Digital EU-plattform for utenlandske jobbsøkere

Mangel på kompetanse er en stor utfordring for majoriteten av små- og mellomstore bedrifter i Europa. Det slår Eurobarometer fast i en ny undersøkelse om kompetanse og europeisk arbeidskraft. Konsekvensene av dette er økt arbeidsmengde for eksisterende ansatte og redusert produktivitet for bedriftene. Kommisjonen mener arbeidsinnvandring og økt mobilitet kan være en mulig løsning, og lanserer en digital plattform for å tiltrekke nøkkelkompetanse utenfor Europa sine grenser.

Digital plattform

Arbeidsgivere fra medlemsland i EU vil ha muligheten til å lyse ut stillinger på en felles digital plattform med navnet «EU Talent Pool». Det er frivillig for medlemslandene å ta i bruk plattformen. Det digitale verktøyet vil ikke være tilgjengelig for norske arbeidsgivere, men for utenlandske jobbsøkere er dette positivt. Plattformen vil inkludere en rekke sektorer, med et spesielt fokus på jobber innen grønne og digitale sektorer.

Mål om effektivisering – ansvaret hviler på medlemslandene

EU Talent Pool har som mål å effektivisere utsteding av arbeidsvisum og gi arbeidsgivere tilgang på et bredere utvalg av kompetanse. I tillegg vil plattformen utvikle nasjonal kapasitet og prosedyrer ved å forbedre sammenlignbarheten av utenlandske kvalifikasjoner og ferdigheter. Den endelige utstedingen av arbeidsvisum og oppholdstillatelse vil fortsatt bli behandlet av medlemslandenes egne myndigheter. I tillegg må anerkjennelsen av utdanning og ferdigheter også utføres av nasjonale myndigheter.

Selv om hovedansvaret hviler på medlemslandene, presiserer Kommisjonen i sin pressemelding at de vil fortsette med å bistå medlemsland i deres innsats for å godkjenne og standardisere slike prosedyrer. Dette inkluderer bruk av nye verktøy som EU Talent Pool, samt den allerede etablerte «European Qualifications Framework».

Kommisjonen understreker nødvendigheten av effektivisering og økt mobilitet. Den byråkratiske prosessen med å få tildelt arbeidsvisum og godkjenning av utenlandsk utdanning er en av de største flaskehalsene som forårsaker kompetansemangel i arbeidsmarkedet. I tillegg er utenlandske arbeidstakere i større grad overkvalifiserte i stillingene sine sammenlignet med EU-borgere. Kommisjonens anbefalinger, definisjoner og støtteverktøy angående anerkjennelsen av kvalifikasjoner fra tredjeland kan du lese mer om her.

Utenlands arbeidskraft i Norge

Norge sliter med å tiltrekke seg utenlandsk arbeidskraft. Ifølge en rapport fra Inter Nations er Norge et av de verste landene for utlendinger å jobbe i. Norge er et såkalt høykostland, og i tillegg har vi en svak kronekurs. Øystein E. Søreide, administrerende direktør i Abelia, mener dette gjør det vanskeligere for Norge å gjennomføre den grønne og digitale omstillingen som Europa nå satser på. Abelia er foreningen for kunnskaps- og teknologivirksomheter i NHO.  Foreningen har lansert et «omstillingsbarometer» for 2023. Barometeret peker på forhold som kan påvirke Norges grønne og digitale omstilling. Rapporten peker på at teknologisektoren er svært utsatt. Søreide mener at norske bedrifter og forskningsmiljøer har muligheten til å ta i bruk ny teknologi, men kompetansemangel er det største hindret for å lykkes.

Økonomiske insentiver i naboland

Omstillingsbarometeret fra Abelia presenter også forslag samt løsninger fra land som Norge enkelt kan sammenligne seg med. Rapporten peker på økonomiske insentiver som et viktig virkemiddel for å tiltrekke seg utenlandsk arbeidskraft. I Sverige er det snakk om å utvide en eksisterende «ekspertskatt» (skattelette for nøkkelkompetanse). Finland og Danmark har også lignende ordninger. I Norge opererer vi med en fast “kildeskatt” for utenlandske arbeidere.  Samtidig gjelder ikke kildeskatt for arbeidstakere som tjener mer enn 643 000 i året. Dette gjør det vanskelig å sammenligne kildeskatt med den svenske ekspertskatten.

Norsk løsning mot byråkratiske fartshumper

Et gjennomgående problem i Norden er omfattende byråkrati og den lange behandlingstiden for innvilgning av arbeidsvisum. Ifølge Oslo kommune kan det ta opp til 37 uker fra en arbeidstaker utenfor EU har skrevet under en arbeidskontrakt, til vedkommende har det som trengs for å ta del i det norske samfunnet. Til sammenligning tar denne prosessen en måned i Danmark. En komplisert og tidkrevende ansettelsesprosess kan gjøre at norske arbeidsgivere er nølende, men samtidig kan tilgjengeligheten på nøkkelkompetanse være avgjørende for om små- og mellomstore bedrifter lykkes.

I et samarbeidsprosjekt mellom UDI, politiet, skattemyndigheter og Universitetet i Oslo, tester Oslo kommune ut en ny digital løsning for å korte ned ansettelsesprosessen. I teorien vil kandidaten bli “verifisert” gjennom en arbeidskontrakt. Deretter vil kandidaten ta i bruk en digital lommebok, og trenger derfor ikke å søke i hver enkelt etat ettersom arbeidskontrakten alltid vil være tilgjengelig gjennom den digitale løsningen. Dersom ordningen viser seg å være vellykket, ønsker kommunen å løfte dette på nasjonalt nivå.

Få også med deg Kommisjonens verktøykasse for å takle demografiske utfordringer i Stortingets EU og EØS-nytt.

Vi har nylig omtalt kompetanseutfordringene i EU og Norge, som du kan lese her: Kompetanseutfordringer i Norge og EU