“En stødig og forent union” – Kommisjonens arbeidsprogram for 2023

Krig og energikrise gir et dystert bakteppe for Kommisjonens arbeidsprogram for 2023. Det neste året må EU håndtere presserende utfordringer samtidig som de langsiktige målene under Green Deal skal settes ut i livet.

Arbeidsprogrammet for 2023 inneholder 43 nye initiativer innenfor de seks hovedprioriteringene i Europakommisjonens politiske program for 2019-2024. Programmet for neste år er det første etter «Konferansen om Europas framtid» (Conference on the Future of Europe), et initiativ hvor Europas innbyggere fikk anledning til å delta i politikkutviklingen i EU gjennom åpne arrangementer og debatter. Flere av initiativene i arbeidsprogrammet er basert på forslag fra innbyggerne. 

EUs grønne giv 

Energikrisen har preget store deler av den politiske høsten i Europa. For å gjøre EU bedre rustet til å håndtere fremtidige prisendringer og sikre rimelige strømregninger, vil Kommisjonen legge fram en omfattende reform av det europeiske strømmarkedet tidlig neste år. Et av forslagene er å koble gassprisen fra strømprisen. Kommisjonen ønsker også å opprette en hydrogenbank med en investeringsramme på tre milliarder euro som skal bidra til en oppskalering av grønn hydrogenøkonomi. Arbeidsprogrammet inneholder i tillegg forslag om et juridisk rammeverk for bærekraftig matproduksjon, endring av rammedirektivet om avfall for å redusere mat- og tekstilavfall og en forslagspakke for en grønnere godstransport. 

Et Europa rustet for den digitale tidsalder 

Kommisjonen har allerede annonsert at 2023 er det europeiske året for kompetanse. En sentral del av satsingen er å gjøre Europa klare for den digitale omstillingen. I arbeidsprogrammet blir det blant annet foreslått å legge frem en ny lovgivning om kritiske råvarer for å digitalisere og effektivisere økonomien, samt opprette en digital plattform hvor man kan dele innovative løsninger i mobilitetssektoren. 

En økonomi som fungerer for borgerne 

Arbeidsprogrammet er utarbeidet i en tid med høy økonomisk usikkerhet. Kommisjonen er derfor forberedt på å evaluere initiativene til våren, da med særlig fokus på de initiativene som kan påvirke konkurransen i markedet. Den europeiske søylen for sosiale rettigheter står også fortsatt sentralt. Kommisjonen foreslår å digitalisere sosiale tjenester som skal støtte arbeidsmobiliteten og vil også revidere reglementet for praksisordninger for å sikre rettferdig godtgjørelse og sosial beskyttelse. Kommisjonen vil også foreta en midtveisevaluering av EUs langtidsbudsjett for 2021-2027 (Multiannual financial framework, MFF), samt en evaluering av den økonomiske styringen. 

Et sterkere Europa i verden 

Kommisjonen skriver i arbeidsprogrammet at Europa må forberede seg på en periode med “systemic rivalry in a multipolar world”. Behovet for økt innsats på sikkerhet og forsvar står derfor sterkt i arbeidsprogrammet. Kommisjonen vil legge frem en oppdatert sikkerhetsstrategi for den maritime sektoren. Arbeidsprogrammet inneholder også planer for å oppskalere EUs kapasitet på krisehåndtering, et mål om å lande frihandelsavtalene med Chile, Mexico og New Zealand, samt en gjennomgang av 2030-målene om bærekraftig utvikling. 

Verne om den europeiske levemåten 

Som en del av “the European Year of Skills” 2023 blir det foreslått å oppdatere rammeverket for læringsmobilitet for at ungdom enklere kan gjennomføre deler av utdanningen sin i et annet EU-land. Kommisjonen legger også fram et nytt forslag om å opprette et akademi for kunnskap om cybersikkerhet. Arbeidsprogrammet inneholder i tillegg initiativ om digitalisering av reisedokumenter innen Schengen-området, en ny satsing på mental helse, og en revidering av direktivet for bekjempelse av seksuelt misbruk av barn. 

Et styrket europeisk demokrati 

Konferansen om Europas framtid ble ansett som en suksess fra Kommisjonen sin side. Inkluderingen av EU-borgerne gjennom innbyggerpanel bidro til å styrke politikkutformingen. Slike innbyggerpanel er derfor også nå blitt en del av politikkutformingen på visse områder, og vil i løpet av 2023 bli brukt i initiativer innen matavfall, læringsmobilitet og virtuelle verdener. Europakommisjonen er bekymret for det sterke presset demokratiet er satt under, og vil jobbe for å opprettholde de demokratiske verdiene og institusjonene. Arbeidsprogrammet inkluderer derfor forslag om en pakke for å forsvare demokratiet, som en del av Kommisjonens «European Democracy Action Plan». Kommisjonen foreslår også å oppdatere lovverket mot korrupsjon og en innføring av et europeisk kort for personer med funksjonsnedsettelse. 

 

Hele arbeidsprogrammet kan du lese her, og en oversikt over alle forslagene finner du her.