Administrativt senter for Øygarden er delt mellom Tjeldstø og Rong. Som det ligger i navnet, er Øygarden en øykommune, den ligger ut mot Nordsjøen og omgis elles av fjorder.

Fastlandsforbindelsen fra alle de store øyene ble etablert på slutten av 1980-tallet og har sammen med utviklingen av petroleumsvirskomheten på Kollsnes og Sture bidratt til en relativt stor befolkningsvekst, akkurat nå er de rundt 4 900 innbyggere.

Petroleumsvirksomheten i kommunen startet i 1988 med ilandføringen av olje fra Oseberg-feltet og i 1996 stod gassbehandlingsanlegget på Kollsnes ferdig, som er i dag svært viktig for kommunens økonomi. Tradisjonelt har havfiske kombinert med jordbruk vært hovednæringsveiene, men i dag er det oppdrett som utgjør storparten av fisket. Laks, torsk og skaldyr utgjør størsteparten av fisket i Øygarden, som regnes blant Hordalands viktigste oppdrettskommuner. Dagens jordbruk drives for det meste i kombinasjon med andre yrker, og er dominert av husdyrbruk (sau, storfe, høns). Naturgassparken i Kollsnes næringspark representerer satsing på nye teknologier.

Saman med Fjell og Sund kommuner er Øygarden valgt ut av riksantikvaren som et av ti pilotprosjekt. Det skal skapes næringsvirksomhet gjennom restaurering av gamle bygg og forminner. Kommunen legger dessuten vekt på å tilrettelegge for tur- og friluftsliv, og tilbyr flere såkalte «Nordsjøløpestier».

I sammenheng med ulike utbygginger, har det ved arkeologiske utgravinger blitt avdekket bosetting som er mange tusen år gammel. For eksempel er det funnet over 12000 år gamle beinrester av dyr og fisk i Blomvåg, som kan indikere at det bodde steinalderfolk der.

Våre medlemmer