Horisont Europa

Rekordmykje finansiering til forsking og utdanning

I kjølvatnet av det nye langtidsbudsjettet til EU kjem forslaga til budsjett for den komande programperioden. I Kommisjonens forslag har dei nye programma Erasmus og Horisont Europa begge fått meir å rutte med enn sine forgjengarar.

Les mer

Med fokus på gründere og innovasjon

Onsdag 27. januar holdt Regionkomiteen i Brussel en interaktiv konferanse om unge gründere og deres rolle i lokal og regional innovasjon og nytenkning. Det ble diskutert hvordan fylker og kommuner på best mulig vis kan hjelpe og støtte innovatører som ønsker å starte for seg selv, samtidig som det ble lagt vekt på betydningen av nyskaping i dagens Europa. Flere av ideene og synspunktene som kom frem under konferansen kan være til interesse for Norge, og da spesielt Vestlandet, med tanke på landets nåværende økonomiske situasjon. Les mer

Nytt forslag til sirkulær økonomi

Europakommisjonen la 2. desember fram en pakke med forslag til ny sirkulær økonomi (se pressemelding). Les mer

Europakommisjonen lanserer høring om beskyttelse av geografiske betegnelser for ikke-landsbruksprodukter

Den 15. juli lanserte Europakommisjonen en høring om grønnboken om en mulig utvidelse av beskyttelsen av geografiske betegnelser til også å omfatte ikke-landsbruksprodukter.

Les mer

Nytt fra EU om statsstøtte

Europakommisjonen kunngjorde 21. mai flere nyheter som gjelder statsstøtte.

Europakommisjonen vedtok 21.mai nye regler som forenkler støtte til forskning, utvikling og innovasjon. Dette må ses i tett sammenheng med de øvrige strategiene for vekst i Europa. Det nye rammeverket etablerer betingelsene for å innvilge støtte til selskaper for å utføre aktiviteter innen forskning, utvikling og innovasjon. Europakommisjonen sier i sin pressemelding at dette skal hjelpe medlemsstatene til å nå de mål som er satt i Europa 2020-strategien for økning i vekst og sysselsetting, men det skal også bidra til å unngå konkurransevridning innen det indre marked.

Les mer

Horizon2020

Innovasjon i den blå økonomien

Havene er en enorm ressurs for Europa. I EU er over 5 millioner mennesker sysselsatt innenfor fiskeri, transport, marin bioteknologi og offshore industrien. Hvis vi høster forsvarlig av disse ressursen kan vi blant annet få mat, medisin og energi i overskuelig fremtid. For å kunne gjøre dette må vi vite mer om havene enn det vi gjør i dag. Rundt 30 % av havbunnen i Europa er ennå ikke kartlagt. Derfor bidrar EU gjennom sine programmer store summer til forskning og utvikling av sektoren. Bare for 2014 – 2015 er det tildelt 145 millioner euro i Horisont 2020, og det er flere muligheter innenfor andre programmer.

Les mer

Seminar om bærekraftig fiske i Arktis

Den 7. mai 2014 arrangerte Nord-Norges Europakontor seminaret ”Sustainable Fishing in the Arctic”, sammen med flere samarbeidspartnere i Norway House. Økende økonomisk aktivitet har ført til vekst og optimisme i Arktis. Fiske er en svært viktig naturressurs som de norske nordområdene har høstet av i hundrevis av år, og som det forhåpentligvis skal høstes av i flere hundre år frem i tid. Men det er flere utfordringer i området. Klimaforandringene gjør at temperaturen stiger, og det blir  mindre og mindre is. Dette åpner opp nye områder men har også en stor virking på utvalget av arter i havet. Arrangementet i regi av Nord-Norge la vekt på utviklingen og potensialet for en bærekraftig utnyttelse av disse områdene.

Les mer

Regjeringen ønsker møte med Kommisjonen om differensiert arbeidsgiveravgift

Den 28. april 2014 skrev finansminister Siv Jensen og moderniserings- og kommunalminister Jan Tore Sanner et brev til Europakommisjonen hvor de la frem regjeringens bekymringer for de varslede sektorunntakene i ordningen for differensiert arbeidsgiveravgift. Ministrene oppfordrer i brevet til en rask avklaring av innholdet i sektorbegrensningene.

Les mer

seafood

Den globale sjømatsmessen i Brussel 6. – 8. mai

Den globale sjømatsmessen avholdes i tidsrommet 6. – 8. mai 2014 i Brussel. Dette er verdens største messe for handel med sjømat, og et viktig møtepunkt for tilbydere og kjøpere av både fersk og videreforedlet sjømat. Messen har 25 000 aktører fra 145 land som kommer for å treffe hverandre, søke etter nye produkter og å skape profesjonelle nettverk.

Les mer

HAVN

Havneforordning oppe til diskusjon,igjen

Kommisjonen forsøker å få på plass et regelverk for EUs havner, men blir møtt med motstand. Etter planen skulle Europaparlamentet komme med et forslag til innstillingen fra Europakommisjonen den 18.mars, men det ble ikke gjennomført. Det er vanskelig å enes om et kompromissforslag i parlamentet, og det vil sannsynligvis ikke skje før til høsten.

Les mer