Krav om tydeligere rammeverk for europeisk maritim industri

Det ble nylig fremmet et posisjonsnotat fra Conference of Peripheral Maritime Regions (CPMR) om å utarbeide en ny og bedre europeisk strategi for maritime industrier. Strategien blir kalt LeaderShip 2030 (LS2030) og tar utgangspunkt i den tidligere LeaderShip 2020 strategien (LS 2020).

CPMR fungerer som en tenketank og lobbyist for maritime regioner og representerer over 200 millioner personer fra 25 ulike land, blant annet VNBs tre medlemfylker Sogn og Fjordane, Hordaland og Møre og Romsdal. De maritime næringene utgjør en svært sentral økonomisk sektor i CPMRs medlemsregioner og gir arbeidsplasser til rundt 500 000 personer i Europa.

I et posisjonsnotat sendt til Europakommisjonen i mars, ønsker CPMR at Europakommisjonen definerer et tydeligere rammeverk med mer konkrete målsettinger for å forbedre skipsindustrien. Bakgrunnen for disse kravene kommer som en reaksjon på at den tidligere strategien LS 2020 har vist seg å ha liten reell innvirkning på næringen. Dette kommer frem i en rapport fra Den økonomiske og sosiale komité (EESC), som viser at fire år etter LS 2020 ble implementert, er det gjennomsnittlig bare 25% gjennomføringsgrad i den maritime næringen.

Områder rammeverket bør omfatte

I posisjonsnotatet nevnes økt internasjonal konkurranse, særlig fra Asia, som en utfordring for Europeiske maritime næringer. Ifølge en studie fra Europakommisjonen er europeisk marin teknologiindustri spesielt utsatt, og det er behov for å iverksette umiddelbare tiltak.  De neste ti årene vil sådan være avgjørende for framtiden til europeisk skipsindustri. I følge CPMR vil det være nødvendig med en mer holistisk maritim industri i møte med disse utfordringene, hvilket har blitt gjort innenfor andre sektorer som eksempelvis bilindustri og romfart

Den nåværende LeaderShip 2020 strategien. Illustrasjon/foto: Sea Europe

Sysselsetting er et annet område som vektlegges. Her nevnes både tiltak for å styrke arbeidernes ferdigheter, unngå sosial dumping, samt øke attraktiviteten på arbeidsmarkedet – særlig blant kvinner, som er underrepresentert i den maritime virksomheten.

Videre påpeker CPMR at i en verden som stadig er i utvikling er det særlig viktig med jevn støtte til innovasjon. Dette er både for å holde tritt med markedet, men også for å stå sterkt i møte med utfordringer, som for eksempel klimaendringene.

Til slutt i CPMRs posisjonsnotat vektlegges tilrettelegging for et bedre samspill mellom sentralstyrt europeisk finansiering og regionenes tilgang til finansiering – eksempelvis gjennom programmer som Horisont Europa og Interreg, som begge kan bidra til en positiv utvikling for den europeiske maritime industrien.

VNB som medspiller

Memorandumet har blitt utviklet av CPMRs medlemsregioner og har blitt ledet av Region of Southwest Finland og Sea Europe. Vest-Norges Brusselkontor har gitt innspill til posisjonsnotatet gjennom deltagelse på møter holdt i Brussel. Våre medlemsfylker har også gitt innspill direkte til notatet, gjennom CPMRs undergruppe Nordsjøkommisjonen.