Store forskjeller i bruken av Erasmus+ i høyere utdanning

I to nye rapporter fra direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (DIKU) kommer det frem at det er stor variasjon i bruk av Erasmus+ blant norske universiteter og høyskoler.

Erasmus+ er EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett, og med et budsjett på 14,7 milliarder euro for perioden 2014-2020 regnes det som verdens største utdanningsprogram. Norske aktører kan delta i prosjekter på alle disse områdene.

I rapportserien kommer det frem at selv om Erasmus+ i stor grad sammenfaller med norske interesser er det likevel stor variasjon i grad av deltakelse blant de ulike institusjonene. For student- og ansattutveksling har enkelte institusjoner hatt en positiv utvikling, mens andre viser relativt stabile tall siden 2014. Det viser seg også at NTNU står alene for én fjerdedel av deltakelsen i samarbeidsprosjekter. I følge DIKU kommer det også frem at institusjoner som har fått prosjektstøtte én gang, har større sannsynlighet for å motta støtte i neste periode. Dette er trolig grunnet at disse har opparbeidet seg en strategisk tilnærming til søknadsprosesser, samt metoder for å bruke partnerskap i utviklingsarbeid.

DIKU gir råd

Ettersom bevilgingene til Erasmus + gradvis øker, argumenterer DIKU for at det er ønskelig at norske høyere utdanningsinstitusjoner utnytter de mulighetene som finnes i Erasmus+ programmet. Rapportene viser at deltakelse i prosjekter kan være ressurskrevende, men at med god tilrettelegging kan det gi berikende bidrag for kvalitetsutvikling av norsk utdanning, samt økt internasjonalt samarbeid. DIKU har i denne forbindelse kartlagt enkeltinstitusjoner og hvilke muligheter de har for økt deltakelse. Overordnet handler dette om styrking av ledelsens og fagmiljøers kunnskap om hvilke muligheter deltakelse kan gi, men også om tilrettelegging og utvikling av støttesystemer for hvordan en kan ta i bruk programmet.

Her kan du lese de to rapportene:

Denne artikkelen har tatt utgangpunkt i en nyhetssak fra DIKU.