Elektrisitet fra fornybare energikilder – EU27

Europakommisjonens ”Joint Research Centre (JRC)” publiserte 5. juli en rapport som viser at 62 prosent (17GW) av ny elektrisitetsutviklingskapasitet installert i EU27 i 2009 kom fra fornybare energikilder. I 2008 var andelen 57 prosent.

Les mer

1.5 milliarder euro til energiprosjekter

Europakommisjonen godkjente 9. desember 15 energiprosjekter som skal bidra til økonomisk gjenreising i Europa i kjølvannet av den globale finanskrisen. Prosjektene skal samtidig sikre energiforsyning til EU og redusere CO2-utslippene. Les mer

Oversikt over lokale- og regionale tiltak mot klimaendringene: Energi

I samarbeid med europeiske partnerregioner bidrar Vest-Norges Brusselkontor med gode eksempler på lokale- og regionale tiltak mot klimaendringene. Samarbeidet bygger videre på Open Days-konglomeratet «Sustainable Energy Regions» fra 2008 – og presenterer en database med over 50 kasus, hvorav seks kommer fra Vest-Norge.

Våre samarbeidspartnere er Castilla y Léon (Spania), Central Denmark (Danmark), East England (Storbritannia), England’s North West (Storbritannia), Kärnten (Østerrike), Moravia (Tsjekkia) og West Finland (Finland).

Trykker du på lenken under kan du lese mer om blant annet passivhus i Bergen, fjordvarme i Sogn og Fjordane og vindenergi på Smøla – i tillegg til 50 andre lokale- og regionale tiltak mot klimaendringene.

Du finner kasusoversikten her.

EU og gass

1. januar i år kuttet Russland sin gasstilførsel til Ukraina på grunnlag av en uoverensstemmelse over betaling. Denne krangelen førte til at deler av Europa feiret ortodoks jul (7. januar) uten gass, ettersom Romania, Bulgaria, Hellas, Makedonia, Serbia og Kroatia mistet gasstilførsel 6. januar. Andre Sentral- og Vest-europeiske stater mistet også store deler av sine gasstilførsler. En liknende gasskrangel som dagens oppstod også i 2006, stadig mellom Russland og Ukraina. Selv om partene nå er kommet til enighet om å åpne gasslinjene, videreføres det problematiske forholdet mellom Russland (Gasprom) og Ukraina (Naftogaz Ukrainy).

Som følge av gasskrisen i 2006, ble det i EU fortgang i utviklingen av felles energistrategier. Russland har lenge arbeidet for å styrke sin markedstilgang til Europa, spesielt knyttet til gassledningsprosjekter. I 2006 kom Russland og Tyskland til enighet om ”Nord Stream” gassledningsprosjektet som går under Østersjøen og direkte til Tyskland. I 2008 signerte Hellas en avtale med Russland om en ”South Stream” gassledning som årlig skal pumpe 30 milliarder kubikkmeter russisk gass til Europa, og skal gå til Bulgaria, Hellas, Serbia, Kroatia, Italia og Østerrike. 

Gass er en geopolitisk vare, men er i forhold til olje vanskelig både å transportere og lagre. EU produserer selv kun en fjerdedel av den gassen EU-området bruker. En fjerdedel kommer fra Russland, 15 prosent fra Norge, like mye fra Algerie. Resten kommer fra Libya, Nigeria og Sentral-Asia. Slik sett ser kanskje ikke EUs avhengighet til Russlands gass så dramatisk ut. Men bildet kompliseres når man isolerer problemet. Bulgaria, Polen, Estland, Latvia, Slovakia, Litauen og Finland dekker 100 prosent av sine gassbehov med importert russisk gass. Utarbeidelse av en felles energipolitikk for EU må ta denne situasjonen med i beregningen.

EUs store gassledningsprosjekt ”Nabucco”, skal bringe kaspisk gass fra grensene Georgia/Tyrkia og Iran/Tyrkia, via Tyrkia, Bulgaria, Romania og Ungarn før den skal ende opp i Wien. EU fremhever at prosjektet ikke kun er et forsøk på å finne alternativer til russiske gassleveranser, men skal være en nødvendig tilleggskanal av gass. Nabucco-prosjektet har en estimert kostnadsramme på 10 milliarder euro, og EUs energikommissær Andris Piebalgs ønsker prosjektstart i løpet av 2010. I dag går 80 prosent av russisk gass til Europa gjennom Ukraina, dermed vil gasskonflikten mellom Russland og Ukraina fortsatt direkte påvirke mange europeeres hverdag i tiden fremover.

ESA er kritiske til om Norge vil kunne innfri kravene i vanndirektivet

I et brev oversendt Klima- og miljøverndepartementet den 4. juni viser ESA til nye føringer som regjeringen og NVE har gitt til kommunene om utforming av vannforvaltningsplaner i vassdrag med kraftproduksjon. Ifølge ESA strider dette med informasjon som de tidligere har fått fra regjeringen, og er derfor nå kritiske til om Norge vil kunne innfri kravene i direktivet. I brevet bes departementet om å svare på dette innen 5. juli.

Les mer

Åpen høring om EUs luftkvalitetspolitikk

Europakommisjonen lanserte denne uken en åpen høring om EUs luftkvalitetsregelverk. De ønsker ideér til hvordan man best kan forbedre luftkvaliteten i Europa og inviterer borgerne, og eksperter og fagfolk innenfor dette feltet, til å komme med innspill. De søker forslag til hvordan man kan sikre full gjennomførelse av det nåværende regelverket, hvordan det kan forbedres og hvordan det kan suppleres ved hjelp av støttetiltak. Resultatet av høringen skal inngå i en omfattende revisjon av EUs luftkvalitetspolitikk som vil finnes sted i 2013.

Foto: Morguefile

Les mer

Ny europeisk handlingsplan for energi 2011-2020: Kommentarer fra Energi Norge

Europakommisjonen la tidligere denne måneden frem den nye europeiske handlingsplanen for energi i tidsrommet 2011 til 2020 – ”Towards a new Energy Strategy for Europe 2011-2020”. Planen er nå ute på høring, og frist for innspill er 2. juli 2010. Les mer

Build up skills-prosjektet

EU ønsker at alle nybygg skal være nullenergibygg fra 2020. Denne anmodningen er også relevant for Norge gjennom EØS avtalen og Norge deltar nå i EU-prosjektet BUILD UP Skills som er et konkret tiltak i regi av Europakommisjonens byrå for konkurranseevne og innovasjon for å nå dette målet.

Les mer

Europakommisjonen legger frem ny klimastrategi

Etter de mislykkede forhandlingene i København, ønsker Kommisjonen nå at EU skal fortsette å ha lederrollen i den globale kampen mot klimaendringer.

Les mer

Konsultasjon på drikkevannsdirektivet

Regionskomiteen og Europakommisjonen oppfordrer lokale- og regionale myndigheter til å delta på den åpne konsultasjonen på drikkevannsdirektivet (98/83/EC). Innspill fra Norge er velkommen. Mer informasjon her. Du finner spørreundersøkelsen her. Frist 25. november 2009.

Ta kontakt med Regionskomiteen dersom du har andre spørsmål:

Tlf: +32 22 82 20 30. E-post: impact_assessment@cor.europa.eu