Europeere får nye digitale rettigheter

Europakommisjonen har lansert et forslag til en erklæring om digitale rettigheter og prinsipper. Erklæringen er en del av EUs storsatsing på den digitale omstillingen, og hensikten er å gi økt beskyttelse til Europas innbyggere. Inkludering, valgfrihet og sirkulær økonomi står også sentralt i forslaget.

«. . . tiden har kommet for at den Europeiske Union tydeliggjør hvordan dens verdier og fundamentale rettigheter skal anvendes i den digitale verden» – slik lyder det første avsnittet i Kommisjonens foreslåtte erklæring om digitale rettigheter og prinsipper.

Erklæringen har en todelt ambisjon. På den ene siden skal den være et tydelig referansepunkt utad – både for Europas innbyggere og virksomheter. Europeerne skal bli mer bevisste på hvilke digitale rettigheter de har, samtidig som de får et klart bilde av EUs digitale visjon. Private virksomheter vil også måtte forholde seg til innholdet i erklæringen når de utvikler ny digital teknologi. På den andre siden er erklæringen også et internt politisk verktøy. Europaparlamentet og Rådet skal nå diskutere og eventuelt revidere forslaget. Når forhandlingene er ferdigstilt, vil den endelige versjonen fungere som et felles rammeverk for fremtidig politikkutforming på det digitale området.

Erklæringens innhold

Erklæringen er strukturert etter seks kapitler (hovedtema). Innholdet er verken ukjent eller radikalt, og kan sees på som en overføring av de rettighetene europeiske borgere allerede har, til den digitale verden. Erklæringen er forankret i EU-retten, og bygger på erfaringer fra EUs søyle for sosiale rettigheter. Kommissæren for det indre markedet, Thierry Breton, omtaler erklæringen slik: «det som er ulovlig offline, skal også være ulovlig online».

Erklæringen kan leses i sin helhet på nettsidene til Europakommisjonen. Nedenfor følger et utdrag av noen av de viktigste punktene.

  1. Mennesket i sentrum. Teknologi skal komme europeiske borgere til gode. EU forplikter seg til å opprettholde individets rettigheter online så vel som offline, samt fostre ansvarlig bruk av digital teknologi for alle aktører, både offentlig og privat. I tillegg skal EUs visjon om en digital omstilling bli fremmet på internasjonalt nivå som en global standard.
  2. Solidaritet og inkludering. Unionen forplikter seg til å sikre at alle får mulighet til å tilegne seg digitale ferdigheter, og at man får tilgang til rimelig internett med høy hastighet. Elever og lærere skal ha tilgang på effektive digitale systemer, og arbeidstakere skal ha rett til å være avlogget etter arbeidstid. I tillegg skal offentlige tjenester være tilgjengelige digitalt.
  3. Valgfrihet. Europeiske borgere skal kunne dra fordel av, men ikke styres av, algoritmer og kunstig intelligens. EU forplikter seg til å fremme et åpent og samtykkebasert digitalt miljø, der innbyggerne blir beskyttet mot ulovlig og skadelig innhold.
  4. Deltakelse i det offentlige rom. Alle borgere har rett til å delta i den digitale samfunnsdebatten. I den forbindelse forplikter Unionen seg til å støtte utviklingen av digitale teknologier som stimulerer til deltakelse i samfunnsdebatten og demokratiet. Beskyttelse av grunnleggende rettigheter, som ytringsfrihet og informasjonsfrihet, står sentralt. EU vil også gjøre nødvendige grep for å stramme inn på ulovlig innhold, samt regulere strømmen av feilinformasjon.
  5. Trygghet og sikkerhet. Bruk av digitale tjenester skal være trygt, sikkert og personvernbeskyttet, og det skal være enkelt å overføre personlig data mellom digitale tjenester. For å realisere et slikt digital landskap, forplikter Unionen seg til å beskytte offentlige og private aktører fra cyberangrep og cyberkriminalitet. Det fokuseres også på å skape et trygt digitalt landskap for barn og unge, samt å gi dem tilstrekkelig opplæring i nettvett.
  6. Bærekraft. Den digitale omstillingen skal være kompatibel med EUs grønne giv (Green Deal). Unionen forplikter seg til å støtte utvikling og bruk av digitale teknologier med lavt klimaavtrykk. Digitalt utstyr må også håndteres på en miljømessig forsvarlig måte når levetiden går ut, i tråd med sirkulærøkonomien.

Del av en større digital agenda

Erklæringen som Kommisjonen nå legger frem, er en del av en større digital agenda. EU har i flere år hatt et uttalt mål om å digitalisere kontinentet. Unionen påvirker den digitale utviklingen både ved å legge juridiske føringer for hvordan digitale tjenester skal operere, og ved å bevilge økonomiske midler til digitaliseringsprosjekter. Sistnevnte gjøres gjennom programmer som Digital Europe, Horisont Europa og InvestEU, hvor også Norge deltar.

Les Kommisjonens pressemelding her.
Les
“Declaration on European Digital Rights and Principlesher.