20 år med Europeisk Volontørtjeneste

I år feirer Europeisk Volontørtjeneste (EVS) 20 år og i den sammenheng inviterer Aktiv Ungdom til konferanse og jubileumsfeiring på Scandic Edderkoppen i Oslo fredag 17. juni. Les mer

Kulturaktører fra Bergen får støtte fra Kreativt Europa

Kreativt Europa, EUs program for støtte til audiovisuell, kulturell og kreativ sektor i Europa, har nå publisert resultatene fra forrige søknadsrunde om støtte til internasjonale samarbeidsprosjekter, plattformer og nettverk. Totalt 51 små og 15 store samarbeidsprosjekter har mottatt økonomisk støtte fra programmet i år, og ni av disse prosjektene inkluderer norske samarbeidspartnere. Vestlandsregionen er godt representert i år med hele tre prosjektpartnere fra Bergen. Les mer

Søk om støtte til prosjekter på ungdomsfeltet

Gjennom Erasmus+ og Aktiv Ungdom utlyses det nå midler til støtte for prosjekter som fokuserer på å fremme medborgerskap og felles verdier som frihet, toleranse og ikke-diskriminering gjennom utdanning, opplæring og ungdom. For å motta støtte må prosjektene fokusere på ett av programmets hovedtema: Les mer

Løs urbane samfunnsutfordringer sammen med andre europeiske byer

URBACT lanserte i slutten av mars sin andre utlysning av støtte til urbane aktører. Denne gangen gir de regioner, kommuner og byer muligheten til å søke midler til å etablere inntil 15 «Implementation Networks», og disse gjennomføringsnettverkene skal jobbe sammen for å løse urbane samfunnsutfordringer. Les mer

Årets andre søknadsrunde for støtte fra Aktiv Ungdom er i gang

Aktiv Ungdom er en del av Erasmus+, EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett. Programmet støtter prosjekter med ungdom på mellom 13 og 30 år, samt mennesker som jobber med ungdom. Prosjektene kan variere fra frivillig arbeid til ungdomspolitiske møter, og skal gi ungdom muligheten til å tilegne seg nye ferdigheter, erfaringer og informasjon. Les mer

Søk midler fra EU til helseprosjekter

Norge deltar i EUs tredje helseprogram, og det er nå mulig for norske aktører å søke om støtte til ulike europeiske samarbeidsprosjekter innen helse.  Arbeidsprogrammet for 2016 ble vedtatt i starten av mars, og utlysningen av prosjektmidler for 2016 har blitt publisert med søknadsfrist 2. juni. Les mer

Søk om prosjektstøtte fra Interreg Europe

Den 5. april 2016 åpner den andre utlysningen av Interreg Europes økonomiske støtte til europeiske samarbeidsprosjekter. Rundt 220 millioner euro gjenstår i prosjektmidler fra EU og av disse er 2,1 millioner euro tilgjengelig for norske prosjektpartnere. Les mer

Skole fikk internasjonalt nettverk

Mattetime ute i fjæra og kunst- og historietime i snøen. Dette var noen av de mange fagene som det ble undervist i utendørs under prosjektet «Lively outdoor learning» ved Haramsøy skule. Det europeiske prosjektet har involvert alle elevene ved skolen og flere av lærerne har reist utenlands og fått inspirasjon og nettverk i partnerlandene. Les mer

Ny rapport om kommuners deltakelse i EU-programmer

På oppdrag fra KS har Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) utredet deltakelsen i og nytteverdien av EU-programmer for norske kommuner og fylkeskommuner. Utredningen har resultert i NIBR-rapporten EU-programmer: deltagelse og nytte for kommune­sektoren, som ble presentert den 10. november på et frokostmøte hos KS. Les mer

25 år med Interreg-samarbeid

Interreg, EUs program for å fremme sosial og økonomisk integrasjon gjennom regionalt samarbeid på tvers av landegrensene i Europa, feirer i år sitt 25-års jubileum. Dette ble markert med en konferanse i Luxembourg 15.–16. september, der de la fram resultatene av arbeidet sitt fra de siste 25 årene. Les mer