Ny handlingsplan for et mer rettferdig Europa

EU ønsker at minst 74% av befolkningen i arbeidsfør alder skal være i jobb innen 2030. Dette er ett av målene i Europakommisjonens nye handlingsplan for sosiale rettigheter, som ble lansert sammen med et forslag til nytt EU-direktiv for åpenhet om lønn. Handlingsplanen skal behandles under EU-toppmøtet i Porto i mai.

The European Pillar of Social Rights ble vedtatt i 2017, og består av 20 ikke-bindende prinsipper som skal fremme et sosialt Europa. Kommisjonen har lagt frem en handlingsplan som viser hvordan disse prinsippene skal gjennomføres. Den europeiske pillaren for sosiale rettigheter ligger også til grunn for alt arbeidet til det portugisiske formannskapet i Rådet dette halvåret. Den nye planen skal bidra til en rettferdig, inkluderende og robust gjenreising av økonomien, samt en grønn og digital omstilling. Kommisjonen har tre overordnende mål for 2030:

  • Minst 78av personer mellom 20 og 64 skal være i arbeid 
  • Minst 60% av alle voksne bør årlig få et tilbud om videreutdanning  
  • Redusere antallet mennesker som risikerer fattigdom på grunn av sosial ekskludering med minst 15 millioner  

Handlingsplanen føyer seg inn i rekken av strategier som knyttes opp mot søylen for sosiale rettigheter, herunder European Skills Agenda, EUs likestillingsstrategi for 2020-2025 og handlingsplanen mot rasisme for 2020-2025. 

Vil ha større åpenhet om lønn

Samtidig la Kommisjonen frem sitt forslag til et nytt direktiv for åpenhet om lønn. Her blir det blant annet foreslått at bedrifter med over 250 ansatte må offentliggjøre informasjon om lønnsforskjeller mellom menn og kvinner. For å hindre at eksisterende lønnsforskjeller videreføres, vil det også kunne innføres krav til bedrifter om å utarbeide konkrete tiltak for å sikre utligning av lønnsforskjeller. Videre skal arbeidstakere ha rett til erstatning dersom de diskrimineres lønnsmessig. Før Covid-19 tjente kvinner i gjennomsnitt 14,1% mindre enn mennKommisjonen mener dette blant annet skyldes diskriminering, og at mer åpenhet om lønn vil være et effektivt tiltak. 


Les handlingsplanen her

Les Kommisjonens pressemelding her
Direktivforslaget til åpenhet om lønn finner du her

Bilde © Europakommisjonen 2021
Video © European Union 2021