Ny EU-strategi for bedre klimatilpasning

EU-kommisjonennye strategi for klimatilpasning skal gjøre Europa bedre rustet til å håndtere de uunngåelige effektene av klimaendringene.  

Hyppigere og kraftigere ekstremvær gir store økonomiske tap, og det blir anslått at det bare i EU fører til kostnader på 12 milliarder euro hvert år. Dersom gjennomsnittstemperaturen stiger med 3 grader sammenlignet med førindustrielt nivå, kan det resultere i et årlig tap på minst 170 milliarder euro. I tillegg til økonomiske konsekvenser, påvirker også klimaendringer befolkningens helse og velvære Europa 

Fra ord til handling 

Strategien for klimatilpasning ble lansert av visepresident i EU-kommisjonen, Frans Timmermans, som også har ansvar for Green Deal. Under pressemeldingen understreket han at Covid-19 har vært en viktig påminnelse om at utilstrekkelig forberedelse kan få alvorlige konsekvenser. Det finnes ingen vaksine mot klimakrisen, men vi kan fortsatt arbeide for å bekjempe klimaendringer samtidig som vi må forberede oss på de uunngåelige konsekvensene. Europa og resten av verden har allerede følt effekten av klimaendringer i form av dødelige hetebølger, tørke og stigende havnivå. Eksempelvis førte sommerens hetebølge i 2019 til 2500 dødsfall i Europa.  

Kommisjonens nye strategi skal bidra til å akselerere og intensivere forberedelsene for å redusere sårbarheten mot klimaendringer. Den skal også hindre at skattebetalere blir sittende igjen med enorme kostnader som følge av klimarelaterte hendelser som ikke dekkes av forsikringer. Kommisjonen ønsker derfor at private investorer og forsikringsbransjen skal være en del av risikofordelingen. The new EU Strategy on Adaptation to Climate Change bygger videre på 2013-stategien for klimatilpasning, og målet er nå å flytte fokus fra planlegging til implementering. 

Vil øke kunnskapen om klimatilpasning gjennom bedre datainnsamling 

EU-kommisjonen understreker at arbeidet med klimatilpasning må basere seg på pålitelige data og risikovurderingsverktøy som er tilgjengelige for alle. Økt fokus på kunnskap er derfor en viktig del av strategien, blant annet ved å videreutvikle og utvide plattformen Climate-Adapt, som formilder kunnskap om klimatilpasning. Kommisjonen peker også på andre viktige verktøy, som Copernicus Climate Change Service (C3S) og Det europeiske marine observasjons- og datanettverket (EMODnet). Videre skal et helseobservatorium settes opp for bedre sporing og analyse av de negative helseeffektene av klimaendringene. 

Kommisjonen foreslår en rekke tiltak for å nå målene i strategien, deriblant:  

  • Fremme økt regionalt samarbeid
  • Lukke kunnskapshullene om effektene av klimaendringene og øke kunnskapen om klimatilpasning gjennom Horisont Europa, Digital Europe, Copernicus og EMODnet 
  • Styrke støtten til planlegging og implementering av lokal klimatilpasning, samt lansere et støtteverktøy for klimatilpasning under EU Covenant of Mayors 
  • Sikre en rettferdig klimatilpasning ved å støtte kompetansebygging og rekvalifisering av arbeidskraften gjennom Erasmus+, Det europeiske solidaritetskorpset og ESF+ 
  • Fremme implementeringen av naturbaserte løsninger 
  • Ta en mer aktiv rolle internasjonalt, særlig i Afrika og små øystater som er spesielt utsatt for klimaendringer 
  • Utvide INSPIRE-direktivet til å omfatte data om risiko og tap som oppstår som følge av klimarelaterte hendelserINSPIREer en del av EØS-avtalen, og skal sikre tilgang til offentlig forvaltet geografisk informasjon (geodata), bl.a. om natur, samferdsel, bebyggelse, befolknings- og miljøforhold 


For mer informasjon, les strategien i sin helhet her.

Les Kommisjonens pressemelding her

Bilde © European Commission 2013 – Floods in Germany
Video © European Commission 2021