Energieffektiviseringsdirektivet kan åpne for nye markedsmuligheter for kraftselskapene

EUs kommende energieffektiviseringsdirektiv kan åpne opp for nye markedsmuligheter gjennom blant annet energieffektiviseringstjenester til kommersielle- og offentlige bygninger.

”The demand for and supply of energy-efficiency services is set to double or even triple in five years’ time”. Adrian Joyce, seniorrådgiver i EuroAce. Les mer

Fjellregioner ber EU sette fokus på lokal energi

Politisk- og finansiell støtte fra EU er nødvendig for å hjelpe rurale områder å utvikle fornybar energi som biomasse og småskala vannkraft på lokalt nivå. Dette kommer frem i en uttalelse fra Euromontana, et europeisk fjellregionsamarbeid hvor blant andre Sogn og Fjordane fylkeskommune er medlem.

Les mer

Prosjektmidler for integrering av storskala vindkraft (Nordisk samarbeid)

15. oktober 2009 ble det åpnet en ny utlysning innen Toppforskningsinitiativet. Midler utlyses for forskningsprosjekter innenfor delprogrammet ”Integrering av storskala vindkraft”. Dette melder EBL på sine nettsider. Utlysningen fokuserer på samarbeid innenfor områdene nett, kraft og energi, energimarkedet, drift og vedlikehold, samt vindkraft i kaldt klima og offshore.

Prosjekter må inkludere representanter fra tre eller flere nordiske land. Søknadsfrist for første fase er 15. desember 2009 (prosjektskisse). Mer informasjon her.

Flere av EUs medlemsland overstiger utslippsgrensene for forurensende stoffer

Det europeiske miljøbyrået (EEA) presenterte 22.februar tall som viser at 12 av EUs medlemsland overstiger utslippsgrensene for 2010 i EUs takdirektiv for forurensende stoffer. Tall for Norge ble også lagt fram.

Les mer

Miljørapport advarer mot landskapsfragmentering og tilbakegang av dyrepopulasjoner i Europa

I en ny rapport utarbeidet av det Europeiske Miljøbyrået (EEA) og det Sveitsiske Føderale Miljøkontoret (FOEN) slås det fast at flere europeiske dyrearter er i tilbakegang eller står i fare for å forsvinne helt på grunn av utbygging av infrastruktur i flere land. Nye veier, motorveier og jernbaner samt voksende byer og et intensivt landbruk fører til at naturområder som er vitale for mange arter kommer under press, og stykkes opp i stadig mindre deler. Dette får konsekvenser for mange dyrearter, blant annet i form av endret vandringsmønster og vanskeligheter med å finne seg en make, i tillegg til at nye veier fører til at flere dyr blir overkjørt og forårsaker trafikkulykker.

Les mer

Forslag til EUs klima- og energirammeverk fram mot 2030

Europakommisjonen la 22. januar fram sitt forslag til ny klima- og energipolitikk i EU for 2020-2030. Kommisjonen la fram en grønnbok for den framtidige politikken i mars i fjor, som har vært ute på høring, og det er denne som nå danner grunnlaget for forslaget som ble lagt fram i forrige uke. Norge kom også med innspill til denne før jul.

Les mer

15326412736 44a690235e z

Energisk EU/Norge-konferanse

 

Energiminister Tord Lien og Gunther Oettinger fra Europakommisjonen (Foto: Stian Mathisen, EU-delegasjonen)

Energiminster Tord Lien og visepresident i Europakommisjonen med ansvar for energisaker Günther Oettinger holdt åpningsinnleggene under den andre EU/Norge energikonferansen. Konferansen ble holdt 25. september, og temaet var denne gangen gass og kraft – og det er av interesse for både EU og Norge. Konflikten mellom Russland og Ukraina har som kjent satt et fornyet fokus på forsyningssikkerheten i Europa.  Ingen ønsker at det skal oppstå en ny forsyningskrise i EU som følge av et brudd i leveransene fra Russland.

Les mer

Rapport: effekter av karbonfangst og -lagring

Det europeiske miljøbyrået (EEA) har publisert en rapport om effektene av karbonfangst og -lagring på luftforurensning. Denne teknikken bidrar til at viktig karbongass blir holdt ute av atmosfæren, samt at den har positive konsekvenser for luftforurensning. På den andre siden viser rapporten til at utslipp av enkelte forurensende stoffer også kan øke. Rapporten slår derfor fast at fordelene og ulempene ved denne teknologien bør vurderes grundig før den tas i bruk over hele Europa. Les mer

AER skuffet over energiplanene i EU2020

Klaus Kipp, generalsekretær i Assembly of European Regions (AER), mener EUs nye vekststrategi EU2020 har for mange likhetstrekk med den kritiserte Lisboa-strategien fra 2000.

Les mer