Fremtidsrettet arbeidsprogram fra Europakommisjonen

Europakommisjonen la 29. januar fram sitt arbeidsprogram for 2020. Green Deal, digitalisering og vern om europeiske kjerneverdier vil som ventet bli høyt prioritert i løpet av det neste året.

Programmet, som er denne kommisjonens første, viser hvordan Kommisjonen skal arbeide for å nå målene i Ursula von der Leyen sitt politiske program for perioden 2019-2024. Programmet inneholder seks overordnende tema, som blir konkretisert gjennom 43 initiativ.

Disse initiativene må forhandles og vedtas av Europaparlamentet og Rådet, og implementeres av medlemslandene. Initiativene skal på sikt resultere i et rettferdig, klimanøytralt og digitalisert Europa.

European Green Deal

Europas grønne avtale, som ble lagt frem i desember 2019, er Kommisjonens plan for en grønn omstilling og skal i tillegg fungere som EUs nye vekststrategi. Den ble fulgt opp av en finansieringsplan i januar 2020. I arbeidsprogrammet for 2020 foreslår Kommisjonen en europeisk klimalov som skal lovfeste målet om karbonnøytralitet innen 2050 og målet om reduksjon av drivhusgasser innen 2030. Klimaloven vil bli vedtatt i mars, men forventes å bli revidert allerede til sommeren.

Kommisjonen vil også presentere konkrete tiltak for å håndtere tap av biologisk mangfold, og støtte blant annet bønder i å produsere sikker og rimelig mat av høy kvalitet på en mer bærekraftig måte. Dette vil de gjøre igjennom det en ny strategi for biodiversitet for 2030 og den såkalte «Farm to Fork»-strategien.

Du kan lese mer om Kommisjonens ambisiøse klimamål og European  Green Deal her.

Et Europa klar for den digitale fremtiden

I det nye arbeidsprogrammet er den digitale fremtiden sentral. En ny europeisk datastrategi skal gjøre det mulig for Unionen å få mest mulig ut av de enorme verdiene som ligger i ikke-personlig data. Målet er å utnytte det store potensialet som ligger til grunn for digitale data, men samtidig kunne ivareta europeiske verdier og fundamentale rettigheter. Med en ny industristrategi for Europa skal en også styrke Unionen sine industrielle og innovative kapasiteter. Den nye loven om digitale tjenester skal styrke det indre markedet for digitale tjenester og hjelpe mindre bedrifter med å skaffe seg et likt spillerom, som de trenger for å kunne konkurrere på like vilkår som større aktører.

En økonomi som alle er tjent med

Kommisjonen ønsker en økonomi som skal fremme sosial rettferdighet, bærekraftighet og økonomisk vekst. Derfor inkluderer Von der Leyen initiativet ‘Just Trainsition Mechanism’, som skal hjelpe land med en fossil-avhengig økonomi til å bli grønnere.

Med respekt for nasjonale tradisjoner, ønsker Kommisjonen å legge fram et forslag som garanterer en rettferdig minstelønn for arbeidere i EU. Forslaget har allerede møtt motstand fra de nordiske landene, inkludert Norge, som ønsker å verne om sitt trepartssamarbeid. Norge vil trolig bli omfattet av de reglene som blir bestemt i EU gjennom EØS-avtalen.

Initiativ for å forsikre seg om en effektiv og rettferdig beskatning vil også iverksettes. Kommisjonen ønsker å foreslå en ‘European Child Guarantee’ for å forsikre seg om at barn har tilgang til grunnleggende tjenester. Utdanning, opptrening og jobbmuligheter for unge mennesker vil også prioriteres.

Et sterkere Europa i verden

Kommisjonen ønsker å styrke sin geopolitiske rolle, og de nye initiativene skal ha en utenrikspolitisk dimensjon. Kommisjonen skal utvikle nye strategier for samarbeid med naboer i Afrika og vestre Balkan. Kommisjonen vil arbeide for å innlede forhandlinger om medlemskap med Albania og Nord-Makedonia.

Kommisjonen vil i tillegg legge fram handlingsplaner for hvordan EU skal jobbe med menneskeretter demokrati og likestilling gjennom utenrikspolitikken.

Verne om den europeiske livsstilen

Von der Leyens kommisjon vil presentere en ny pakt for migrasjon og asyl, som skal være en sentral brikke i reformen av asylpolitikken. Kommisjonen vil også fokusere på helse, ved å blant annet være ledende i kampen mot kreft. I det nye arbeidsprogrammet er utdanning av unge menn og kvinner sentralt. Initiativene vil også bidra til en bedre forståelse av utfordringer som digital og økologisk omstilling.

Sikkerhet blir også prioritert i det nye arbeidsprogrammet. Kommisjonen vil legge frem en ny EU sikkerhetsstrategi på områder hvor Unionen kan bidra til å hjelpe medlemslandene – alt fra bekjempelse av terror og organisert kriminalitet, til å hindre og identifisere hybride trusler samt forbedre cybersikkerheten.

Et styrket europeisk demokrati

Sammen med Europaparlamentet vil Kommisjonen lansere Conference of the Future of Europe, ett nytt politisk organ som skal samle borgere, EU-institusjoner og myndigheter for å ha en større grad av åpenhet mellom institusjonene og sivilsamfunnet. Kommisjonen ønsker dessuten å fortsette med en sterk rettssikkerhet og styrke samarbeidet med Europaparlamentet. Hvordan nye demografiske realiteter påvirker alt fra arbeid til sosial sikkerhet, offentlig helsevesen, offentlig finans og regionalpolitikk, er også på agendaen.

En fullstendig liste over de 43 initiativene i arbeidsprogrammet kan du finne i Annex 1 av arbeidsprogrammet.

Les alle dokumentene tilknyttet arbeidsprogrammet her