ec illustrasjon

Mer tilgjengelig turisme i Europa


I forbindelse med European Tourism Day 4.desember, ble det holdt et todagers arrangement i Brussel med tittelen ”Accessible Tourism in Europe”. Konferansen inngikk som en del av Europakommisjonens EU Disability Strategy 2010-2020.

 Første dag av konferansen omhandlet tilgang og tilgjengelighet for turister – turisme fra et forbrukerperspektiv. Turismenæringen er en sektor med forbedringspotensial. Dette gjelder særlig i forhold til å tilrettelegge for mennesker med nedsatt funksjonsevne, inkludert de med svekket mobilitet og eldre.  Dette gjelder for eksempel hindringer knyttet til offentlig transport og nettbasert informasjon, som per i dag ikke er godt nok tilrettelagt for denne delen av befolkningen.

Under konferansens andre dag var det fokus på politiske og økonomiske aspekter knyttet til temaet – hvordan man kan overkomme barrierer og begrensninger, og dra bedre nytte av næringen. Det kreves forbedringer fra myndigheter på alle nivå, både europeisk, nasjonalt og regionalt. Samarbeid mellom land, utveksling av erfaringer og såkalt ”best practice” er viktig i denne sammenhengen.

Turisme er en viktig inntektskilde og et stort bidrag til den økonomiske veksten i mange europeiske land. Turismenæringen består i dag av om lag 1,8 millioner bedrifter/organisasjoner og 9,7 millioner sysselsatte i Europa. Ved økt tilgjengelighet og dermed en større potensiell forbrukergruppe, kan gevinstene i form av økonomisk vekst fra denne sektoren bli enda større i fremtiden.

Les mer om European Tourism day-konferansen her.

Illustrasjon: Europakommisjonen