Skoleledere hentet informasjon og inspirasjon fra Europa

VNB tok 18.-20. april imot 45 skoleledere og ansatte i opplæringsavdelingen i Hordaland fylkeskommune. Programmet for studieoppholdet var utviklet i tett samarbeid med opplæringsavdelingen. Målet for studiebesøket var både å få bedre kjennskap til de europeiske trendene for skole og utdanning, og å reflektere over hvordan en skal møte de utfordringene man står overfor. Samtidig var det et mål å få impulser til hvordan man kan arbeide videre med skoleutvikling, demokrati og medborgerskap og hvordan samfunnsoppdraget kan møtes.

Fylkesdirektør for opplæring Svein Heggheim.

De ambisiøse målsettingene for turen ga seg utslag i et variert program. Ambassadør Ingrid Schulerud ga i sitt foredrag gruppen innsikt i et mangfoldig EU og Europa med mange utfordringer. Sent er for internasjonalisering av utdanning (SIU) bidro med parallelle besøk for skolelederne til tre belgiske skoler og informerte også om SIUs arbeid i Brussel. Utviklingen av norsk skolepolitikk har nær sammenheng med satsinger i europeisk skolepolitikk, noe som kom frem i møte med det norske utdanningsråd Ragnhild Skålid fra EU-delegasjonen og Jens Bjørnåvold fra EUs CEDEFOP. Sistnevnte fokuserte på fagopplæring og behovet for ny kompetanse i fremtiden.

Samfunnsutfordringer Europa står ovenfor er i en stor grad også reflektert i skolesystemet. Studieturen gav også innspill til hvordan en skal lykkes med å møte migrasjon, globalisering og omstilling. Her kom spesielt Haldis Holst fra Education International med nyttige perspek

tiv på ansvaret skolene har for å utdanne ansvarlige samfunnsborgere.

Studieturen ble også brukt til arbeid på det pedagogiske området og til drøftinger innad i gruppen. I sin oppsummering før avreise var fylkesdirektør for opplæring i Hordaland fylkeskommune Svein Heggheim klar på at studieturen hadde vært svært nyttig, og at både den nye kunnskapen og gruppens drøftinger underveis vil være viktige i det videre arbeidet med skoleutvikling hjemme i Hordaland.

Visegeneralsekretær i Education International, Haldis Holst.