Regionkomiteen i EU presenterer sine forslag til ny utjevningspolitikk

EUs eksisterende programmer og regler for utjevning av forskjeller mellom regionene går ut i 2013. I prosessen med å utarbeide en ny regionalpolitikk for EU kom Regionkomiteen, fredag 1. april, med sine forslag til reformer.

Les mer

Høring i Europaparlamentet på Cohesion Policy.

Europaparlamentets komité for regional utvikling holder den 22. mars en åpen høring med tittelen ”Fremtidens samhørighetspolitikk” ("Future Cohesion Policy"). I høringen ønsker man å diskutere det strategiske rammeverket med både akademia og regionale organisasjoner. Et annet tema som vil være oppe til debatt er EU-landene og regionenes rolle i en ny og endret samhørighetspolitikk.

Les mer

Dette brukte EU penger på i 2009

I slutten av september la Europakommisjonen fram sitt regnskap for 2009. Totalt ble 112 milliarder euro brukt i fjor.

Les mer

Konferanse i Bergen 28. oktober: «Europe in my region»

Som en del av den årlige regionmønstringen ”Open Days” arrangerer Vest-Norges Brusselkontor, sammen med Hordaland Fylkeskommune, 28. oktober konferansen ”Europe in my region” i Bergen. For dere som ikke har anledning til å delta på ”Open Days-konferansen” i Brussel 4. – 7. oktober er dette en fin anledning til lære mer om europeisk samarbeid, og om hvordan man lokalt kan nytte mulighetene EU åpner for.

Les mer

Demografisk fordeling (Eurostat)

Eurostat presenterte 16. desember tall for demografisk fordeling i Europa. 1. januar 2008 bodde det 30.8 millioner utenlandske statsborgere i EU27, hvorav 11.3 millioner kom fra andre EU-land. Av de resterende 19.5 millioner utlendingene kom 6 millioner fra europeiske land utenfor EU27, 4.7 millioner fra Afrika og 3.2 millioner fra Asia. Les mer

Blogg fra VNBs hospitant, Oddvar Flæte – Fylkesmann i Sogn og Fjordane

Ved sidan av finanskrisa, så er det klima og energi som står øvst på dagsorden i EU. Særleg er det fokus på energi som kan vinnast att. EU har heilt klåre ambisjonar: Unionen skal vere leiande i verda og meinar å ha både dei menneskelege, tekniske og finansielle ressursane til å ta denne leiarrolla. EU arbeider med fleire pakkar. Eit aktivt fransk leiarskap har jobba på høgtrykk med å få til kompromiss. Samstundes er det store forventningar til den nye amerikanske presidenten.

Sjølv om det gjerne er reduksjonsmåla som får fokus, er tilpassingsdelen også sentral. For endringane i klimaet er påviselege. EU meinar at dei mest utsette områda i Europa er kring Middelhavet (tørke og varme) og lengst nord. Temperaturauken vil bli høgare i Arktis enn nokon annan stad, medan det i Skandinavia vil bli mildare og meir nedbør. 

For slik er det: Naturen endrar seg når det blir varmare, gir nye artar, ny vekst og endra føresetnader for oss alle..

Finnane la fram ein strategi for klimatilpassing i mars 2007 medan svenskane var på bana i oktober same året. I Noreg varslar regjeringa at dei ville starte opp arbeidet i vinter.

Det er harde tautrekkingar om kor store utsleppsreduksjonane skal vere i kvart medlemsland. Det er uansett eit faktum at vi har passert ein terskel der endringane er godt synlege. Bjerknessenteret har nett levert ein rapport som syner at berre stiginga av havet vil medføre store konsekvensar for oss. Strandtomtar får ein redusert verdi når vatnet skvalpar over. Ekstremvêr er visst noko vi må venje oss til.

I spådommar som blir trekt fram, blir det likevel peika på at endringane vil slå ulikt ut i ulike regionar. Og i Noreg ser det ut for at vi alle får det mildare og sommaren kan jamvel verte tørrare. Det betyr også lengre vekstsesong, meir vasskraft, nye treartar og nye insekt. Og ein turisme i endring.

EU la i 2007 fram sitt diskusjonsdokument som dei kallar ”Adapting to Climate Change in Europe”.  Dei hadde det på høyring same året og det blir forventa at dei dreg konklusjonar i 2009.

I Noreg er vi i startgropa.

9-08-2

Bærekraftig og konkurransedyktig turisme i Europa

Den 17. mars 2015 er Brussel stedet å være for aktører som har turisme og reiseliv på agendaen. Europa er stadig innehaver av førsteplassen som destinasjon for turister, og det representerer 8.4 % av den europeiske BNP. Turisme sysselsetter om lag 5.2 % av arbeidskraften i Europa, men det er en negativ trend å spore. For å kartlegge utfordringene, samt legge strategien for veien videre, inviterer Public Policy Exchange den 17. mars til temadag i Brussel. 

Les mer

NPA 2014-2020Logotype B2 RGB

Første utlysning i ny programperiode

Søknadsfristen for den første utlysningen etter prosjekter innenfor Northern Periphery and Arctic Programme (NPA) for 2014-2020 er på novembers 24. dag. Det er åpent for å søke innenfor alle de fire prioritetene, og programmet vil i sin helhet fordele 56 millioner euro fordelt på ulike prosjekter. Den forrige programperioden førte til gode prosjekter i vår region. 

Les mer

Har utvekslet erfaringer om grønnere produksjon i SMB’er

Hordaland fylkeskommune har vært partner i Interreg IVC-prosjektet Eco Regions. Prosjektet som har pågått siden april 2012 hadde sin sluttkonferanse i Brussel i juni. Totalt 11 partnere har deltatt fra ulike land i Europa. 

Les mer

Ny strategi for kyst- og havturisme

Kommisjonen har nylig lagt frem en ny strategi for å fremme kyst- og havturisme.

Les mer