«Sammen for et styrket Europa» – Kommisjonens arbeidsprogram for 2022

Europakommisjonens arbeidsprogram for 2022 skal bidra til et grønt, digitalt, rettferdig og robust Europa. Ungdom blir også løftet frem i arbeidsprogrammet, og Kommisjonen har besluttet å dedikere 2022 til unge i Europa.

Arbeidsprogrammet for 2022 består av totalt 42 initiativer, og bygger videre på innholdet i Ursula von der Leyens årstale om Unionens tilstand, «State of the Union». De foreslåtte tiltakene i arbeidsprogrammet skal bidra til å innfri de seks hovedprioriteringene i Kommisjonens politiske program for 2019-2024:

EUs grønne giv

Det overordnede målet til Kommisjonen er å gjøre Europa til verdens første klimanøytrale kontinent innen 2050. Blant forslagene i arbeidsprogrammet finner vi revidering av CO2-utslippsstandardene for tunge kjøretøy, oppfølging av handlingsplanen for null forurensning, nye regler for bærekraftig bruk av plantevernmidler og sirkulærøkonomiske tiltak som å styrke retten til å reparere produkter. Kommisjonen ønsker også å doble de eksterne midlene til biologisk mangfold, blant annet gjennom det nye klimafondet, «Social Climate Fund».

Et Europa rustet for den digitale tidsalder

For å løse utfordringene knyttet til den globale mangelen på halvledere (chiper), vil Kommisjonen i løpet av 2022 legge frem forslag til en «European Chips Act». Den skal bidra til en sikrere og stabil forsyningskjede, samt fremme europeisk innovasjon. Økt digital kompetanse i skolen og i høyere utdanning står også høyt på agendaen.

Verne om den europeiske levemåten

Kommisjonen har foreslått å gjøre 2022 til det europeiske året for ungdom. Det viktigste tiltaket er ALMA (Aim, Learn, Master, Achieve), et nytt arbeidstreningsprogram etter modell fra Erasmus+. ALMA skal hjelpe ungdommer som verken er i arbeid eller under utdanning med å få arbeidserfaring i utlandet. Kommisjonen vil også legge frem en ny EU-strategi for universiteter, samt legge til rette for tettere transnasjonalt samarbeid innen høyere utdanning for å fremme bærekraftige løsninger og grønn omstilling. Basert på erfaringene fra pandemien, vil det også komme en omsorgsstrategi – som vil inkludere alt fra barnepass til langtidspleie.

En økonomi som fungerer for borgerne

Den europeiske økonomien er på bedringens vei etter den negative effekten av pandemien, men det vil fortsatt være behov for ulike tiltak. Eksempelvis skal det bli enklere for små- og mellomstore bedrifter å få tilgang til kapital, og det vil komme en anbefaling om minimumsinntekt. Kommisjonen vil også følge opp arbeidet med den europeiske søylen for sosiale rettigheter. Sistnevnte inkluderer blant annet en bedre balanse mellom arbeid og privatliv, og et forslag om bedre beskyttelse av arbeidstakere når det kommer til asbest på arbeidsplassen.

Et sterkere Europa i verden

EU vil styrke sin rolle internasjonalt. Global energiomstilling og sunnere hav er en prioritet i arbeidsprogrammet, og i løpet av neste år vil det komme en ny strategi for internasjonalt energisamarbeid og en handlingsplan for global havforvaltning. Innen årsskiftet vil det også komme en felles EU-NATO-erklæring, og Kommisjonen ønsker å fremskynde arbeidet med en europeisk forsvarsunion.

Et styrket europeisk demokrati

Konferansen om Europas fremtid (Conference on the Furture of Europe) og «European Citizens ‘Initiatives» skal gjøre det europeiske demokratiet mer dynamisk. Kommisjonen vil også ta ytterligere skritt for å sikre pressefrihet og pluralisme gjennom en ny lov om europeisk pressefrihet, samt intensivere kampen mot grenseoverskridende kriminalitet ved hjelp av et rettslig rammeverk for effektiv overføring av straffesaker mellom medlemslandene. Det vil også bli fremmet et initiativ angående såkalt hjerneflukt og utfordringene knyttet til en synkende befolkning, spesielt i distriktsområder.

Her kan du lese arbeidsprogrammet i sin helhet.
Her finner du en oversikt over alle forslagene.