Ny utgave av Panorama

Høstutgaven av Panorama tar for seg regionalpolitikkens rolle i EUs strategi 2020. Fokuset er rettet mot hvordan regionalpolitikken på best mulig måte kan hjelpe EUs medlemsland til å nå målene i EUs 2020-strategi. Man kan lese hele utgaven av magasinet her.

Les mer

Regionskomitéen krever europeisk strategi for Nordsjøen

EUs Regionskomité har som det første EU-organet uttalt at det er nødvendig med en europeisk strategi for Nordsjøen – blant annet for å bekjempe problemer som havforurensing og overfiske, og i forhold til en bærekraftig overgang fra oljeutvinning til vindenergi. (Regionskomitéen 6. oktober 2010).

Les mer

Smart spesialisering-strategier og innovative regioner

Denne uken ble en konferanse om smart spesialisering organisert av Regionkomitéen her i Brussel. Konferansen fokuserte på konkrete muligheter for europeiske partnerskap, både mellom regioner og byer. Alt materiale for konferansen er tilgjengelig på en interaktiv nettside, der man finner presentasjoner og konklusjoner fra programmet. Her er det også mulig å kommunisere og diskutere med andre omkring tema.

Les mer

Regionkomiteen i EU presenterer sine forslag til ny utjevningspolitikk

EUs eksisterende programmer og regler for utjevning av forskjeller mellom regionene går ut i 2013. I prosessen med å utarbeide en ny regionalpolitikk for EU kom Regionkomiteen, fredag 1. april, med sine forslag til reformer.

Les mer

Høring i Europaparlamentet på Cohesion Policy.

Europaparlamentets komité for regional utvikling holder den 22. mars en åpen høring med tittelen ”Fremtidens samhørighetspolitikk” ("Future Cohesion Policy"). I høringen ønsker man å diskutere det strategiske rammeverket med både akademia og regionale organisasjoner. Et annet tema som vil være oppe til debatt er EU-landene og regionenes rolle i en ny og endret samhørighetspolitikk.

Les mer

Hva gjør en region attraktiv?

ESPON (European Spatial Planning Observation Network) har publisert et kart som viser hvilke europeiske regioner som er mest attraktive for besøkende og for innvandrere. Regional attraktivitet er et sentralt tema i Europa 2020-strategien, og hvilke faktorer som tiltrekker seg økonomiske ressurser og menneskelig kapital har blitt et stadig viktigere spørsmål for europeiske land.

Les mer

Europapolitikken trenger regionene

I etterkant av publiseringen av Europautredningen har det vært flere debatter omkring Norges forhold til EU og Norges påvirkningskraft innen europapolitikk. Særlig spørsmålet angående hvordan EU har innvirkning på regional- og lokalpolitikk i Norge, og omvendt, er blitt trukket frem i lyset. Både gjennom rapporten gitt ut av fornyings, – administrasjons, og kirkedepartementet og særlig gjennom Europautredningen er det klart at mye kan gjøres for at norsk forvaltning og regionalpolitikk kan effektivisere sitt arbeid. Ikke minst er det klart at norske regioner kan yte større grad av innflytelse på EU til tross for at Norge ikke kan delta direkte i forum hvor beslutninger blir fattet. Les mer

Nordsjo

Nordsjøkonferansen 2014

Nordsjøkonferansen 2014 vil avholdes 25 – 27 juni i Aberdeen, Skottland. Konferansen blir arrangert av Nordsjøkommisjonen og Aberdeenshire Council. Konferansen legger vekt på programperioden fra 2014 til 2020, med fokus på legge til rette for partnerskap og prosjekter i regionen.

Registrering til konferansen vil åpne i april på denne nettsiden.

Les mer

Offentlig høring om EUs retningslinjer for regional statsstøtte

Europakommisjonen har nylig lansert en offentlig høring om retningslinjene for regional statsstøtte for perioden 2014 til 2020. Høringen retter seg mot offentlige myndigheter, borgere, bedrifter og organisasjoner som arbeider med, og berøres av, regelverket for regional statsstøtte.

Les mer

Europakommisjonen forenkler tilgangen på regionale midler

Kommisjonen ga i forrige uke klarsignal for nye rammeverk som skal forenkle tilgang på EUs regional- og samhørighetsfond. Hensikten er å bistå med nødvendig likviditet for å takle den økonomiske krisen.

Les mer