Hvordan kan den blå økonomien bidra til måloppnåelse i Green Deal?

Den blå økonomien vil være en viktig brikke når EU skal sikre en inkluderende og grønn gjenreising av økonomien etter pandemien. Europakommisjonen har derfor lansert en ny plan for maritime og marine næringer. Den føyer seg inn i rekken av initiativer under Green Deal, og henger tett sammen med andre strategier som fra-jord-til-bord, biologisk mangfold, null forurensing og offshore fornybar energi.

Den blå økonomien står for om lag 4,5 millioner arbeidsplasser i EU, og har en årlig omsetning på 650 milliarder euro. Klimaendringer og menneskelig aktivitet skaper derimot mange utfordringer, og sunne hav er en forutsetning for å sikre en blomstrende blå økonomi også i fremtiden. Kommisjonen skriver at alle sektorer som omfattes av betegnelsen blå økonomi, må styrke innsatsen for å redusere klimapåvirkningen, og således bidra til å nå målene i Green Deal. Dette inkluderer fiskeri, akvakultur, kystturisme, maritim transport, skipsbygging og havneaktivitet.

EU-kommisjonen har pekt ut de viktigste områdene hvor blå næringer kan bidra:

 • Klimanøytralitet og nullustlipp
  Her vil utviklingen av offshore fornybar energi, miljøvennlig drivstoff til skipsfarten og elektrifisering av havner være sentralt.
 • Bidra til overgangen til en sirkulær økonomi og redusere forurensing
  Inkluderer blant annet nye krav til design av fiskeredskaper, tiltak for å redusere plastforurensning og gjenvinning av skip og oljeplattformer.
 • Bevare det biologiske mangfoldet og investere i naturen
  Ved å beskytte 30% av EUs havområder, kan man reversere tapet av biologisk mangfold, øke fiskebestandene, redusere sårbarheten mot klimaendringer og skape betydelige økonomiske og sosiale fordeler. Fiskerinæringens miljøpåvirkning på marine habitater må reduseres ytterligere.
 • Styrke klimatilpasningen i kystområder
  Kommisjonen foreslår blant annet utvikling av grønn infrastruktur og forebygging av flom og erosjon av kystlinjene. Dette vil bidra til å bevare naturmangfoldet og kystlandskapet, samtidig som det vil komme kystturismen til gode og styrke økonomien.
 • Bærekraftig matproduksjon
  Bærekraftig havbruk, nye markedsføringskrav for sjømat, økt bruk av alger og sjøgress, styrket fiskerikontroll og forskning og innovasjon innen akvatisk matproduksjon vil bidra til å bevare Europas hav.
 • Forbedre arealforvaltningen til havs
  EU-kommisjonen vil blant annet utarbeide en rapport om gjennomføringen av direktivet for maritim arealplanlegging. I tillegg vil det bli opprettet et Blått Forum, Blue Forum, som skal legge til rette for tettere dialog mellom offshore aktører, interessenter og akademia, der målet er å sikre bærekraftig blå vekst.

Dette vil kreve store investeringer i innovative teknologier. Kommisjonen og Den europeiske investeringsbank-gruppen (EIB-gruppen) vil styrke sitt samarbeid om den blå økonomien, samt jobbe sammen med medlemsstatene for å dekke eksisterende finansieringsbehov. Her vil blant annet Horisont Europa, investeringsfondet BlueInvest Fund og BlueInvest-plattformen, som støtter nyoppstartede bedrifter, bli viktige bidragsytere. Kommisjonen har også bedt medlemslandene om å inkludere investeringer i bærekraftig blå økonomi i sine nasjonale gjenreisingsplaner, der det er relevant. I tillegg er private investeringer helt nødvendige.

Norge ligger langt framme på det maritime/marine området, og særlig innen havbasert vindkraft, grønn skipsfart og innovativ sjømatproduksjon. Vest-norske aktører har dermed et stort potensial for å markere seg innen EU-programmer som Horisont Europa og Interreg.

 

Les Communication on a new approach for a sustainable blue economy in the EU.
Her finner du Kommisjonens pressemelding.