke.

Les mer

CPMR ønsker en mer bærekraftig transportsektor

I respons til Europakommisjonens fremlegging av to viktige lovforslag på transportområdet, gjennomgang av TEN-T og ”Connecting Europe Facility” (CEF) den 19. oktober, har nå Organisasjonen for perifere maritime regioner (CPMR) i Europa sendt et brev til kommissær for transport og vise-president i Europakommisjonen, Siim Kallas.

Les mer

Marco Polo-utlysning for 2011

Årets Marco Polo utlysning er nå lansert og søknadsfristen er satt til 16. januar 2012. Fokus i år er på miljøvennlige maritime prosjekter, innenlands sjøfart og vognlastgods.

Les mer

Nye retningslinjer for kjøp av persontransporttjenester

Europakommisjonen har nylig kommet med retningslinjer knyttet til EUs regler for offentlig persontransport på vei og bane. De nye retningslinjene vil legge føringer på offentlige myndigheters kontraktinngåelser for levering av kollektivtransporttjenester for vei og bane.

Les mer

IN-TIME-prosjektet skal betre mobiliteten i europeiske byar.

EU-prosjektet IN-TIME skal gjere det lettare for folk å avgjere kva som er den beste reisemåten i europeiske byar. Ikkje berre vil det vere ein måte for folk å finne den raskaste reisemåten, men systemet vil òg kunne redusere utsleppa og såleis minske den negative effekten trafikken har på miljøet.

Les mer

Nytt direktiv for reduserte klimagassutslipp

Regjeringen vil trolig innføre et nytt EU-direktiv om promotering av renere og mer energieffektive kjøretøy i norsk rett i siste halvdel av 2011.

Les mer

Luftfart inn i kvotesystemet fra 2012

Luftfart blir en del av det europeiske kvotesystemet fra og med 2012, og Norge vil ta del på lik linje med EUs medlemsland.

Les mer

Trafikksikkerhet – Norge sakker akterut

Sverige var i 2009 det mest trafikksikre landet i Europa, med 39 omkomne i trafikken per million innbygger. Norge ligger, sammen med Nederland, på en tredjeplass på listen – med 44 omkomne per million innbygger. I 2001 var Norge det mest trafikksikre landet i Europa. Les mer

Transport 2050: Ambisiøs plan for økt mobilitet og reduserte utslipp

Europakommisjonen la 28. mars frem EUs transportstrategi mot 2050. Målet med strategien er å etablere et europeisk transportområde med mer konkurranse og et fullt integrert transportnett som knytter sammen ulike transportmoduler og legger til rette for et dyptgripende skifte i transportmønsteret – både for passasjerer og for godsfrakt. Les mer