Framtidas transport. Grønne korridorer?

Europakommisjonen (KOM) arrangerte 9. desember en konferanse om grønne korridorer, et konsept som ble lansert  i EU´s handlingsplan for varetransportlogistikk fra 2007. Målet er å legge til rette for fraktkorridorer som benytter seg av avansert teknologi og ko-modalitet for å oppnå energieffektivisering og reduserte miljøkonsekvenser.

Les mer

Infrastruktur i Nord-Europa

EUs Northern Dimension (ND) policy, eller på norsk; Nordlig Dimensjon ble utarbeidet i 1999, med Island, Norge og Russland som partnere til EU. Målet med ND er å utarbeide et felles rammeverk for dialog og konkret samarbeid, styrke stabilitet og livskvalitet, intensivere økonomisk samarbeid, promotere økonomisk integrasjon, konkurransedyktighet og bærekraftig utvikling i Nord-Europa. (Europakommisjonen).

Senere har flere samarbeidspartnere og nye sektorer kommet til. ND; partnerskap for transport og logistikk ble bestemt etablert i oktober 2008. Under en konferanse i Napoli 21. og 22. oktober i år, under tittelen «The future of Trans-European Transport Networks: building bridges between Europe and its neighbours», lanserte Europakommisjonen et initiativ for å fremme transportforbindelser i Nord-Europa.

Les mer

Bærekraftig bytransport

Kommisjonen vedtok 30. september sin handlingsplan for bytransport – dette skriver Den Norske EU-delegasjonen på sine nettsider. Europakommisjonen foreslår 20 konkrete tiltak for å hjelpe lokale, regionale og nasjonale myndigheter til å oppnå bærekraftig bytransport.

Forslagene handler blant annet om bedre informasjon, passasjerrettigheter, bedre planlegging, grønnere transport, erfaringsutveksling og finansiering. Tiltakene skal etter planen iverksettes i løpet av den kommende fireårsperioden, med en progressvurdering i 2012.

Les mer om Handlingsplan for bytransport i Europakommisjonens pressemelding og i Europakommisjonens informasjonsbrosjyre. Mer informasjon, blant annet konkrete tiltak oversatt til norsk finner du på Den norske EU-delegasjonens hjemmesider.

Eikåstunnelen oppfyller ikke EU-krav

Den planlagte Eikåstunnelen i Åsane utenfor Bergen oppfyller ikke nye EU-krav om sikkerhet, og ny planlegging forsinker tunnelen med et halvt år. Eksisterende norsk tunnelstandard ville normalt krevd firefelts vei gjennom tunnelen, men forventningen om at den planlagte Nyborgtunnelen (2018) vil avlaste strekningen førte til at Statens Vegvesen valgte en tofelts tunnel med bredeste standard.  Statens Vegvesen håper nå å få godkjent tofelts tunnel med utvidet standard, det vil si en tunnel med bredde på 9,5 meter og med ett meter bredt gult midtfelt. I tillegg kommer en paralell rømningstunnel adskilt med betongmur. Rømningstunnelen vil også kunne benyttes som gang- og sykkelvei, og skal være bred nok for utrykningskjøretøy. Tunnelen skal etter planen være ferdig i 2011-2012. Den nye løsningen medfører en merkostnad på anslagsvis 20-25 millioner norske kroner. Mer om denne saken på bt.no.

Vedtak om veitransport

Rådet vedtok nylig sitt standpunkt fra mai 2007 i forslaget om å modernisere, erstatte og slå sammen bestemmelser som angår aktører innen veitransport og tilgang til veitransportmarkedene. Rådets felles standpunkt skal oversendes Europaparlamentet for andregangsbehandling. Østerrike er negativ til forslaget, mens Italia og Portugal avsto fra å stemme. Mer om denne saken her.

Siste nytt om samferdsel

Samferdsel er et tema som stadig står høyt på agendaen i Vest-Norge. Nå kan du lese det siste nye fra EU på denne fronten i Samferdselsnytt – som kommer fra transportråd Olav Grimsbo ved den norske EU-delegasjonen i Brussel.

Les Samferdselsnytt på Europaportalen.

Vestlandsbyer med i den europeiske mobilitetsuka

Forrige uke gikk den europeiske mobilitetsuka av stabelen. Prosjektet finansieres av Europakommisjonens generaldirektorat for miljø og transport, og er en årlig begivenhet som denne gangen fant sted fra 16. til 22. september. Målet med uka er å få lokale myndigheter i Europa til promotere miljøvennlig transport og å sørge for at det finnes alternativer til privatbilisme. Siden starten i 2002 har dette vokst til å bli verdens største kampanjeuke for miljøvennlig transport. Både Bergen og Ålesund deltok.

Les mer

Nordsjøregionen sitt transportmagasin no tilgjengelig på nett

Nordsjøregionen sitt transportmagasin ”Answers” er no å finne på nett. Denne utgåva bærer namnet ”End Of The Road?” og fokuserer på behovet for nye transportløysingar i det 21. hundreåret. Her finnes døme på ulike transportrelaterte prosjekt og deira løysingar, som allereie har vakt internasjonal oppmerksemd. Prosjekta er eit viktig bidrag til Nordsjøregionen sitt bidrag Rio +20-konferansen om bærekraftig utvikling. Det melder interreg.no. (Les heila saka deira her.)

Nettversjonen av sjølve magasinet finn du her.

EUs nye regler for marine drivstoff: milliardkostnader og muligheter

I mai i år vedtok EU nye regler for svovelutslipp fra skipstrafikk, på lik linje med FNs sjøfartsorganisasjons (IMOs) regler. Innen 2015 skal svovelinnholdet i marine drivstoff kuttes fra dagens 1 % til 0,1 % i ”kontrollområdet for svovelutslipp” i Østersjøen, Nordsjøen og den Engelske kanal. EU-nyhetsnettstedet euractiv.com skriver at eksperter frykter at de nye reglene kan føre til ekstrakostnader for shippingbransjen på mellom 2,6 og 11 milliarder euro. (Du kan lese saken fra euractive.com her).

Les mer

Enighet om foreløpig avtale om svovelinnhold i marine drivstoff

EU har bestemt seg for å innføre strengere krav til svovelutslipp fra skip. Forrige uke ble det annonsert at de faste representantene i Rådet støtter kompromissforlaget nådd mellom Europaparlamentet og Rådet angående et direktiv som endrer det eksisterende direktivet (1999/32/EC) på svovelinnholdet i marine drivstoff. Direktivforslaget skal sikre at det nyeste regelverket vedrørende marint drivstoff fra den internasjonale maritime organisasjonen (IMO) blir obligatorisk for alle skip som operer i EU.  Les mer