Nytt forslag til sirkulær økonomi

Europakommisjonen la 2. desember fram en pakke med forslag til ny sirkulær økonomi (se pressemelding). Målet med pakken er å forbedre samfunnsutviklingen i Europa, både økonomisk og miljømessig, ved å effektivisere ressursbruk gjennom hele verdikjeder fra produksjon til forbruk til avfallshåndtering. Den sirkulære økonomien skal være basert på gjenbruk, reparasjon, oppussing og gjenvinning – i en syklus der færrest mulig ressurser går tapt.

Den forrige kommisjonens forslag til sirkulær økonomi ble trukket tilbake av den nye «Juncker-kommisjonen» i februar 2015, og det ble varslet at de ville legge fram et mer ambisiøst forslag mot slutten av 2015. Forslaget som nå foreligger blir imidlertid kritisert fra flere hold for å være mindre ambisiøst enn det foregående. I pakken foreslås det endringer i flere avfallsregelverk, som også kan bli gjeldende for avfallshåndtering i norske kommuner gjennom EØS-avtalen.

Les mer om sirkulær økonomi hos Den norske EU-delegasjonen og hos KS.