EU vil bane vei for null forurensing med ny handlingsplan  

Europakommisjonen har lagt fram en ny handlingsplan for nullutslipp til luft, jord og vann. Null forurensing er et viktig delmål i EUs grønne giv, og er også tema for årets «EU Green Week», som finner sted i første uken av juni. 

Forurensing er en av hovedårsakene til tap av biologisk mangfold, og truer mer enn en million plante- og dyrearter. I tillegg får det store konsekvenser for helsen vår, og bare i EU kan 400 000 premature dødsfall knyttes til forurensing. The Zero Pollution Action Plan har derfor et klart mål for 2050: en verden der forurensing er redusert til et nivå som ikke er skadelig for mennesker, dyr og miljø. Handlingsplanen henger sammen med flere andre Green Deal-initiativer, og har et særlig fokus på hvordan man kan ta i bruk digitale løsninger for å bekjempe forurensing. 

European Union 2021 / Claudio Centonze

«For å skape et miljø fritt for giftige stoffer for mennesker og planeten vår, må vi handle nå, og denne planen viser oss veien. Nye, grønne teknologier kan bidra til å kutte forurensningen og gi næringslivet nye muligheter. Det er også viktig at Europas innsats for å sikre en grønn og rettferdig gjenreising av økonomien også bidrar til å oppnå ambisjonen om null forurensning», sa Frans Timmermans, Kommisjonens visepresident med ansvar for Green Deal.

Får å nå målet om null forurensing og klimanøytralitet i 2050, har Kommisjonen satt seg seks delmål for 2030: 

  • Luft: Redusere antallet premature dødsfall på grunn av luftforurensningmed minst 55% 
  • Vann: Redusere mengden avfallog plastavfall i havet med 50%, samt redusere mengden mikroplast som slippes ut i miljøet med 30% 
  • Jord: Forbedre jordkvaliteten ved å redusere næringstap og bruk av kjemiske plantevernmidler med 50%
  • Biologisk mangfold: Redusere antalletøkosystemer der luftforurensning truer biologisk mangfold med 25% 
  • Avfall: Redusere avfallsproduksjonen betraktelig,samt redusere mengden kommunalt restavfall med 50% 
  • Støy: 30% reduksjon i andelen menneskersom er kronisk eksponert av støyforurensing  

Kommisjonen foreslår blant annet en gjennomgang av EUs avfallslovgiving for å tilpasse den til satsingen på sirkulærøkonomi, og det vil også kunne føre til endringer i norsk regelverk. I tillegg skal luftkvalitetsstandarder tilpasses de siste anbefalingene fra Verdens helseorganisasjon, og EU skal redusere sitt miljøavtrykk utenfor Europa ved å begrense eksport av produkter og avfall som inneholder skadelige stoffer. EU-kommisjonen ønsker også å lansere en «Zero Pollution Stakeholder Platform», samt såkalte levende laboratorium, living labs, for grønne digitale løsninger.  

Handlingsplanen føyer seg inn i en spirende rekke av initiativer under Green Deal, og viser tydelig at EUs grønne satsing ikke lar seg stoppe av en pandemi. Sammen med blant annet strategiene for sirkulærøkonomi, biologisk mangfold, fra-jord-til-bordkjemikalier, mobilitet  og industri, vil handlingsplanen for nullutslipp bli viktig for å nå målsettingene i den grønne given. 

Les handlingsplanen i sin helhet her
Kommisjonens pressemelding finner du her.

 

Foto: The Hallerbos – European Union 2021 / Dati Bendo