Europakommisjonens strategi for et klimanøytralt Europa i 2050

Den 28. november la Europakommisjonen frem sin langsiktige plan for å utvikle en fremgangsrik, konkurransedyktig og klimanøytral økonomi innen 2050.

Nullutslipp

Europakommisjonens klimastrategi ble lansert i forkant av FNs klimatoppmøte i Katowice i Polen 2.-14. desember. Strategien viser at EU er beredt til å være en foregangsaktør for det grønne skiftet og bli den første av de store økonomiene til å oppnå klimanøytralitet innen 2050. Skal en økonomi regnes som klimanøytral må nettoutslippet ligge på null, altså en balanse mellom utslipp og opptak. Dette betyr at EU må gjennomføre omfattende tiltak som vil påvirke hele samfunnet for å oppnå målet om å bli klimanøytral. Den langsiktige klimastrategien til EU skal fungere som en veiviser for å klare dette.

Innovasjon og nyskaping er nøkkelen

Et viktig punkt i klimastrategien er at konkurransekraft og strengere klimatiltak skal kunne gå hånd i hånd. EU håper at satsingen på innovasjon vil styrke EUs konkurransedyktighet innen teknologiutvikling og industri på det globale markedet, selv om man kutter i utslippene. I tillegg ønsker man at overgangen til ett klimanøytralt samfunn skal være rettferdig og vil derfor ta høyde for de ulike medlemslandenes forutsetninger. Første steg i strategien er en reduksjon på 40% innen 2030, sammenlignet med utslippsnivåene i 1990, og deretter bli fullstendig klimanøytral innen 2050.

Flere europeiske aktører frykter dog at EUs klimastrategi er for ambisiøs og kan føre til økonomisk krise og høy arbeidsledighet. Kommisjonen svarer på kritikken med å vise til at EU har så langt klart å kutte 22% av utslippene sammenlignet med nivåene i 1990 samtidig som økonomiene i EU-landene har vokst. EU håper at strategien vil videreføre denne trenden og skape bærekraftig vekst også i fremtiden, ved å satse på innovasjon og forskning. Kommisjonen er derimot klar over at veien mot klimanøytralitet ikke kun forutsetter teknologisk utvikling og oppskalering av eksisterende grønne løsninger, men også at borgerne i Europa er beredt på den radikale økonomiske og sosiale endringen som må gjennomføres iløpet av den neste generasjonen.

NHO og de nordiske søsterorganisasjonenes posisjon

I en felles uttalelse fra de nordiske arbeidsgiverorganisasjonene heter det at nordisk næringsliv støtter målet om karbonnøytralitet som felles europeisk ambisjon for 2050. NHO ser, sammen med dansk, finsk, islandsk og svensk næringsliv, at konkurransekraft og klimaambisjon går hånd i hånd. NHO er særlig opptatt av å få demonstrert en verdikjede for karbonfangst, transport og lagring i tråd med de langsiktige klimamålene. Karbonfangst og -lagring er pekt på som ett av de syv fokusområdene Kommisjonen har presentert som særlig viktig for å nå målet om klimanøytralitet.

Les mer om fokusområdene og EUs langsiktige klimastrategi her og her.

Om NHO og de nordiske søsterorganisasjonenes posisjon les mer her.