EUs klimaambisjoner for 2040

Europakommisjonen lanserte sitt anbefalte klimamål for 2040 den 6 februar: et utslippskutt på 90 prosent innen 2040 sammenliknet med 1990 nivå. Samtidig må medlemslandene jobbe hardt for å nå de eksisterende målene som er satt for 2030: minst 55 prosent utslippskutt.

Kommisjonen har nå presentert et av de mest sentrale forslagene denne våren: et utslippskutt på 90 prosent innen 2040. På samme måte som 2030-målet skal dette være et netto-mål, og det inkluderer netto opptak av klimagasser i skog og arealbruk. EU-landene må med andre ord redusere utslippene av klimagasser betraktelig. Et lovgivende forslag vil derimot havne på bordet til neste Kommisjon etter årets valg i Europaparlamentet. Målet som er satt for 2040- fungerer som en foreløpig rettesnor som skal holde EU «on track» for det ultimate målet som er klimanøytralitet i 2050. Det skal også sende viktige signaler angående langsiktig investering og prioritering.

I første omgang må EUs medlemsland klare å levere på politikken som skal resultere i 55 prosent utslippskutt i 2030. EUs uavhengige klimaråd har i en nylig publisert rapport anbefalt en rekke tiltak for medlemslandene slik at de skal klare å nå ambisjonen om klimanøytralitet i 2050. Målet er forankret i flaggskipinitiativet «European Green Deal» og den vedtatte klimaloven om et utslippsfritt Europa i 2050. Tiltakene skal sikre at 2030-målene nås og samtidig legge et grunnlag for videre utslippskutt etter 2030. Dette krever en stor innsats i alle sektorer, spesielt bygg, transport, land- og skogbruk.

I lys av målene satt for 2030 (og målet om klimanøytralitet i 2050) er de nylig publiserte forslagene både avgjørende og ambisiøse. EUs medlemsland må redusere sine klimautslipp drastisk, og finne metoder for å kompensere for sine unngåelige utslipp. Dette må i stor grad gjennomføres innen 2040 om klimanøytralitet i 2050 skal oppnås. Ifølge Kommisjonen er et kutt på 90 prosent den verdien som skal sikre målet om klimanøytralitet.

Europakommisjonen har videre konkludert at politisk og økonomisk prioritering av karbonfangst- og lagring (CCS) er en nødvendig prioritering dersom EUs mål om klimanøytralitet skal oppnås. Norge kommer trolig til å være en viktig bidragsyter på dette tiltrengte klimatiltaket. For at Norge, men også resten av verden skal nå klimamålene som er fastsatt i Paris-avtalen og gjennom EUs «Fit-for-55»-pakke, vil en storskala satsing på karbonfangst- og lagring kunne spille en sentral rolle. Dagens utfordringer kan ikke bare løses ved bruk av fornybar energi. Kommisjonen har derfor presentert «Industrial Carbon Management Communication», som detaljert beskriver hvordan denne teknologien kan brukes for å bidra til å redusere utslipp med 90 prosent innen 2040 og videre klimanøytralitet innen 2050.

Hydrogen Europe kritiserer deler av forslaget

Interesseorganisasjonen Hydrogen Europe har uttalt at de synes det er urovekkende at ikke hydrogen blir prioritert høyere i forslaget til Kommisjonen. « It is alarming that the communication and assessment unfortunately fail to consider other key roles for hydrogen, such as in long-term seasonal storage, power production and heavy-duty road transport». Hydrogen Europe skriver videre at mulighetene for å nå 2040-målene er avhengig av Europas kapasitet til å i første omgang møte målet satt for 2030. For å nå disse må EUs institusjoner og medlemsland akselerere etableringen av hydrogenmarkedet med tilstrekkelige statsmidler og riktige mekanismer for markedsstøtte for å frigjøre privat kapital.

Norge og EUs klima- og miljøsamarbeid

Norge og EU er overens om utslippsmålene for 2030, men per dags dato er det ingen avtale mellom Norge og EU om klimamål etter 2030. Norge har allikevel mål som ligner EU sine om å kutte utslippene med minst 90 prosent i 2050. Som tidligere nevnt er 2040-målet bare et forslag fra sittende Europakommisjon og utformingen av lovforslaget vil bli behandlet av den nye Kommisjonen etter vårens valg i Europaparlamentet.
EUs klimakommissær uttalte følgende «There is no alternative than to respect the red lines of the planet». Utslippskutt på 90 prosent i 2040 er et nødvendig steg for videre håndtering av klimakrisen.

Her kan du lese pressemeldingen til Kommisjonen. Les forslaget i sin helhet her.