2010 er året til bekjempelse av fattigdom og sosial eksklusjon i EU/EØS

De overordnede målene er å øke samfunnets bevissthet på dette området og fornye den politiske forpliktelsen til EU og deltakerlandene til å bekjempe fattigdom og sosial eksklusjon. Stortinget vedtok allerede den 18. juni 2009 at Norge skulle delta i det europeiske året 2010.

Les mer på Europaportalen.

EUs budsjett for 2010

Europaparlamentet vedtok i midten av desember unionens budsjett for 2010 – det siste innenfor rammeverket til Nice-traktaten. Budsjettet er 141.4 milliarder euro i forpliktelser, og 112.9 milliarder euro i betalinger. Medlemslandene bidrar samlet med betalingene som tilsvarer 1.04 prosent av EUs brutto nasjonalinntekt.

Les mer

Nordmenn har nesten dobbelt så stor kjøpekraft som EU-borgere

Eurostat la 15. desember fram tall som viser BNP (brutto nasjonalprodukt) per innbygger i forhold til kjøpekraftstandard (PPS) for 2008. Ifølge dataene varierer BNP per innbygger i EUs medlemsland fra 41 prosent av EU-gjennomsnittet i Bulgaria til hele 276 prosent av gjennomsnittet i Luxembourg. Les mer

Undervurdert budsjettunderskudd i Hellas

Etter regjeringsskiftet i Hellas kom det frem at budsjettunderskuddet er større enn først antatt. Statistikk sendt til Eurostat er ikke korrekt, og anslaget på det offentlige underskuddet for 2009 har nå blitt justert fra 3.7 prosent til 12.7 prosent av BNP (brutto nasjonalprodukt). Offentlig gjeld antas å øke fra 113 prosent av BNP – til 124 prosent neste år – høyest i eurosonen. Les mer

Norge og Sveits blant de viktigste handelspartnerene for EU

En Eurostat-rapport fra oktober 2009 slår fast at Norge og Sveits er blant de viktigste handelspartnerene for EUs medlemsland. (Tall fra Island var ikke tilgjengelig i denne rapporten). Kun USA, Kina og Russland er større når man ser på import og eksport kombinert.

Mer om denne saken hos EFTA. Eurostat-rapporten finner du her.

 

Nytt fra EU om statsstøtte

Europakommisjonen kunngjorde 21. mai flere nyheter som gjelder statsstøtte.

Europakommisjonen vedtok 21.mai nye regler som forenkler støtte til forskning, utvikling og innovasjon. Dette må ses i tett sammenheng med de øvrige strategiene for vekst i Europa. Det nye rammeverket etablerer betingelsene for å innvilge støtte til selskaper for å utføre aktiviteter innen forskning, utvikling og innovasjon. Europakommisjonen sier i sin pressemelding at dette skal hjelpe medlemsstatene til å nå de mål som er satt i Europa 2020-strategien for økning i vekst og sysselsetting, men det skal også bidra til å unngå konkurransevridning innen det indre marked.

Les mer

industri

Ny strategi for renessanse av EUs industripolitikk

 

Europakommisjonen la onsdag 22.januar frem en melding om næringspolitikk, under navnet “For A European Industrial Renessance”, hvor de oppfordrer medlemsland i EU til å anerkjenne den sentrale betydningen som industrien har for sysselsetting og økonomisk vekst. Samtidig ber de medlemslandene om å samordne innsatsen på tvers av alle politikkområder med hensyn til sektorens konkurranseevne.

Les mer

Ulikheter i Europa

I følge en rapport basert på tilbakemeldinger fra Norges utenriksstasjoner, viser det seg at det eksisterer betydelige inntektsforskjeller og formueforskjeller innad og utenfor land i EU, mens et fellestrekk er den økende ungdomsledigheten og arbeidsledigheten generelt. 

Les mer

file7461266510371

Norges viktigste marked for fisk

Nesten 60 % av eksport av norsk sjømat går til land i EU. Markedet for fisk i EU er derfor svært viktig for den norske sjømatindustrien, og norsk sjømatindustri er svært viktig for EU. I en rapport lagt frem 19. desember av AIPCE, Den europeiske organisasjonen for fiskeimportører og bearbeidingsindustrien i EU, kan man lese at organisasjonen har gitt råd til EU om vurdering av flere saker som er av medlemmenes interesse. Denne rapporten omhandler også Norge.

Les mer

Enighet blant EUs medlemsland om det kommende langtidsbudsjettet

Den 8. februar ble Det europeiske råd enige om langtidsbudsjettet for neste periode (2014-2020). Det totale budsjettet er på 960 milliarder euro, og betyr en nedgang på 3,5 prosent fra den nåværende budsjettperioden (2007-2013).


Foto: Morguefile

Les mer