EU med nye retningslinjer for bærekraftig og konkurransedyktig akvakultur

Kommisjonen har vedtatt nye retningslinjer for bærekraftig og konkurransedyktig havbruk. Retningslinjene skisserer en felles visjon for akvakultur, der målet er at utviklingen av sektoren skal bidra til å nå målene i den grønne given, og særlig fra-jord-til-bord-strategien. Retningslinjene skal også bidra til at EUs akvakultursektor blir mer konkurransedyktig. 

De nye retningslinjene er utarbeidet i samarbeid med EUs medlemsland og relevante interessenter, særlig de som er representert i EUs rådgivende organ for akvakultur (Aquaculture Advisory Council). Kommisjonen har satt seg flere mål for perioden 2021-2030, deriblant:

  • Bygge en konkurransedyktig akvakultursektor, bl.a. ved å sikre like konkurransevilkår for akvakulturprodukter som markedsføres i EU
  • Redusere EUs avhengighet av import av fisk og skalldyr, og sikre egen forsyning av næringsrik og sunn mat. I dag importerer EU 60% av det totale forbruket av fisk og skalldyr
  • Gjøre det enklere for forbrukerne å ta informerte valg gjennom bedre merking av sjømatprodukter, sporing av fiskens opprinnelse og informasjon om produksjonsmetode
  • Økt satsing på innovasjon i akvakultursektoren

De foreslåtte retningslinjene vil også støtte en betydelig økning i økologisk akvakulturproduksjon i EU. Dette er en relativt ny sektor som har et betydelig vekstpotensial. Det finnes også store muligheter for oppdrett av nye arter. Kommisjonen understreker at digitale verktøy er nødvendig dersom man skal oppfylle retningslinjene, eksempelvis ved å bedre sporbarheten til sjømatprodukter eller for å styrke dyrevelferden.

«Akvakultur spiller en stadig viktigere rolle i det europeiske matvaresystemet. Sektoren produserer sunn mat med et lavere klima- og miljøavtrykk enn landbasert matproduksjon. Vi vil gjøre sjømatproduksjon i EU til et globalt referansepunkt for bærekraft og kvalitet, redusere avhengigheten av sjømatimport fra tredjeland og skape mer sysselsetting, spesielt i kystregioner», uttalte Virginijus Sinkevičius, EU-kommissær for miljø, hav og fiskeri, under pressekonferansen.

Det er verdt å merke seg at retningslinjene vil være førende for ulike EU-midler og fond, som Horisont Europa, InvestEU, BlueInvest og COSME. Kommisjonen ber også medlemslandene om å ta de nye retningslinjene til betraktning i sine nasjonale strategiske planer for akvakultursatsing.

Les “Strategic guidelines for a more sustainable and competitive EU aquaculture”.
Her finner du pressemeldingen.

Foto: European Commission 2021