Nye EU-nettverk i regionen

I oktober var det tid for oppstart av de nye regionale EU-nettverkene i Norge. Vestland fylke og Møre og Romsdal fylke koordinerer hvert sitt nettverk, som består av et bredt spekter av aktører fra offentlig sektor, næringsliv og FoI-sektoren. Vest-Norges Brusselkontor (VNB) deltar i begge, og sammen med disse gode partnerne skal vi bidra til at flere i regionen når fram i verdens største forsknings- og innovasjonsprogram, Horisont Europa.

I sommer la regjeringen Solberg fram en ambisiøs strategi for norsk deltakelse i Horisont Europa. Med et totalbudsjett på 95,5 milliarder euro, har Norge tatt mål av seg å hente hjem minst 2,8 prosent av de konkurranseutsatte midlene. Det tilsvarer en økning på nær 30 prosent sammenliknet med Horisont 2020. Strategien understreker at fylkeskommuner og kommuner bør ta en større rolle når det kommer til regional mobilisering, og EU-nettverkene et godt verktøy for å realisere dette. Det er også gledelig å se at strategien trekker frem de norske regionkontorene som viktige aktører i Brussel.

EU-nettverkene er samfinansiert av Forskningsrådet og Innovasjon Norge, og den overordnede ambisjonen er å mobilisere til større regional deltakelse i Horisont Europa. Nettverkene skal bidra til økt kompetanse om programmet, yte veiledning og legge til rette for mer tverrsektorielt samarbeid mellom nøkkelaktører i den enkelte region. Nettverkene hadde offisiell oppstart i oktober. VNB har deltatt på oppstartsmøtene i Bergen og Molde tidligere denne måneden, og vi gleder oss til å se hva regionen vår kan få til i den nye programperioden (2021-2027). VNB vil blant annet bistå med partnersøk og matchmaking-arrangementer gjennom våre europeiske nettverk, samt informasjonsformidling om EUs politikk og prioriteringer.

Ønsker du mer informasjon? Ta kontakt med oss eller prosjektlederne:

Prosjektleder for EU-nettverk Møre og Romsdal: Malene Aaram Vike, prosjektleder og internasjonal rådgiver i fylkeskommunen.
Prosjektleder for Horisont Vestland: Kate Clarke, seniorrådgiver og prosjektleder i Vestland fylke.

Her finner du en oversikt over samtlige EU-nettverk.

 

Foto: European Union 2020