Et rettferdig og sosialt Europa under det portugisiske formannskapet

Portugal tok for fjerde gang over Rådets roterende formannskap 1. januar, og vil videreføre det tyske formannskapets arbeid med å styre EU ut av koronakisen. Blant de viktigste prioriteringene er utrullingen av gjenreisingspakken Next Generation EU, sosialpolitikk og grønn og digital omstilling.  

Portugal er andre land ut i det 18-måneders lange formannskapstrioen med Tyskland og Slovenia. Rådet for Den europeiske union har lovgivende makt sammen med Europaparlamentet og består av ministere fra alle medlemslandene i EU. Oppgavene til formannskapet er å lede rådsmøtene og sikre en kontinuitet i Rådet. Selv om Tyskland har lagt et godt grunnlag, mangler det ikke på utfordringer det neste halvåret. Unionen står overfor mange sosioøkonomiske utfordringer som følge av Covid-19, og utrullingen av vaksiner har ikke gått knirkefritt. I tillegg skal flere av prioriteringene i Green Deal settes ut i livet, og en endelig avtale om det fremtidige forholdet til Storbritannia skal på plass.  

Portugal ser for seg en gjenreisingstrekant bestående av tre likestilte prioriteringer: sosialpolitikk, det grønne skiftet og digitalisering. For å sikre at den økonomiske gjenreisingen og den grønne og digitale omstillingen blir inkluderendeskal den Den europeiske pillaren for sosiale rettigheter legges til grunn for alt arbeidet til formannskapet 

Vil skape bedre balanse mellom jobb og fritid  

Livskvalitet og helse og sikkerhet på arbeidsplassen står sentralt i formannskapets arbeid. Retten til å være frakoblet blir tema på en europeisk høynivåkonferanse 9. mars, og det skal etter planen også holdes et toppmøte for sosiale spørsmål i Porto 7. mai. Å skape et bedre skille mellom jobb og fritid er særlig viktig nå som svært mange europeere har påbud om hjemmekontor. Tidligere i år vedtok EU-parlamentet en resolusjon som skal sikre arbeidstakeres rettighet til å være frakoblet arbeidsrelaterte oppgaver utenom arbeidstid. Parlamentarikerne har bedt EU-kommisjonen om å legge frem et direktivforslag med minimumskrav for å ivareta arbeidstakernes behov for fritid. Det er også ventet at Det europeiske økonomiske og sosiale utvalg (EESC), hvor arbeidslivets parter er representert, vil vedta en uttalelse om retten til å være frakoblet.  


© Pedro Sá da Bandeira – Flickr

Vaksinering, helseunion og  gjenreisingspakke   

Formannskapet ønsker at vaksinasjonsprosessen mot Covid-19 foregår samtidig i alle medlemsstater, og at vaksinen skal være er et universelt godePortugal vil også fortsette arbeidet med å etablere en europeisk helseunion, som skal sørge for at EU blir bedre rustet til å håndtere fremtidige helsekriser. Høyt på arbeidslisten finner vi også implementeringen av EUs langtidsbudsjett (MFF) for 2021-2027 og gjenreisingsfondet Next Generation EU, som inkluderer en rekke innovative finansielle instrumenter for å støtte den økonomiske gjenoppbyggingen i Europa. I tillegg kommer godkjenning og gjennomføring av nasjonale gjenreisingsplaner. 

Digitale ferdigheter og konkurranseevne  

Økt satsing på digital kompetanseheving vil være avgjørende for å sikre at arbeidsmassen er kvalifisert til å ta del i den grønne og digitale transformasjonen, og for å opprettholde europeisk konkurransekraft. Dette vil også bli viktig for å sørge for at ingen blir stående igjen og faller utenfor arbeidslivet. Videre ønsker Portugal å utvikle en dynamisk industriell strategi hvor de legger særlig vekt på å styrke små og mellomstore bedrifter (SMBer), samt opprette flere samarbeidsnettverk innen forskning og innovasjon. 

Andre prioriteringer 

  • Knytte tettere bånd til det afrikanske kontinentet 
  • Arbeide videre med den nye asyl- og migrasjonspakten. Den sto på listen til det tyske formannskapet, men ble utsatt grunnet Covid-19
  • Bekjempe desinformajson og alle former for diskriminering 
  • Forsvare og konsolidere rettsstaten 

Les mer om prioriteringene til Portugal her.  

Programmet til den 18-måneders formannskapstrioen finner du her

 

Forsidebilde © EC – Audiovisual Service