Norsk innspill til Horizon 2020

Forslaget til det kommende rammeprogrammet for forskning og innovasjon for perioden 2014-2020, Horizon 2020 er under forhandlinger i Rådet og Europaparlamentet. For å sikre at norske synspunkter blir ivaretatt, sendte utdannings- og forskningsminister Kristin Halvorsen og næringsministeren Trond Giske, nylig et nytt innspill om rammeprogrammet til EU.

Les mer

Flere av EUs medlemsland overstiger utslippsgrensene for forurensende stoffer

Det europeiske miljøbyrået (EEA) presenterte 22.februar tall som viser at 12 av EUs medlemsland overstiger utslippsgrensene for 2010 i EUs takdirektiv for forurensende stoffer. Tall for Norge ble også lagt fram.

Les mer

Ny utgave av Panorama

Høstutgaven av Panorama tar for seg regionalpolitikkens rolle i EUs strategi 2020. Fokuset er rettet mot hvordan regionalpolitikken på best mulig måte kan hjelpe EUs medlemsland til å nå målene i EUs 2020-strategi. Man kan lese hele utgaven av magasinet her.

Les mer

Miljørapport advarer mot landskapsfragmentering og tilbakegang av dyrepopulasjoner i Europa

I en ny rapport utarbeidet av det Europeiske Miljøbyrået (EEA) og det Sveitsiske Føderale Miljøkontoret (FOEN) slås det fast at flere europeiske dyrearter er i tilbakegang eller står i fare for å forsvinne helt på grunn av utbygging av infrastruktur i flere land. Nye veier, motorveier og jernbaner samt voksende byer og et intensivt landbruk fører til at naturområder som er vitale for mange arter kommer under press, og stykkes opp i stadig mindre deler. Dette får konsekvenser for mange dyrearter, blant annet i form av endret vandringsmønster og vanskeligheter med å finne seg en make, i tillegg til at nye veier fører til at flere dyr blir overkjørt og forårsaker trafikkulykker.

Les mer

Ungdom i bevegelse skal føre til økt vekst i Europa

”Ungdom i bevegelse” er et av syv flaggskipsinitiativ i Europa 2020 – EUs nye tiårsstrategi. Den inneholder 28 konkrete tiltak som Kommisjonen vil initiere på områdene ungdom, utdanning og opplæring. Målet er å utløse potensialet til ungdom til å skape smart, bærekraftig og inkluderende vekst i Europa.

Les mer

Regionkomiteen i EU presenterer sine forslag til ny utjevningspolitikk

EUs eksisterende programmer og regler for utjevning av forskjeller mellom regionene går ut i 2013. I prosessen med å utarbeide en ny regionalpolitikk for EU kom Regionkomiteen, fredag 1. april, med sine forslag til reformer.

Les mer

Høring i Europaparlamentet på Cohesion Policy.

Europaparlamentets komité for regional utvikling holder den 22. mars en åpen høring med tittelen ”Fremtidens samhørighetspolitikk” ("Future Cohesion Policy"). I høringen ønsker man å diskutere det strategiske rammeverket med både akademia og regionale organisasjoner. Et annet tema som vil være oppe til debatt er EU-landene og regionenes rolle i en ny og endret samhørighetspolitikk.

Les mer

Dette brukte EU penger på i 2009

I slutten av september la Europakommisjonen fram sitt regnskap for 2009. Totalt ble 112 milliarder euro brukt i fjor.

Les mer

Konferanse i Bergen 28. oktober: «Europe in my region»

Som en del av den årlige regionmønstringen ”Open Days” arrangerer Vest-Norges Brusselkontor, sammen med Hordaland Fylkeskommune, 28. oktober konferansen ”Europe in my region” i Bergen. For dere som ikke har anledning til å delta på ”Open Days-konferansen” i Brussel 4. – 7. oktober er dette en fin anledning til lære mer om europeisk samarbeid, og om hvordan man lokalt kan nytte mulighetene EU åpner for.

Les mer

Demografisk fordeling (Eurostat)

Eurostat presenterte 16. desember tall for demografisk fordeling i Europa. 1. januar 2008 bodde det 30.8 millioner utenlandske statsborgere i EU27, hvorav 11.3 millioner kom fra andre EU-land. Av de resterende 19.5 millioner utlendingene kom 6 millioner fra europeiske land utenfor EU27, 4.7 millioner fra Afrika og 3.2 millioner fra Asia. Les mer