Ønsker strategisk uavhengighet for kritiske råvarer

Sikker forsyning av råvarer har lenge vært et problem for Europas industri. Europakommisjonen tar nå et nytt steg mot strategisk uavhengighet for kritiske råvarer, og lanserer en handlingsplan for råvarer og en europeisk råvareallianse.

Ønsker å minske import fra tredjeland

I dag er Europa svært avhengig av import av kritiske råvarer, som sjeldne metaller, fra land utenfor EU. Det er spesielt viktig å ha tilgang til nok råvarer når europeisk industri skal gjennom en digital og grønn omstilling. Denne omstillingen er en sentral del Kommisjonens vekststrategi European Green Deal. Kommisjonen har derfor oppdatert en liste med 30 kritiske råvarer som vil bli viktig for EUs industri fremover. For å hindre at råvarer forsvinner ut av kretsløpet ønsker Kommisjonen også å stille strenge krav til gjenvinning og gå over til en sirkulær økonomi.

Den store importen av råvarer til Europa, skaper en avhengighet av tredjeland. Samtidig går man glipp av arbeidsplasser i Europa innen råvareutvinning. Importen skjer på tross av at det i mange tilfelles finnes rikelig av noen av råvarene i Europa. Copernicus, EUs satellittprogram, har allerede konstatert at det er rikelig med litium i Europa, som brukes i blant annet en rekke elektroniske produkter. EU vil fremdeles være avhengig av internasjonal handel og import av råvarer også i fremtiden, men Kommisjonen ønsker å opprette sikre handelspartnerskap og geografisk diversifisert import. Slik vil de minske risikoen for å bli økonomisk og geopolitisk avhengig av bare noen få områder.

Derfor har Europakommisjonen nå lansert en handlingsplan for kritiske råvarer.

Handlingsplanen har fire hovedpunkt:

  • Utvikle robuste verdikjeder for EUs industri
  • Redusere avhengighet av kritiske råvarer ved å bli bedre på resirkulering, bærekraftige produkter og innovasjon
  • Øke bruken av europeiske råmaterialer
  • Diversifisering av opprinnelsesland for råvarer og fjerne hindre i internasjonal handel

Europeisk allianse for råvarer

Samtidig som de la frem handlingsplanen, lanserte Europakommisjonen en ny industriallianse for råvarer. Denne skal bidra til å nå målene i handlingsplanen, nemlig å sikre tilgangen til råmaterialer til europeisk industri. Alliansen skal samle europeiske industri-aktører, som sammen skal identifisere hindre og finne investeringsmuligheter i hele verdikjedene til ulike råvarer. Alliansen skal først ta for seg metaller og sjeldne jordarter for de skal se på andre råvarer.

Forskning og utvikling

Investering i forskning og utvikling, gjennom blant annet Horisont Europa, vil være svært viktig for å kunne nå disse målene. Det samme vil utviklingen av sirkulærøkonomi og andre initiativer under European Green Deal være.

Les mer her og her.