Leonardo-partnersøk: sosiale virksomheter

Holbæk kommune på Sjælland i Danmark søker etter partnere til et Leonardo-prosjekt for sosiale virksomheter. Den økonomiske krisen har satt fokus på hvordan sosiale virksomheter kan bidra til å løse noen av de sosiale og økonomiske problemene krisen har forårsaket. Dette prosjektet ønsker å forbedre kapasiteten til private bedrifter og offentlige institusjoner til å gå i dialog med hverandre.

Les mer

Søker norsk samarbeidspartner til opplæringsprosjekt innenfor miljøspørsmål

Det europeiske instituttet i Romania søker etter en norsk partner til et prosjekt med støtte fra EØS-midlene. Prosjektet går ut på å øke kapasiteten til rumenske offentlige organer når det gjelder å beskytte miljøet.

Les mer

To spanske skoler søker partnere til Comenius-prosjekter

Den spanske skolen, I.E.S. Manuel de Falla i Andalusia søker etter partnere til et to-årig Comenius-prosjekt for elever i alderen 14 til 18 år. De ønsker å bruke statistisk analyse til og utforske det biologiske mangfoldet som finnes i skolens nærområde ved bruk av underholdende og interaktive aktiviteter. Det første året av prosjektet skal brukes til å forberede studien, mens det andre året skal involvere elevene ved at de gjennomfører feltarbeid ute i naturen. Ved prosjektets slutt vil det bli laget en endelig rapport om det biologiske mangfoldet.

Les mer

Energieffektiviseringsdirektivet kan åpne for nye markedsmuligheter for kraftselskapene

EUs kommende energieffektiviseringsdirektiv kan åpne opp for nye markedsmuligheter gjennom blant annet energieffektiviseringstjenester til kommersielle- og offentlige bygninger.

”The demand for and supply of energy-efficiency services is set to double or even triple in five years’ time”. Adrian Joyce, seniorrådgiver i EuroAce. Les mer

«Vindu mot Europa»

Tirsdag 6. mars ble det holdt en konferanse i Molde, hvor fokus var satt på hvordan man kan drive internasjonalt arbeid på lokalt nivå. Vest-Norges Brusselkontor (VNB) var medarrangør og var også blant innleggsholderne. Irene Handeland fra Bufdir presenterte EU-programmet Aktiv ungdom og hvilke muligheter som finnes for norske aktører, og hvilke utfordringer Europa står ovenfor i dag som angår spesielt ungdommen. Fagdirektør i Kommunal- og regionaldepartementet, Arve Skjerpen, presenterte EU sin regionalpolitikk, EU2020-strategien, den pågående revideringen av regionalstøtten og fokuserte på hvordan disse tre områdene påvirker Norge. Når det gjelder regionalstøtten var Skjerpen positiv og mente at det ser bra ut for Norges del, selv om dette ikke er en avgjort sak enda.

Les mer

Vil EU nå målene om å minske frafall i skolen og øke antallet som fullfører høyere utdanning?

Den europeiske union står i fare for ikke å klare å nå referansemål innen utdanning fastsatt i Det strategiske rammeverket for europeisk samarbeid innen utdanning og læring (ET2020). Dette kommer frem i en rapport utarbeidet av Rådet og Europakommisjonen. Rapporten skal følge opp progresjonen innen utdanning og vise til detaljerte politiske endringer som berører utdanningsmålsettingen for 2020, budsjettene for utdanning, livslang læring osv.  Les mer

Forslag til reform av EUs landbrukspolitikk

Europakommisjonen la 12. oktober fram flere forslag til revidering av landbrukspolitikken i EU. Forslaget har som mål å styrke konkurranseevnen til det europeiske landbruket, gjøre det mer bærekraftig og å ivareta landbrukets stilling i alle regioner. Dette skal gi EUs borgere en garanti for at maten som blir produsert er sunn og av god kvalitet, sikre bevaring av miljøet og bidra til utvikling i rurale områder.  Forslaget skal nå til behandling i Rådet og i Europaparlamentet, før et endelig vedtak kan komme i 2013, med iverksetting i 2014.

Les mer

Fjellregioner ber EU sette fokus på lokal energi

Politisk- og finansiell støtte fra EU er nødvendig for å hjelpe rurale områder å utvikle fornybar energi som biomasse og småskala vannkraft på lokalt nivå. Dette kommer frem i en uttalelse fra Euromontana, et europeisk fjellregionsamarbeid hvor blant andre Sogn og Fjordane fylkeskommune er medlem.

Les mer

Resultatet frå høyringa om samhøyrepolitikken

Kvart tredje år gjev Europakommisjonen ut ein samhøyrerapport som seier noko om framdrifta mot økonomisk, sosial og territorielt samhøyr og korleis politikken som vert ført har bidrege til å nå dette målet. I etterkant av at den femte rapporten kom ut har Kommisjonen hatt ute ei høyring om konklusjonane i rapporten.

Les mer

EU åpner for å midlertidig kunne inndra visumfrihet

Etter som stadig flere land oppnår visumfrihet til EU, ønsker medlemslandene en mulighet til å raskt, men midlertidig, å kunne inndra denne rettigheten. Det gjelder først og fremst dersom det er en plutselig økning i asylsøknader eller ulovlige opphold.

Les mer