vidar helgesen foto stian mathisen

Statsråd Helgesen på besøk i Brussel

Statsråd Vidar Helgesen i aksjon i Norway House (foto: Stian Mathisen, EU-delegasjonen)

Tirsdag 19. november gjestet statsråd for samordning av arbeidet med EØS-saker og forholdet til EU, Vidar Helgesen Brussel, og var blant annet i Norway House for å snakke til det norske miljøet i byen. Statsråden ønsket først og fremst å redegjøre for hensikten bak beslutningen om å opprette en egen EU/EØS-ministerpost, samt å kartlegge for den nye regjeringens europapolitikk. I forbindelse med besøket på Norway House hadde også Helgesen et eget møte med alle de norske regionkontorene, deriblant Vest-Norges Brusselkontor. Her fikk de enkelte kontorene anledning til å presentere for statsråden saker som er viktige for regionene, og til å gi informasjon om regionenes arbeid i Brussel. 

Les mer

Informasjonsmøte om EØS-midlene

Torsdag 28. februar deltok Vest Norges Brusselkontor på seminaret «EØS-midlene og partnerskapsmuligheter for norske aktører», arrangert i samarbeid med EFTAs sekretariat i Brussel, Financial Mechanim Office (FMO).

EØS-midlene er Norges økonomiske bidrag til 15 av EUs minst velstående medlemsland. Midlenes formål er å utjevne sosiale og økonomiske ujevnheter i Europa og styrke samarbeid og kontakt mellom giverlandene (Island, Liechtenstein, Norge) og mottakerlandene. 15 mottakerland mottar tilsammen 14 milliarder kroner som fordeles over en 5-års periode (2009-2014). Midlene deles ut gjennom prosjekter mellom giverland og mottakerland.

Foto: Magnus Utseth Christoffersen, Den norske EU-delegasjonen

Les mer

Leonardo-partnersøk: gastronomiutdanning for elever med lave kvalifikasjoner eller handikap

Franske Relais AVS fra Molsheim i Alsace søker etter prosjektpartnere til Leonardo da Vinci-prosjektet ”Zero Barrier”. Målet med prosjektet er å skape et europeisk sertifikat for yrkesfaglig opplæring i gastronomi for elever med lave kvalifikasjoner eller handikap.

Konsortiumet består allerede av tre partnere fra Belgia, Tyskland og Østerrike, i tillegg til den franske prosjektlederen. Prosjektstart er satt til oktober 2013 og prosjektet vil gå over to år.

Les mer

Flere URBACT-prosjekter avsluttes

URBACT er et europeisk program som fremmer bærekraftig utvikling i byer, gjennom samarbeid og utveksling. Mer informasjon om programmet finner du her. I løpet av de neste månedene avsluttes ni URBACT-prosjekter, som alle har pågått i tre år. Deltakerne arrangerer i den sammenheng sluttkonferanser, hvor de presenterer sine erfaringer og anbefalinger.

Les mer

EUs varepakke innlemmet i EØS

Da EØS-komiteen møttes 13.7.2012 ble varepakken, som er et regelverk for handel med varer i det indre markedet, innlemmet i EØS-avtalen. Varepakken ble vedtatt av Europaparlamentet og Europarådet i 2008, og trådte i kraft i to trinn i 2009 og 2010. Hensikten med regelverket er å bedre flyten av varer i det indre markedet og forbedre produktsikkerheten for forbrukerne.  For at varepakken skal tre i kraft i Norge kreves samtykke fra Stortinget og fra det islandske parlamentet.

Les mer

Norsk innspill til Horizon 2020

Forslaget til det kommende rammeprogrammet for forskning og innovasjon for perioden 2014-2020, Horizon 2020 er under forhandlinger i Rådet og Europaparlamentet. For å sikre at norske synspunkter blir ivaretatt, sendte utdannings- og forskningsminister Kristin Halvorsen og næringsministeren Trond Giske, nylig et nytt innspill om rammeprogrammet til EU.

Les mer

Flere av EUs medlemsland overstiger utslippsgrensene for forurensende stoffer

Det europeiske miljøbyrået (EEA) presenterte 22.februar tall som viser at 12 av EUs medlemsland overstiger utslippsgrensene for 2010 i EUs takdirektiv for forurensende stoffer. Tall for Norge ble også lagt fram.

Les mer

Ny utgave av Panorama

Høstutgaven av Panorama tar for seg regionalpolitikkens rolle i EUs strategi 2020. Fokuset er rettet mot hvordan regionalpolitikken på best mulig måte kan hjelpe EUs medlemsland til å nå målene i EUs 2020-strategi. Man kan lese hele utgaven av magasinet her.

Les mer

Miljørapport advarer mot landskapsfragmentering og tilbakegang av dyrepopulasjoner i Europa

I en ny rapport utarbeidet av det Europeiske Miljøbyrået (EEA) og det Sveitsiske Føderale Miljøkontoret (FOEN) slås det fast at flere europeiske dyrearter er i tilbakegang eller står i fare for å forsvinne helt på grunn av utbygging av infrastruktur i flere land. Nye veier, motorveier og jernbaner samt voksende byer og et intensivt landbruk fører til at naturområder som er vitale for mange arter kommer under press, og stykkes opp i stadig mindre deler. Dette får konsekvenser for mange dyrearter, blant annet i form av endret vandringsmønster og vanskeligheter med å finne seg en make, i tillegg til at nye veier fører til at flere dyr blir overkjørt og forårsaker trafikkulykker.

Les mer

Ungdom i bevegelse skal føre til økt vekst i Europa

”Ungdom i bevegelse” er et av syv flaggskipsinitiativ i Europa 2020 – EUs nye tiårsstrategi. Den inneholder 28 konkrete tiltak som Kommisjonen vil initiere på områdene ungdom, utdanning og opplæring. Målet er å utløse potensialet til ungdom til å skape smart, bærekraftig og inkluderende vekst i Europa.

Les mer