Finland overtar formannskapet i EU

Fra 1. juli tar Finland over formannskapet i Rådet for Den europeiske union. Formannskapet går på rundgang mellom medlemslandene og skiftes hver sjette måned. Å ha formannskapet innebærer et betydelig ansvar og gir muligheter til å legge føringer for Unionens prioriteringer.

EU-medlemsland som har formannskapet samarbeider i trioer (også kalt Troika), hvor tre medlemsstater utarbeider et 18-måneders arbeidsprogram og samarbeider om å følge dette opp. I den inneværende perioden er formannskapstrioen Romania, Finland og Kroatia, hvor statene har formannskapet i 6 måneder hver. Fra 1. juli vil Finland overta formannskapet for tredje gang. I perioden vil finnene ha ansvar for å lede møtene i Rådet for Den europeiske union, som er et av EUs viktigste beslutningsorganer og består av ministre fra alle medlemslandene. Dette innebærer å sørge for kontinuitet i oppfølging av EUs agenda, lovgivningsprosesser og generelt samarbeid mellom medlemslandene. Foreløpig har Finland planlagt seks uformelle rådsmøter, hvor det første vil bli holdt 4.-5. juli.

Det finske formannskapets prioriteringer
Romania har hatt formannskapet våren 2019 og i løpet av sin periode har de blant annet satt søkelys på innovasjon, sysselsetting og sosiale rettigheter. I tillegg til sakene som blir overført fra dagens rumenske formannskap, har den finske regjeringen identifisert tre hovedområder som de vil sette søkelys på i sin formannskapsperiode. Disse er bærekraftig utvikling, tiltak mot klimaendringer og sikkerhet.

Bærekraft på alle felt
I sitt arbeidsprogram beskriver Finland at de ønsker et krav om bærekraft i all EU-politikk. Eksempelvis ønsker de en tydelig langsiktig klimastrategi som definerer EUs klimaholdninger i forkant av FNs klimatoppmøte i september. I tillegg fremmer finnene konseptet «velværeøkonomi», som handler om at bærekraft også bør innføres på det sosiale feltet. Dette ved å se på hvordan sosial-, helse-, likestillings-, utdannings- og sysselsettingspolitikken kan føre til økonomisk vekst og stabilitet.

Søkelys på økt sikkerhetssamarbeid

I 2017 etablerte 25 av EUs medlemsstater et såkalt permanent strukturelt samarbeid (PESCO), med hensikt å sikre kapasitetsutvikling, samt en tettere koordinering av politisk og militær planlegging. Dette ønsker Finland å styrke i formannskapsperioden, særlig for å utvikle rutiner for å kunne bekjempe hybride trusler.

Utfordringer i perioden
Starten av Finlands formannskapsperiode vil være preget av at det nyvalgte Europaparlamentet tar over 2. juli. Det skal også velges ny Europakommisjon og presidenter for de ulike EU-institusjonene. I tillegg til disse omfattende endringene innad i EU-institusjonene, vil perioden trolig være preget av fullføringen av forhandlingene rundt EUs langtidsbudsjett for perioden 2021-2027 og Brexit. Finland har selv nettopp valgt ny regjering, som nå står overfor en utfordrende formannskapsperiode.